Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tham quan nhận thức: Hành trình sinh thái môi trường

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 4983 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG – TÀI NGUYÊN

Báo cáo tham quan nhận thức

HÀNH TRÌNH
SINH THÁI MÔI TRƯỜNG
Nhóm 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Trương Văn Chung
Trương Nguyệt Giang
Huỳnh Thị Thùy Phương
Nguyễn Vũ Ngọc Thủy
Lưu Tân Kì
Nguyễn Đại Dương
Trần Thị Ánh Minh
Nguyễn Thị Thu Trâm
Huỳnh Thị Thìn
Nguyễn Thanh Thúy
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Võ Song Xuân Thủy
Trần Thị Hồng Linh
Nguyễn Việt Hà
Lê Nhật Nam
Lê Thị Bảo Uyên

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2009

Báo cáo tham quan nhận thức: Hành trình sinh thái

MỤC LỤC
1.

ĐẶT VẤN ĐỀ .........................................................................................................5

2.

NỘI DUNG THAM QUAN NHẬN THỨC VÀ CÁC KẾT QUÁ ĐẠT ĐƯỢC...5
2.1. Ngày 1 (Ngày 14 tháng 11 năm 2009): TP HCM – PHAN THIẾT – HÒN
RƠM ...........................................................................................................................5
2.1.1. Giới thiệu tổng quan về nơi đến......................................................................5
Bình Thuận...........................................................................................................5
Phan Thiết............................................................................................................7
Khu du lịch Núi Tà Kóu........................................................................................9
Núi Tà Kóu...........................................................................................................9
Linh Sơn Trường Thọ tự .....................................................................................11
Tháp Chàm Posha Inư........................................................................................13
Lầu Ông Hoàng..................................................................................................15
Bãi đá Ông Địa ..................................................................................................17
Hòn Rơm ............................................................................................................17
2.1.2. Nội dung thực tập .........................................................................................18
2.1.3. Kết quả đạt được ..........................................................................................19
2.1.4. Nhận định và định hướng .............................................................................19
2.1.4.1. Khu du lịch Núi Tà Kóu ....................................
Báo cáo tham quan nhận thức
HÀNH TRÌNH
SINH THÁI MÔI TRƯỜNG
Nhóm 4
1. Trương Văn Chung
2. Trương Nguyệt Giang
3. Huỳnh Thị Thùy Phương
4. Nguyễn Vũ Ngọc Thủy
5. Lưu Tân Kì
6. Nguyễn Đại Dương
7. Trn Thị Ánh Minh
8. Nguyn Thị Thu Trâm
9. Huỳnh Thị Thìn
10. Nguyễn Thanh Thúy
11. Nguyễn Thị Thanh Tâm
12. Song Xuân Thủy
13. Trn Thị Hồng Linh
14. Nguyễn Việt Hà
15. Lê Nhật Nam
16. Thị Bảo Uyên
Tp.H Chí Minh, tháng 11 năm 2009
T
ỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
TP.H
CM
KHOA MÔI TRƯỜNGTÀI NGUYÊN
Báo cáo tham quan nhận thức: Hành trình sinh thái môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tham quan nhận thức: Hành trình sinh thái môi trường - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Báo cáo tham quan nhận thức: Hành trình sinh thái môi trường 9 10 401