Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập Công ty Cổ Phần Xây Dựng AN BÌNH

Được đăng lên bởi Le Duc Thuong
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 3679 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Minh Tâm

MỤC LỤC

SVTH: Lê Đức Thương

1

Lớp: LTĐH01B11

Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Minh Tâm

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
BHXH

Bảo hiểm xã hội

BHYT

Bảo hiểm y tế

CNH – HĐH

Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa

CPXD

Cổ phần xây dựng

CTGS

Chứng từ ghi sổ

HĐGTGT

Hóa đơn giá trị gia tăng

HĐTC

Hoạt động tài chính

LĐPT

Lao động phổ thông

LNKTTT

Lợi nhuận kế toán trước thuế

NNH

Nợ ngắn hạn

NPT

Nợ phải trả

NV

Nguồn vốn

NVL

Nguyên vật liệu

PNK

Phiếu nhập kho

PXK

Phiếu xuất kho

TM

Tiền mặt

TMCP

Thương mại cổ phần

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

TNHHXD

Trách nhiệm hữu hạn xây dựng

TSCĐ

Tài sản cố định

TSNH

Tài sản ngắn hạn

TTCX

Trung tâm cụm xã

TTGT

Thẻ tính giá thành

BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp

KPCĐ

Kinh phí công đoàn

TTGT

Thẻ tính giá thành

SVTH: Lê Đức Thương

2

Lớp: LTĐH01B11

Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Minh Tâm

DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức sản xuất tại công ty........................................................10
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ cơ cấu và tổ chức quản lý của Công ty.........................................8
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán...............................................................14
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính...........................16
Sơ đồ 1.5: Sơ đồ ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ........................................17
Sơ đồ 2.1: Nguyên vật liệu xuất kho chuyển đến công trình.................................23
Sơ đồ 2.2: Nguyên vật liệu mua ngoài sử dụng công trình....................................23
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công.......................................................35
Sơ đồ 2.4: Sơ đồ luân chuyển chứng từ chi phí máy thi công...............................48
Sơ đồ 2.5: Sơ đồ luân chuyển chứng từ chi phí sản xuất chung............................66

SVTH: Lê Đức Thương

3

Lớp: LTĐH01B11

Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Minh Tâm

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng biểu 1.1 : Tình hình của lao động công ty qua 2 năm 2011 - 2012..............19
Bảng biểu 1.2: Bảng tóm tắt một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng....Error:
Reference source not found
tài chính và khả năng quản lý của Công ty.........Error: Reference source not found
Bảng biểu 1.3: Tình hình tài sản và nguốn vốn của công ty qua 2 năm 2011 2012......................................
Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm GVHD: Ths. Nguyễn Thị Minh Tâm
MỤC LỤC
SVTH: Lê Đức Thương 1 Lớp: LTĐH01B11
Báo cáo thực tập Công ty Cổ Phần Xây Dựng AN BÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập Công ty Cổ Phần Xây Dựng AN BÌNH - Người đăng: Le Duc Thuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Báo cáo thực tập Công ty Cổ Phần Xây Dựng AN BÌNH 9 10 71