Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập chuyên ngành quản lý đất đai

Được đăng lên bởi tmsangplbl
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 7170 lần   |   Lượt tải: 46 lần
ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất đai là tài sản vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, vừa là tư liệu sản xuất và cũng là
nơi xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh và an ninh quốc
phòng. Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một thủ tục hành chính
nhằm xác lập mối quan hệ giữa Nhà Nước và sử dụng đất cùng thi hành pháp luật đất
đai. Khi xã hội phát triển như hiện nay thì việc thế chấp quyền sử dụng đất, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất hay nói chung là đất đai bắt đầu biến đổi liên tục nên việc
cấp giấy chứng nhận là hết sức cần thiết, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đóng vai
trò rất quan trọng trong công tác quản lý đất đai. Trước tầm quan trọng đó của giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, Nhà nước đã quy định cụ thể và chi tiết về những
trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như thẩm quyền cấp và
trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng
đất.
Nhằm tiếp cận thực tế các thủ tục hành chính trong văn phòng Đăng ký quyền sử dụng
đất như:cấp mới giấy chứng nhận, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ; chuyển
nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất đối với các đối tượng hộ gia đình, cá nhân… đồng
thời cũng cố thêm các kiến thức đã học và áp dụng vào thực tế, tôi đã xin thực tập tại
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Phước Long.

1

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP
1.1 Phòng tài nguyên và môi trường
1.1.1 Cơ cấu tổ chức phòng tài nguyên môi trường
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện gồm: Trưởng phòng và 02 Phó
Trưởng phòng.
+ Trưởng phòng là người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ
quyền hạn của Phòng do mình phụ trách.
+ Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu
trách nhiệm trước Trưởng Phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng
vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt
động của Phòng.
1.1.2 Các tổ thuộc phòng tài nguyên môi trường huyện
- Tổ Tài nguyên(VPĐKQSDĐ) có nhiệm vụ giải quyết các hồ sơ về lĩnh vực đất đai;
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển
mục đích sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc bản đồ, địa giới hành
chính; các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng, thủy
văn.
- Tổ môi trường có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề về môi trường: phòng chống, khắc
phục suy ...
ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất đai tài sảncùng quý giá của mỗi quốc gia, vừa liệu sản xuất và cũng là
nơi xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh an ninh quốc
phòng. Đăng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một thủ tục hành chính
nhằm xác lập mối quan hệ giữa Nhà Nước sử dụng đất cùng thi hành pháp luật đất
đai. Khi hội phát triển như hiện nay thì việc thế chấp quyền sử dụng đt, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất hay nói chung đất đai bắt đầu biến đổi liên tục nên việc
cấp giấy chứng nhận là hết sức cần thiết, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đóng vai
trò rất quan trọng trong công tác quản đất đai. Trước tầm quan trọng đó của giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, Nhà nước đã quy định cụ thể và chi tiết v những
trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như thẩm quyền cấp và
trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng
đất.
Nhằm tiếp cận thực tế các thủ tục hành chính trong văn phòng Đăng ký quyền sử dụng
đất như:cấp mới giấy chứng nhận, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ; chuyển
nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất đối với các đối tượng hộ gia đình, cá nhân… đồng
thời cũng cố thêmc kiến thức đã học áp dụng vào thực tế, tôi đã xin thực tập tại
Văn phòng Đăng quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên Môi trường huyện
Phước Long.
1
Báo cáo thực tập chuyên ngành quản lý đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập chuyên ngành quản lý đất đai - Người đăng: tmsangplbl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Báo cáo thực tập chuyên ngành quản lý đất đai 9 10 481