Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng phân tích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi tran-tuyet-nga
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 3879 lần   |   Lượt tải: 24 lần
CHƯƠNG 1.

TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Financial statements analysis – Review)

1.1KHÁI NIỆM,MỤC ĐÍCH, TẦM QUAN TRỌNG của PTBCTC
1.1.1Khai niệm
Phân tích báo cáo tài chính( financial statements analysis)là quá trình sử dụng các
báo cáo tài chính nhằm phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp để có cơ
sở ra những quyết định hợp lý.
Hay nói cách khác phân tích báo cáo tài chính là chỉ rõ những gì đang xảy ra đằng
sau những chỉ tiêu tài chính, khi “người sử dụng” phân tích các báo cáo tài chính.Phân tích
tài chính là một trong nhiều hoạt động phân tích khác của một công ty
Phân tích báo cáo tài chính là một bộ phận trong tiến trình phân tích hoạt động của
doanh nghiệp ( Phân tích tình hình và kết quả sản xuất của doanh nghiệp; phân tích các yếu
tố của quá trình sản xuất; phân tích tình hình tiêu thụ; phân tích tình hình tài chính qua các
báo cáo tài chính)
1.1.2.Đối tượng và mục đích sử dụng thông tin từ BCTC
Đối tượng sử dụng báo cáo tài chính
‐

Bên ngoài DN:Nhà đầu tư,Chủ nợ,Nhà nước

‐

Bên trong DN,Người quản lý,nhân viên

Bài giảng PTBCTC – GV Lữ Thị Lê Thu

Trang 1

Phân tích báo cáo tài chính là đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của nhiều đối tượng
quan tâm đến những khía cạnh khác nhau về tài chính để phục vụ cho các mục đích của
mình. Tùy theo từng đối tượng sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính mà đưa ra mục đích
phân tích báo cáo tài chính là khác nhau:
- Đối với nhà quản trị nhằm mục tiêu tạo thành các chu kỳ đánh giá đều đặn về các
hoạt động kinh doanh của công ty trong quá khứ, tiến hành cân đối tài chính chính, khả năng
sinh lời, khả năng thanh toán, khả năng trả nợ và rủi ro tài chính của công ty. Định hướng
các quyết định của ban lãnh đạo công ty như quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết
định phân phối chính sách lợi nhuận…Phân tích báo cáo tài chính là cơ sở cho các dự báo
tài chính, kế hoạch đầu tư, lên kế hoạch ngân sách tiền mặt.. là công cụ để kiểm soát các
hoạt động quản lý
Đối với chủ sở hữu thường quan tâm đến lợi nhuận và khả năng trả nợ, sự an toàn của
tiền vốn mà công ty đã bỏ ra. Thông qua phân tích báo cáo tài chính , giúp họ đánh giá hiệu
quả của quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, khả năng điều hành hoạt động của nhà
quản trị, từ đó quyết định sử dụng hoặc bãi miễn nhà quản trị cũng như quyết định phân
phối kết quả kinh doanh.
Đối với chủ nợ như ngân hàng, các nhà cho vay, nhà cung cấp mối quan tâm của họ
là hướng vào khả năng trả nợ của công ty. Do đó, họ cần chú ý đến tình h...
Bài ging PTBCTC – GV L Th Lê Thu Trang 1
CHƯƠNG 1.
TNG QUAN V PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Financial statements analysis – Review)
1.1KHÁI NIM,MC ĐÍCH, TM QUAN TRNG ca PTBCTC
1.1.1Khai nim
Phân tích báo cáo tài chính( financial statements analysis)là quá trình s dng các
báo cáo tài chính nhm phân tích và đánh giá tình hình tài chính ca doanh nghip để có cơ
s ra nhng quyết định hp lý.
Hay nói cách khác phân tích báo cáo tài chính là ch rõ nhng gì đang xy ra đằng
sau nhng ch tiêu tài chính, khi “người s dng” phân tích các báo cáo tài chính.Phân tích
tài chính là mt trong nhiu hot động phân tích khác ca mt công ty
Phân tích báo cáo tài chính là mt b phn trong tiến trình phân tích hot động ca
doanh nghip ( Phân tích tình hình và kết qu sn xut ca doanh nghip; phân tích các yếu
t ca quá trình sn xut; phân tích tình hình tiêu th; phâ
n tích tình hình tài chính qua các
báo cáo tài chính)
1.1.2.Đối tượng và mc đích s dng thông tin t BCTC
Đối tượng s dng báo cáo tài chính
Bên ngoài DN:Nhà đầu tư,Ch n,Nhà nước
Bên trong DN,Người qun lý,nhân viên
Bài giảng phân tích báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng phân tích báo cáo tài chính - Người đăng: tran-tuyet-nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Bài giảng phân tích báo cáo tài chính 9 10 625