Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực hành công nghệ lên men

Được đăng lên bởi Hoai Nguyen
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2590 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC –THỰC PHẨM – MÔI TRƢỜNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH

CÔNG NGHỆ LÊN MEN
THỰC PHẨM

GVHD: TS.NGUYỄN HOÀI HƢƠNG
SVTH:

MSSV:

1.NGUYỄN BÌNH THIÊN HOÀI

1151110465

2.NGUYỄN THỊ PHƢỢNG HẰNG

1151110009

3.TẠ THANH THẾ

1151110518

Tp.Hồ Chí Minh tháng 10/2014

BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ LÊN MEN

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC –THỰC PHẨM – MÔI TRƢỜNG


BÁO CÁO THỰC HÀNH

CÔNG NGHỆ LÊN MEN
THỰC PHẨM

GVHD:TS.NGUYỄN HOÀI HƢƠNG

Page 1

BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ LÊN MEN

Mục lục
Bài 1: LÊN MEN BIA .................................................................................................. 3
1.1.LÝ THUYẾT ....................................................................................................... 3
1.1.1.Nguyên liệu: ................................................................................................... 3
1.1.2.Dụng cụ: ......................................................................................................... 5
1.2.THỰC HÀNH:..................................................................................................... 8
1.2.1.Quy trình công nghệ lên men bia: ............................................................... 8
1.2.2.Phân tích nguyên liệu: ................................................................................ 15
1.2.3.Các thông số theo dõi của quá trình lên men và sau lên men: ............... 22
Bài 2: SẢN XUẤT NƢỚC TƢƠNG LÊN MEN ...................................................... 31
2.1. LÝ THUYẾT. ................................................................................................... 31
2.1.1. Nguyên liệu. ................................................................................................ 31
2.1.2. Yêu cầu chất lƣợng nƣớc tƣơng ............................................................... 33
2.2.THỰC HÀNH .................................................................................................... 33
2.2.1.Nguyên liệu. ................................................................................................. 33
2.2.2. Dụng cụ: ...................................................................................................... 34
2.2.3. Tiến hành thí nghiệm................................................................................. 35
2.2.4.Phân tích ......................................................................................................
TRƢỜNG ĐẠI HC CÔNG NGH TP.H CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGH SINH HC THC PHM MÔI TRƢỜNG
BÁO CÁO THC HÀNH
CÔNG NGH LÊN MEN
THC PHM
GVHD: TS.NGUYN HOÀI HƢƠNG
SVTH: MSSV:
1.NGUYN BÌNH THIÊN HOÀI 1151110465
2.NGUYN TH PHƢNG HNG 1151110009
3.T THANH TH 1151110518
Tp.H Chí Minh tháng 10/2014
báo cáo thực hành công nghệ lên men - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực hành công nghệ lên men - Người đăng: Hoai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
báo cáo thực hành công nghệ lên men 9 10 244