Ktl-icon-tai-lieu

BÀI BÁO CÁO KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH BẢO TRUNG TUYÊN QUANG

Được đăng lên bởi buithioanh1994
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN I : MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề:
Tiền lương là một bộ phận của sản phẩm xã hội biểu hiện bằng tiền được trả cho
1.1

người lao động dựa trên số lượng và chất lượng lao động của mọi người, dùng để bù đắp
lại hao phí lao động của họ và nó là một vấn đề thiết thực đối với cán bộ công nhân viên.
Tiền lương được quy định một cách đúng đắn là yếu tố kích thích sản xuất mạnh mẽ, nó
kích thích người lao động ra sức sản xuất và làm việc, nâng cao trình độ tay nghề, cải tiến
kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động .
Tiền lương là yếu tố cơ bản để quyết định thu nhập tăng hay giảm của người lao
động, quyết định mức sống vật chất của người lao động làm công ăn lương trong doanh
nghiệp. Vì vậy để có thể trả lương một cách công bằng, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho
người lao động thì mới tạo ra sự kích thích, sự quan tâm đúng đắn cuả người lao động
đến kết quả cuối cùng của doah nghiệp. Có thể nói hạch toán chính xác đúng đắn tiền
lương là một đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích các nhân tố tích cực trong mỗi con
người, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình của người lao
động tạo thành động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế.
Bên cạnh việc hạch toán tiền lương thì việc tính toán và hạch toán các khoản
trích nộp theo lương như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm
thất nghiệp cũng có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp và người lao động, nó
tạo nguồn tài trợ và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên hiện tại và tương lai.
Trong các doanh nghiệp hiện nay việc trả lương cho công nhân viên có nhiều hình
thức khác nhau. Họ phải tự hạch toán để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động tối đa hóa lợi
nhuận. Đối với nhân viên tiền lương là một khoản thu nhập cơ bản và quan trọng nuôi
sống bản thân và gia đình họ. Còn đối với doanh nghiệp tiền lương chiếm tỷ trọng lớn
trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của mình. Một công ty sẽ hoạt động và có kết quả
tốt khi kết hợp hài hòa hai vấn đề này.
Do vậy, việc hạch toán tiền lương là một trong những công cụ quản lý quan
trọng của doanh nghiệp. Hạch toán chính xác chi phí về lao động có ý nghĩa cơ sở, căn cứ

để xác định nhu cầu về số lượng, thời gian lao động và xác định kết quả lao động. Qua đó
nhà quản trị quản lý được chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm. Trong thực tế, mỗi
doanh nghiệp có đặc thù sản xuất và lao động riêng, vì thế cách thức hạch toán tiền lương
và các khoản trích theo lương ở mỗi doanh nghiệp cũng sẽ có sự khác nhau. Vì vậy mà
chú...
PHẦN I : MỞ ĐẦU
 Tính cấp thiết của đề:
Tiền lương là một bộ phận của sản phẩm xã hội biểu hiện bằng tiền được trả cho
người lao động dựa trên số lượng và chất lượng lao động của mọi người, dùng để bù đắp
lại hao phí lao động của họ và nó là một vấn đề thiết thực đối với cán bộ công nhân viên.
Tiền lương được quy định một cách đúng đắn là yếu tố kích thích sản xuất mạnh mẽ, nó
kích thích người lao động ra sức sản xuất và làm việc, nâng cao trình độ tay nghề, cải tiến
kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động .
Tiền lương là yếu tố cơ bản để quyết định thu nhập tăng hay giảm của người lao
động, quyết định mức sống vật chất của người lao động làm công ăn lương trong doanh
nghiệp. Vì vậy để có thể trả lương một cách công bằng, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho
người lao động thì mới tạo ra sự kích thích, sự quan tâm đúng đắn cuả người lao động
đến kết quả cuối cùng của doah nghiệp. Có thể nói hạch toán chính xác đúng đắn tiền
lương là một đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích các nhân tố tích cực trong mỗi con
người, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình của người lao
động tạo thành động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế.
Bên cạnh việc hạch toán tiền lương thì việc tính toán và hạch toán các khoản
trích nộp theo lương như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm
thất nghiệp cũng có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp và người lao động, nó
tạo nguồn tài trợ và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên hiện tại và tương lai.
Trong các doanh nghiệp hiện nay việc trả lương cho công nhân viên có nhiều hình
thức khác nhau. Họ phải tự hạch toán để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động tối đa hóa lợi
nhuận. Đối với nhân viên tiền lương là một khoản thu nhập cơ bản và quan trọng nuôi
sống bản thân và gia đình họ. Còn đối với doanh nghiệp tiền lương chiếm tỷ trọng lớn
trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của mình. Một công ty sẽ hoạt động và có kết quả
tốt khi kết hợp hài hòa hai vấn đề này.
Do vậy, việc hạch toán tiền lương là một trong những công cụ quản lý quan
trọng của doanh nghiệp. Hạch toán chính xác chi phí về lao động có ý nghĩa cơ sở, căn cứ
BÀI BÁO CÁO KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH BẢO TRUNG TUYÊN QUANG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI BÁO CÁO KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH BẢO TRUNG TUYÊN QUANG - Người đăng: buithioanh1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
BÀI BÁO CÁO KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH BẢO TRUNG TUYÊN QUANG 9 10 845