Ktl-icon-tai-lieu

Áp suất chân không buồng đốt

Được đăng lên bởi Công Culs
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐIỀU KHIỂN ÁP SUẤT BUỒNG ĐỐT
1. Chức năng vòng điều khiển

. Để có thể đốt cháy nhiên liệu trong lò hơi thì áp suất lò hơi phải âm. Bộ điều chỉnh
chân không buồng đốt có nhiệm vụ duy trì chân không buồng đốt ở mức ổn định để chế độ
cháy của lò là tối ưu nhất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị ở xung quanh, đồng thời
nâng cao hiệu suất lò. Khi lượng không khí cấp vào lò được thay đổi, sự thông gió mất cân
bằng, điều đó làm thay đổi chân không buồng đốt. Vì vậy, bộ điều chỉnh ổn định áp suất
chân không buồng đốt sẽ lấy xung lượng chính là chân không buồng lửa và xung lượng thay
đổi từ bộ điều chỉnh không khí cấp để tác động lên bộ điều chỉnh cánh hướng quạt khói
(Quạt ID).
Khi có sự thay đổi lưu lượng không khí cấp vào lò, sai lệch tín hiệu vào bộ điều chỉnh
chân không sẽ mất cân bằng, bộ điều chỉnh sẽ tạo điều khiển tác động vào cơ cấu điều chỉnh
của hệ thống các lá chắn quạt khói, làm thay đổi độ mở của các lá chắn dẫn đến thay đổi lưu
lượng gió hút ra từ lò để duy trì áp suất âm buồng đốt ở dải cho phép. Như vậy, khi tăng lưu
lượng gió vào lò thì bộ điều chỉnh chân không buồng đốt sẽ tự động điều chỉnh mở to lá
chắn để tăng lưu lượng khói hút ra và ngược lại. Cấu trúc điều khiển như sau:

Áp suất lò được đo tại đỉnh của lò, đại lượng này được so sánh với áp suất đặt.

Khi lưu lượng gió cấp 1 đưa vào lò thay đổi thì áp suất của lò cũng bị thay đổi nếu quạt hút
ID không có sự thay đổi gì. Vì thế còn có đại lượng đo lưu lượng quạt FD đưa vào lò.
2. Phương pháp vận hành

Khí cháy được hút từ đỉnh của lò và đi qua bộ gia nhiệt trước khi đi tới đường dẫn
khói của lò hơi. Khói cháy tiếp tục được tái kết hợp trước khi đi tới khâu lọc bụi tĩnh điện rồi
xả ra ngoài qua ống khói.
3. Tính chất vòng điều khiển
Vòng điều khiển áp suất chân không buồng đốt là vòng điều khiển tác động nhanh và kết
hợp với vòng điều khiển lưu lượng gió tạo ra tín hiệu bù trước theo lượng gió.
Vòng điều khiển phải giữ cho áp suất nhanh chóng quay về giá trị âm ổn định trước khi thay
đổi quá nhiều. Tín hiệu bì lưu lượng gió tạo ra được điều khiển có thể giảm giá trị khuếch
đại và tích phân do vậy để giảm được ảnh hưởng cu...
ĐIU KHIN P SUT BUNG ĐT
1. Chc năng vng điu khi!n
 !"
#$%&'()#$%&*+,-.
/0123%0124'1.%-*5603&4
0728#$#9'1280,3:$
%;3!10,#$%&<'=3% !",-
#$%&>52891#$%&?0'15280
,@% !"#$#9 % !"2A6B#
CDBEFG
7:0,228#$#9'1309'1% !"
#$>%;3% !">B!#'1!"
/0H6B#310, */0H)I.0,2
28J0@)%&*)KL2'=3#M2
28'1% !"#$%&>: !"*
HM228#J0'128BNJ!#20O
P28B"/03B28128'AQ
Áp suất chân không buồng đốt - Trang 2
Áp suất chân không buồng đốt - Người đăng: Công Culs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Áp suất chân không buồng đốt 9 10 472