Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo chuyên đề Công nghệ sinh học môi trường: Vai trò của công nghệ sinh học trong xử lý nước thải

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 6358 lần   |   Lượt tải: 53 lần
Vai trò của Công nghệ sinh học trong xử lý nước thải

Nhóm 1 – DH07MT 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Báo cáo chuyên đề

Công Nghệ Sinh học Môi trường

VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Người thực hiện: Nhóm 1 – Lớp DH07MT
Huỳnh Thị Ánh
Nguyễn Xuân Bách
Phạm Trung Hiền
Đỗ Xuân Hiển
Nguyễn Nhật Nam
Lưu Thị Bích Ngân
Hán Thành Tâm
Võ Minh Thái
Lê Minh Trực

Tháng 10/2009

Vai trò của Công nghệ sinh học trong xử lý nước thải

Nhóm 1 – DH07MT 

Chương I. GIỚI THIỆU ...........................................................................................1
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC.........1
1.1.1. Thế giới .............................................................................................................5
1.1.2. Việt Nam ...........................................................................................................7
1.2. HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ
NƯỚC THẢI.............................................................................................................10
1.3. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ
LÝ NƯỚC THẢI ......................................................................................................10
Chương II. TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI .......................................................11
2.1. KHÁI NIỆM NƯỚC THẢI ...............................................................................11
2.2. THÀNH PHẦN LÝ HÓA HỌC CỦA NƯỚC THẢI........................................12
2.2.1. Tính chất vật lý................................................................................................12
2.2.2. Tính chất hóa học ............................................................................................13
2.3. CÁC THÔNG SỐ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM VÀ YÊU CẦU ĐỂ XỬ LÝ ..........13
2.3.1. Các thông số đánh giá .....................................................................................13
2.3.2. Yêu cầu xử lý ..................................................................................................16
Chương III. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH SINH HỌC TRONG XỬ
LÝ NƯỚC THẢI .....................................................................................................19
3.1. PHÂN LOẠI CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC ..................................................19
3.1.1. Xử lý tự nhiên .................................................................................................19
3.1.2. X...
Vai trò ca Công ngh sinh hc trong x lý nước thi Nhóm 1 – DH07MT
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
\[
Báo cáo chuyên đề
Công Ngh Sinh hc Môi trường
VAI TRÒ CA CÔNG NGH SINH HC
TRONG X LÝ NƯỚC THI
Người thc hin: Nhóm 1 – Lp DH07MT
Hunh Th Ánh
Nguyn Xuân Bách
Phm Trung Hin
Đỗ Xuân Hin
Nguyn Nht Nam
Lưu Th Bích Ngân
Hán Thành Tâm
Võ Minh Thái
Lê Minh Trc
Tháng 10/2009
Báo cáo chuyên đề Công nghệ sinh học môi trường: Vai trò của công nghệ sinh học trong xử lý nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo chuyên đề Công nghệ sinh học môi trường: Vai trò của công nghệ sinh học trong xử lý nước thải - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Báo cáo chuyên đề Công nghệ sinh học môi trường: Vai trò của công nghệ sinh học trong xử lý nước thải 9 10 910