Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận môn thuế

Được đăng lên bởi nguyenngocanh791
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1240 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TIỂU LUẬN MÔN THUẾ
GVHD: Cô Triệu Kim Lanh.
SVTH: Huỳnh Đức Lâm Hiếu
Lê xuân trường

GVHD: Cô Triệu Kim Lanh.
Luận
SVTH: Huỳnh Đức Lâm Hiếu.
Lê Xuân Trường.

Tiểu

2

Câu 1: Vai trò của thuế đối với ngân sách nhà nước (NSNN):
Pháp luật thuế là công cụ chủ yếu và lâu dài của Nhà nước nhằm huy
động tập trung một phần của cải vật chất trong xã hội vào ngân sách Nhà nước. Ngân
sách có thể huy động bằng nhiều cách khác nhau như đi vay, bán tài nguyên thiên nhiên,
nhận viện trợ, in tiền…nhưng không có nguồn thu nào mang tính chất bền vững như thuế.
Thuế chính là công cụ tác động vào sự phân bổ nguồn lực trong xã hội.Thuế gắn liền với
sự tồn tại và phát triển của nhà nước và là công cụ quan trọng mà bất cứ quốc gia nào
cũng sử dụng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Thuế là khoản thu bắt buộc,
không bồi hoàn trực tiếp của nhà nước đối với các tổ chức cá nhân nhằm trang trải mọi
chi phí về mục đích chung. Doanh thu từ thuế sẽ được sủ dụng để trang trải cho các hoạt
đông đầu vào cần thiết để sản xuất các hang hóa và dịch vụ công của chính phủ.
Mặt khác:
Nhà nước ban hành pháp luật thuế và ấn định các loại thuế áp dụng đối
với các pháp nhân và thể nhân trong xã hội.Việc các chủ thể nộp thuế - thực hiện nghĩa
vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế đã tạo ra nguồn tài chính quan trọng, chiếm
tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn thu ngân sách Nhà nước.
Cũng như pháp luật nói chung, Pháp luật thuế có chức năng điều chỉnh
các quan hệ xã hội. Mục đích chủ yếu và quan trọng nhất cuả sự điều chỉnh quan hệ pháp
luật thu - nộp thuế là nhằm tạo lập qũy ngân sách Nhà nước. Hầu hết ở các quốc gia, thuế
là hình thức chủ yếu mà pháp luật quy định để thu ngân sách Nhà nước.
Một nền tài chính quốc gia lành mạnh phải dựa chủ yếu vào nguồn thu
nội bộ của nền kinh tế quốc dân. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, xuất phát từ
phạm vi hoạt động mà đòi hỏi Nhà nước phải ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật
thuế để tập trung nguồn tài chính vào ngân sách Nhà nước từ đó mới đáp ứng được nhu
cầu chi ngày càng tăng.
Câu 3: So sánh cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng
dẫn của kế toán với cách tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế thu nhập
hiện hành.
Do sự áp dụng Chuẩn mực kế toán số 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp,
Thông tư số 60/2007/TT-BTC ban hành ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư
số 134/2007/TT-BTC ban hành ngày 23/11/2007, nên việc xác định và hạch toán kế toán
thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện nay đã có những điểm mới khác biệt so với
...
BÀI TIỂU LUẬN MÔN THUẾ
GVHD: Cô Triệu Kim Lanh.
SVTH: Huỳnh Đức Lâm Hiếu
Lê xuân trường
Bài tiểu luận môn thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận môn thuế - Người đăng: nguyenngocanh791
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài tiểu luận môn thuế 9 10 638