Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Văn Cù Bơ
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1780 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GVHD: ThS. ĐÀO THỊ THANH THỦY

SVTH: ĐỖ MINH KHÁNH

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cải cách hành chính – CCHC
Hành chính Nhà nước – HCNN
Uỷ ban nhân dân – UBND
Hội đồng nhân dân - HĐND
Cán bộ, công chức – CB,CC
Thủ tục hành chính – TTHC
Lao động thương binh vã xã hội – LĐTB&XH
Tài nguyên và môi trường – TN&MT

LỜI MỞ ĐẦU
1

GVHD: ThS. ĐÀO THỊ THANH THỦY

SVTH: ĐỖ MINH KHÁNH

Theo quan điểm duy vật biện chứng, mọi sự vật hiện tượng đều vận động,
biến đổi và phát triển không ngừng thay thế nhau; cái sau ra đời trên cơ sở của
cái trước và có sự tiến bộ hơn cái trước. Tương tự như vậy trong trong giải
quyết TTHC ở nước ta gắn liền với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế
và nhu cầu của xã hội thì việc đổi mới, cải cách TTHC theo cơ chế một cửa là
hết sức cần thiết. Nó không chỉ phù hợp với quy luật phát triển mà còn là xu thế
thời đại mở nút thắt cho sự phát triển cả về kinh tế, con người và xã hội.
Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta đã chỉ rõ sự cần
thiết phải tiến hành CCHC, coi đây là một giải pháp quan trọng góp phần đạt
được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chúng ta đã tiến hành CCHC từng
bước thận trọng và đã thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. CCHC ở Việt
Nam được triển khai trên nhiều nội dung: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ
máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC, cải cách tài
chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó cải cách TTHC là một
khâu quan trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách.
Xuất phát từ lý do trên mà hiện nay trong cả nước nói chung và địa bàn
huyện Ý Yên nói riêng, CCHC theo mô hình một cửa tại UBND huyện được
triển khai trên cơ sở chuẩn bị tốt về mặt cơ sở vật chất và tuyển chọn đội ngũ
CB,CC nhiệt tình, có trình độ chuyên môn, bộ phận một cửa của UBND huyện
Ý Yên thuộc quản lý của văn phòng UBND huyện hoạt động độc lập, mang lại
hiệu quả cao, được đông đảo nhân dân đồng thuận và ủng hộ. Tuy nhiên, trong
quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được như TTHC
được công khai, giảm hẳn tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu công dân... thì
vẫn còn những tồn tại nhiều vấn đề búc xúc như TTHC còn rườm rà, chồng
chéo văn bản gây khó khăn cho công dân và cán bộ trong quá trình giải quyết
công việc. Do đó việc nghiên cứu về cải cách TTHC và rút ra kết luận cho địa
phương là hết sức cần thiết. Chính vì tầm quan trọng của nó nên em chọn đề tài:
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huy...
GVHD: ThS. ĐÀO THỊ THANH THỦY SVTH: ĐỖ MINH KHÁNH
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1. Cải cách hành chính – CCHC
2. Hành chính Nhà nước – HCNN
3. Uỷ ban nhân dân – UBND
4. Hội đồng nhân dân - HĐND
5. Cán bộ, công chức – CB,CC
6. Thủ tục hành chính – TTHC
7. Lao động thương binh vã xã hội – LĐTB&XH
8. Tài nguyên và môi trường – TN&MT
LỜI MỞ ĐẦU
1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: Văn Cù Bơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 465