Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Thẩm Định Dự Án

Được đăng lên bởi quantrinhanluc5405
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 816 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ðẠI HỌC MỞ TP.HCM
TRUNG TÂM CPA

THẨM ðỊNH VÀ ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN
ðẦU XÂY DỰNG – BẤT ðỘNG SẢN

Biên soạn và giảng: TS. Lưu Trường Văn
Tháng 4 năm 2010
1

THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH

Tài liệu lưu hành nội bộ
Trình bày: TS. Lưu Trường Văn

2

Hồ sơ trình thẩm ñịnh Dự án ñầu tư xây dựng công
trình – ðiều 9 Nð 12/2009/Nð-CP
1

2

3

Tờ trình thẩm
ñịnh dự án
theo mẫu tại
Phụ lục II
kèm theo
Nghị ñịnh này

Dự án bao
gồm phần
thuyết minh
và thiết kế cơ
sở

Các văn bản
pháp lý có
liên quan

Biên soạn và giảng: TS. Lưu Trường Văn

3

Thẩm quyền thẩm ñịnh Dự án ñầu tư xây dựng công
trình – ðiều 1 Nð 83/2009/Nð-CP

Biên soạn và giảng: TS. Lưu Trường Văn

4

Thẩm quyền thẩm ñịnh Dự án ñầu tư xây dựng công trình – ðiều 1
Nð 83/2009/Nð-CP

Biên soạn và giảng: TS. Lưu Trường Văn

5

Thời gian thẩm ñịnh Dự án ñầu tư xây dựng công trình
– ðiều 1 Nð 83/2009/Nð-CP
Thời gian lấy ý kiến, ñược tính từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cụ
thể:

<=45
ngày

<=20
ngày

<=15
ngày

án

án

án

Dự

Dự

Dự

Dự

án

B

A

C

ọng

óm
nh

óm
nh

n tr

óm
nh

qua
Biên soạn và giảng: TS. Lưu Trường Văn

<=10
ngày

6

Thẩm quyền thẩm ñịnh Dự án ñầu tư xây dựng công
trình – ðiều 1 Nð 83/2009/Nð-CP

Biên soạn và giảng: TS. Lưu Trường Văn

7

Nội dung thẩm ñịnh Dự án ñầu tư xây dựng công trình
– ðiều 11 Nð 12/2009/Nð-CP

1

2

Xem xét các
yếu tố ñảm
bảo tính
hiệu quả
của dự án

Xem xét các
yếu tố ñảm
bảo tính
khả thi của
dự án

Biên soạn và giảng: TS. Lưu Trường Văn

3

8

Xem xét
thiết kế cơ
sở

Nội dung thẩm ñịnh Dự án ñầu tư xây dựng công trình – ðiều 11
Nð 12/2009/Nð-CP

1. Xem xét các yếu tố ñảm bảo tính hiệu quả của dự án, bao gồm: sự cần thiết
ñầu tư; các yếu tố ñầu vào của dự án; quy mô, công suất, công nghệ, thời
gian, tiến ñộ thực hiện dự án; phân tích tài chính, tổng mức ñầu tư, hiệu
quả kinh tế - xã hội của dự án.
2. Xem xét các yếu tố ñảm bảo tính khả thi của dự án, bao gồm: sự phù hợp với
quy hoạch; nhu cầu sử dụng ñất, tài nguyên (nếu có); khả năng giải phóng
mặt bằng, khả năng huy ñộng vốn ñáp ứng tiến ñộ của dự án; kinh
nghiệm quản lý của chủ ñầu tư; khả năng hoàn trả vốn vay; giải pháp
phòng cháy, chữa cháy; các yếu tố ảnh hưởng ñến dự án như quốc phòng,
an ninh, môi trường và các quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan.

Biên soạn và giảng: TS. Lưu Trường Văn

9

Nội dung thẩm ñịnh Dự án ñầu tư xây dựng công trình – ðiều
11 Nð 12/2009/Nð-CP
3. Xem xét thiết kế cơ sở bao gồm:
a) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổ...
1
THM ðNH VÀ ðÁNH GIÁ HIU QUD ÁN
ðẦU XÂY DNG – BT ðỘNG SN
Biên son và ging: TS. Lưu Trưng Văn
Tháng 4 năm 2010
TRƯỜNG ðẠI HC MTP.HCM
TRUNG TÂM CPA
Bài Giảng Thẩm Định Dự Án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Thẩm Định Dự Án - Người đăng: quantrinhanluc5405
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài Giảng Thẩm Định Dự Án 9 10 687