Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THU HOẠCH bdtx Modun 7

Được đăng lên bởi tranducminhhb-angiang
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 7765 lần   |   Lượt tải: 15 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU PHÚ

BAØI THU HOAÏCH
BDTX NOÄI DUNG 3
(Mô đun TH7)
GIÁO VIÊN: PHAÏM HÖÕU TÖØ

Năm học: 2014-2015

File/Bài thu hoạch BDTX nội dung 3 : Mô dun TH 7

1

PHÒNG GD&ĐT CHÂU PHÚ
TRƯỜNG TH “B” THẠNH MỸ TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NỘI DUNG 3 (MÔĐUN TỰ CHỌN)
Năm học 2014- 2015
Họ và tên: Phạm Hữu Từ
Đơn vị công tác: Trường tiểu học “B” Thạnh Mỹ Tây.
Chức vụ : Giáo viên ( Tổ trưởng khối 3)
Căn cứ kế hoạch số 012/KH – BTMT ngày 20/09/2014 của Trường TH B
Thạnh Mỹ Tây Về việc kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014- 2015;
Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2014- 2015.
Qua nghiên cứu học tập tôi xin viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường
xuyên theo Mô đun TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện như sau:
A. Mục tiêu:
- Nâng cao nhận thức về môi trường học tập thân thiện môi trường vật chất và
môi trường tinh thần. Nhận thức được ý nghĩa của môi trường học tập thân thiện
đối với quá trình dạy học và giáo dục.
- Nâng cao kĩ năng thực hành và áp dụng vào việc xây dựng môi trường học tập
thân thiện về vật chất và tinh thần ở trường, lớp.
- Nâng cao thái độ, sự yêu thương để giáo dục học sinh trong môi trường trách
nhiệm, khoan dung và độ lượng. Tích cực vận dụng các biện pháp để xây dựng
môi trường học tập phù hợp với thực tiễn dạy học của bản thân.
B. Nội dung:
I. Khái niệm:
1. Thế nào là trường học thân thiện?
- Trường học thân thiện, trước hết là nơi tiếp nhận tất cả trẻ em trong độ
tuổi quy định, đến trường. Nhà trường phải tạo điều kiện để thực hiện bình đẳng
về quyền học tập cho thanh, thiếu niên.
- Trường học thân thiện là trường học có chất lượng giáo dục toàn diện và
hiệu quả giáo dục không ngừng được nâng cao. Các thầy, cô giáo phải thân thiện
trong dạy học, thân thiện trong đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh,
đánh giá công bằng, khách quan với lương tâm và trách nhiệm của nhà giáo. Các
thầy, cô giáo trong quá trình dạy học phải thân thiện với mọi năng lực thực tế
của mọi đối tượng học sinh, để các em tự tin bước vào đời.
- Trường học thân thiện là trường học có môi trường sống lành mạnh, an
toàn, tránh được những bất trắc, nguy hiểm đe dọa học sinh.
- Trường học thân thiện là trường học có cơ sở vật chất đảm bảo các
quyền tự nhiên thiết yếu con người: đủ nước sạch, ánh sáng, phòng y tế, nhà vệ
sinh, sân chơi, bãi tập v.v…
- Trường học thân thiện là trường tạo lập sự bình đẳng giới, xây dựng thái
độ và giáo dục hành vi...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU PHÚ
BAØI THU HOAÏCH
BDTX NOÄI DUNG 3
(Mô đun TH7)
GIÁO VIÊN: PHAÏM HÖÕU TÖØ
Năm học: 2014-2015
File/Bài thu hoạch BDTX nội dung 3 : Mô dun TH 7 1
BÀI THU HOẠCH bdtx Modun 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THU HOẠCH bdtx Modun 7 - Người đăng: tranducminhhb-angiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI THU HOẠCH bdtx Modun 7 9 10 178