Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Phát huy các giá trị ẩm thực của Việt Nam trong du lịch Nghiên cứu trường hợp khách du lịch Pháp

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PROMOTING THE VALUE OF VIETNAMES GASTRONOMY
IN TOURISM DEVELOPMENT
CASE STUDY OF FRENCH TOURISTS
The current situation of tourism development throughout the world has proved
that traditional gastronomy has its own significant attractiveness towards tourists.
Dishes of each region, each nation thoroughly expresses their uniqueness related to the
long historic period and particular natural conditions.
This article examines the ability to utilize the value of Vietnamese cuisine in
tourism development, particularly in the market of French tourists. There are three
main parts in this article:
-

The natural and cultural value of Vietnamese gastronomy;

-

The approach of the French to Vietnamese gastronomy;

-

Thinking about the exploitation of Vietnamese cuisine towards the

French tourist market.

PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ CỦA ẨM THỰC VIỆT NAM TRONG DU LỊCH
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHÁCH DU LỊCH PHÁP
Trần Thị Hoa 1

Trong bối cảnh phát triển du lịch hiện nay trên thế giới, các giá trị ẩm thực ngày
càng được quan tâm và nghiên cứu như một nguồn tài nguyên du lịch. Ẩm thực không
chỉ dừng lại ở các món ăn ngon, cách thức ăn độc đáo mà quan trọng hơn là nó mang
trong mình bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng, của quốc gia. Ăn uống không chỉ để
thỏa mãn nhu cầu thưởng thức các món ăn, đồ uống mới mà quan trọng hơn là để tiếp
cận với các giá trị văn hóa địa phương và thâm nhập vào lối sống của người bản địa.

1

Ths, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

40

Thực tế phát triển du lịch ẩm thực tại các nước phát triển trên thế giới đã chứng
minh rằng: các sản phẩm địa phương có tính hấp dẫn đặc biệt đối với du khách. Món
ăn, thực phẩm của mỗi vùng, mỗi quốc gia thể hiện đầy đủ các đặc điểm riêng biệt
được kết tinh bởi một quá trình lịch sử lâu dài và gắn với các điều kiện tự nhiên cụ thể.
Ẩm thực của mỗi vùng, mỗi quốc gia mang trong mình những câu chuyện lịch sử,
những dấn ấn thời đại và những đặc điểm nhận dạng riêng biệt.
Trong bài tham luận này, ẩm thực nghiên cứu dưới góc độ của một nhãn mác
văn hóa bản địa và hơn thế nữa là một nguồn tài nguyên du lịch hấp dẫn. Và ngược lại
du lịch được coi chính là công cụ hữu hiệu để khai thác và làm tăng giá trị của nghệ
thuật ẩm thực địa phương. Từ đó, tác giả muốn xem xét thực tế khả năng khai thác
những giá trị của ẩm thực của Việt Nam trong du lịch, cụ thể là đối với thị trường
khách du lịch Pháp.
1.

Những dấu ấn tự nhiên, văn hóa của ẩm thực Việt Nam.
Nói đến ẩm thực, trước tiên chúng ta cần phải đặt nó...
40
PROMOTING THE VALUE OF VIETNAMES GASTRONOMY
IN TOURISM DEVELOPMENT
CASE STUDY OF FRENCH TOURISTS
The current situation of tourism development throughout the world has proved
that traditional gastronomy has its own significant attractiveness towards tourists.
Dishes of each region, each nation thoroughly expresses their uniqueness related to the
long historic period and particular natural conditions.
This article examines the ability to utilize the value of Vietnamese cuisine in
tourism development, particularly in the market of French tourists. There are three
main parts in this article:
- The natural and cultural value of Vietnamese gastronomy;
- The approach of the French to Vietnamese gastronomy;
- Thinking about the exploitation of Vietnamese cuisine towards the
French tourist market.
PHÁT HUY CÁC GIÁ TR CA M THC VIT NAM TRONG DU LCH
NGHIÊN CU TRƯỜNG HP KHÁCH DU LCH PHÁP
Trn Th Hoa
1
Trong bi cnh phát trin du lch hin nay trên thế gii, các giá tr m thc ngày
càng được quan tâm và nghiên cu như mt ngun tài nguyên du lch. m thc không
ch dng li các món ăn ngon, cách thc ăn đc đáo mà quan trng hơn là nó mang
trong mình bn sc văn hóa đc trưng ca vùng, ca quc gia. Ăn ung không ch đ
tha mãn nhu cu thưởng thc các món ăn, đ ung mi mà quan trng hơn đ tiếp
cn vi các giá tr văn hóa đa phương và thâm nhp vào li sng ca người bn đa.
1
Ths, Khoa Du lch hc, Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Báo cáo Phát huy các giá trị ẩm thực của Việt Nam trong du lịch Nghiên cứu trường hợp khách du lịch Pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Phát huy các giá trị ẩm thực của Việt Nam trong du lịch Nghiên cứu trường hợp khách du lịch Pháp - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Báo cáo Phát huy các giá trị ẩm thực của Việt Nam trong du lịch Nghiên cứu trường hợp khách du lịch Pháp 9 10 54