Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo du lịch sinh thái biển bền vững nghiên cứu so sánh vân đồng việt nam và kkeshi nhật bản

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BỀN VỮNG
NGHIÊN CỨU SO SÁNH: VÂN ĐỒN VIỆT NAM VÀ KKESHI NHẬT BẢN
Bài viết thảo luận những khó khăn trong việc phát triển du lịch sinh thái biển một cách
bền vững dựa trên những phân tích hiện trạng trong hai nghiên cứu trường hợp tại Nhật Bản
và Việt Nam. Thị trấn Akkeshi nằm ở phía Đông Bắc của Hokkaido nơi các nguồn tài nguyên
thiên nhiên phong phú như các vùng đất ngập nước Ramsar và có sự tồn tại của nhiều loại
động vật có vú như hải cẩu. Tuy nhiên, thị trấn đang phải đối mặt với xu hướng suy giảm số
lượng khách sau những kỳ vọng cao vào những năm 1990 do sự xa xôi, hẻo lánh. Ở góc độ
khác, Huyện Vân Đồn lại là một dự án mới đầy tiềm năng trong chính sách kích thích kinh tế
vùng duyên hải Quảng Ninh của chính phủ. Vân Đồn sở hữu một Công viên quốc gia với
nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng vẫn chưa tìm ra một hướng đi thích hợp cho
việc khai thác du lịch. Bên cạnh sự đa dạng của đặc điểm địa lý, Vân Đồn cũng là nơi ngụ cư
của một số loài rùa và nhiều loài động vật đặc sắc. Tuy nhiên trong cả hai trường hợp, việc
phát triển du lịch đều đã phải trải qua những nghịch lý giống nhau do cả những điều kiện
khách quan (như sự cạnh tranh của các các khu vực lân cận có nguồn tài nguyên thiên nhiên
tương tự) và chủ quan (như tính mùa vụ cao và phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên). Làm
thế nào để giảm thiểu những khó khăn nhằm hỗ trợ sự phát triển bước đầu của du lịch sinh
thái là một câu hỏi cần giải đáp. Trên cơ sở những kinh nghiệm trong ngành du lịch, tác giả đã
đề xuất một số số giải pháp nhằm phối hợp giữa du lịch, sự lãnh đạo của chính quyền địa
phương, mô hình quản lý kinh doanh bền vững cũng như xem xét các mối quan hệ tương tác
giữa du lịch đại chúng và du lịch sinh thái như một giải pháp cho sự phát triển hiện nay.

SUSTAINABLE MARINE ECO-TOURISM.
A COMPARATIVE STUDY: VANDON VIETNAM AND AKKESHI JAPAN
Tran Duc Thanh1
Tran Thi Mai Hoa2
Abstract
The paper discusses the difficulties of developing marine eco-tourism sustainably
based on the analyses of current situations in two case studies in Japan and Vietnam.
Akkeshi Town is located in the northeastern part of Hokkaido, where the natural resources

1
2

Asst. Prof. Dr., Faculty of Tourism Studies, USSH, VNU
MA, Faculty of Tourism Studies, USSH, VNU

204

are plentiful such as the Ramsar inscribed wetland, the existence of big mammal such as
seals. However, the town is facing the decreasing trend in the number of tourists after a
high expectation in the 1990s due to an ...
204
DU LCH SINH THÁI BIN BN VNG
NGHIÊN CU SO SÁNH: VÂN ĐN VIT NAM VÀ KKESHI NHT BN
Bài viết tho lun nhng khó khăn trong vic phát trin du lch sinh thái bin mt cách
bn vng da trên nhng phân tích hin trng trong hai nghiên cu trường hp ti Nht Bn
và Vit Nam. Th trn Akkeshi nm phía Đông Bc ca Hokkaido nơi các ngun tài nguyên
thiên nhiên phong phú như các vùng đất ngp nước Ramsar s tn ti ca nhiu loi
động vt như hi cu. Tuy nhiên, th trn đang phi đối mt vi xu hướng suy gim s
lượng khách sau nhng k vng cao vào nhng năm 1990 do s xa xôi, ho lánh. góc độ
khác, Huyn Vân Đồn li mt d án mi đầy tim năng trong chính sách kích thích kinh tế
vùng duyên hi Qung Ninh ca chính ph. Vân Đn s hu mt Công viên quc gia vi
ngun tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng vn chưa tìm ra mt hướng đi thích hp cho
vic khai thác du lch. Bên cnh s đa dng ca đặc đim địa lý, Vân Đn cũng nơi ng cư
ca mt s loài rùa nhiu loài động vt đặc sc. Tuy nhiên trong c hai trường hp, vic
phát trin du lch đều đã phi tri qua nhng nghch ging nhau do c nhng điu kin
khách quan (như s cnh tranh ca các các khu vc lân cn có ngun tài nguyên thiên nhiên
tương t) ch quan (như tính mùa v cao ph thuc nhiu vào điu kin t nhiên). Làm
thế nào để gim thiu nhng khó khăn nhm h tr s phát trin bước đầu ca du lch sinh
thái là mt câu hi cn gii đáp. Trên cơ s nhng kinh nghim trong ngành du lch, tác gi đã
đề xut mt s s gii pháp nhm phi hp gia du lch, s lãnh đạo ca chính quyn địa
phương, hình qun lý kinh doanh bn vng cũng như xem xét các mi quan h tương tác
gia du lch đại chúng và du lch sinh thái như mt gii pháp cho s phát trin hin nay.
SUSTAINABLE MARINE ECO-TOURISM.
A COMPARATIVE STUDY: VANDON VIETNAM AND AKKESHI JAPAN
Tran Duc Thanh
1
Tran Thi Mai Hoa
2
Abstract
The paper discusses the difficulties of developing marine eco-tourism sustainably
based on the analyses of current situations in two case studies in Japan and Vietnam.
Akkeshi Town is located in the northeastern part of Hokkaido, where the natural resources
1
Asst. Prof. Dr., Faculty of Tourism Studies, USSH, VNU
2
MA, Faculty of Tourism Studies, USSH, VNU
Báo cáo du lịch sinh thái biển bền vững nghiên cứu so sánh vân đồng việt nam và kkeshi nhật bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo du lịch sinh thái biển bền vững nghiên cứu so sánh vân đồng việt nam và kkeshi nhật bản - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Báo cáo du lịch sinh thái biển bền vững nghiên cứu so sánh vân đồng việt nam và kkeshi nhật bản 9 10 404