Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo môn Khoa học môi trường: Rừng và tầm quan trọng của rừng

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3923 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
---

---

BÁO CÁO
MÔN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
ĐỀ TÀI:

RỪNG VÀ TẦM QUAN TRỌNG
CỦA RỪNG

GVHD: TS. Lê Quốc Tuấn
Thực hiện: Nhóm 11
1. Nguyễn Thị Tường Hạnh 09141127.
2. Trần Thị Ngọc Yến

11140966

3. Đinh Văn Quang

11147124

4. Lê Nguyên Văn

11147056

5. Bùi Minh Tùng

11157351

6. Lương Minh Diệu

11157056

7. Đoàn Nhật Ninh

11147002

8. Nguyễn Thị Thái Hiền

11157133

MỤC LỤC
Đặt vấn đề .................................................................................................................. 4
I-Khái niệm và phân loại ........................................................................................... 5
1.Khái niệm ............................................................................................................... 5
2.Phân loại ................................................................................................................. 5
2.1. Theo chức năng .................................................................................................. 5
2.1.1. Rừng sản xuất .................................................................................................. 5
2.1.2. Rừng đặc dụng ................................................................................................. 6
2.1.3. Rừng phòng hộ ................................................................................................ 6
2.2. Theo trữ lượng .................................................................................................... 8
2.2.1. Rừng giàu ........................................................................................................ 8
2.2.2. Rừng trung bình ............................................................................................... 8
2.2.3. Rừng nghèo ...................................................................................................... 8
2.2.4. Rừng kiệt ......................................................................................................... 8
2.3. Sinh thái .............................................................................................................. 8
2.4. Dựa vào tác động của con người ....................................................................... 10
2.4.1. Rừng tự nhiên .................................................................................................. 10
2.4.2. Rừng nhân tạo .........................................................................
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. H CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
---HI---
BÁO CÁO
MÔN KHOA HC MÔI TRƯỜNG
ĐỀ TÀI:
RNG VÀ TM QUAN TRNG
CA RNG
GVHD: TS. Lê Quc Tun
Thc hin: Nhóm 11
1. Nguyn Th Tường Hnh 09141127.
2. Trn Th Ngc Yến 11140966
3. Đinh Văn Quang 11147124
4. Lê Nguyên Văn 11147056
5. Bùi Minh Tùng 11157351
6. Lương Minh Diu 11157056
7. Đoàn Nht Ninh 11147002
8. Nguyn Th Thái Hin 11157133
Báo cáo môn Khoa học môi trường: Rừng và tầm quan trọng của rừng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo môn Khoa học môi trường: Rừng và tầm quan trọng của rừng - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Báo cáo môn Khoa học môi trường: Rừng và tầm quan trọng của rừng 9 10 362