Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập chính trị

Được đăng lên bởi thuongchau123
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRI
----------

BÁO CÁO THỰC TẬP
Đề tài: “ Hoạt động chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm
hình sự của Kiểm sát viên”

Địa điểm thực tập: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HÀ

Sinh viên thực hiện:

Hồ Văn Đức

MSSV:

1055021984

Lớp:

51B3 Chính trị – Luật

Vinh, tháng 4 năm 2014

1

MỤC LỤC
A. Mở đầu:.......................................................................................................4
1. Lý do chọn đề tài .......................................................................................4
2. Mục đích nghiên cứu đề tài:.......................................................................6
3. Phạm vi nghiên cứu....................................................................................6
4. Phương pháp nghiên cứu............................................................................6
5. Bố cục đề tài...............................................................................................6
B. Nội dung báo cáo...........................................................................................7
Chương I: Nghiên cứu hồ sơ vụ án................................................................7
1.1. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án........................................................7
1.2. Nghiên cứu các thủ tục tố tụng của hồ sơ vụ án.................................11
1.3. Xem xét vật chứng, xem xét tại chỗ, gặp bị cáo, thủ tục rút gọn và
nghiên cứu hồ sơ vụ án do Viện kiểm sát cấp trên tiến hành quyền công tố và
kiểm sát điều tra...................................................................................................12
1.4. Trường hợp tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung.....................................13
1.5. Kiểm sát việc chuẩn bị xét xử của tòa án..........................................15
1.5.1. Kiểm sát thời hạn chuẩn bị xét xử...................................................15
1.5.2. Kiểm sát việc áp dụng thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp
ngăn chặn.............................................................................................................16
1.5.3. Kiểm sát quyết định đưa vụ án ra xét xử.........................................16
1.5.4. Kiểm sát việc tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án..............................17
1.5.5. Kiểm sát việc giao quyết định của tòa án…………………….. 18
Chương II: Báo cáo với lãnh đạo viện
2.1. Nội dung báo cáo……………………...


----------

 Hoạt động chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm
hình sự của Kiểm sát viên
!"#$%&'()*+,-.//01+234
.5&675&'(&85Hồ Văn Đức
-..9:;;:<9=>?
2@*;9A&B5&C!D2E)
Vinh, thng 4 năm 2014
1
Báo cáo thực tập chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập chính trị - Người đăng: thuongchau123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Báo cáo thực tập chính trị 9 10 13