Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập ngành học địa chính

Được đăng lên bởi tran-duc-hung
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 5073 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
PHẦN 1:
BÁO CÁO CễNG VIỆC THỰC TẬP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Thời gian thực tập có mặt tại địa phơng: ngày 16 tháng 06 năm 2012.
Thời gian thực tập công việc trên: Từ ngày 15 tháng 06 năm 2012 đến ngày 15
tháng 08 năm 2012.
Đơn vị thực tập: Tại ủy ban nhân dân xã Xuân Đan.
Địa chỉ: Xã Xuân Đan – huyện Nghi Xuân – tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.824.119
I. Tình hình cơ bản của địa phơng.

Xuõn Đan là một xó nằm ven biển về phớa đụng bắc cỏch trung tõm huyện Nghi
Xuõn 7km về phớa Nam.
Phớa Bắc giỏp xó Xuõn Trường.
Phớa Nam giỏp xó Xuõn Phổ.
Phớa Đụng giỏp biển đụng.
Phớa Tõy giỏp sụng Lam.
Diện tớch đất tự nhiờn 2124,27ha.
Địa bàn tương đối bằng phẳng theo trục bắc nam cú độ dốc từ Nam ra Bắc treo
trục đụng tay cố độ dốc ra 2 phớa biển đụng và Sụng Lam và được phõn chia thành 3
vựng.
- Vựng ven sụng Lam sỏt chõn đờ Hội Thống chủ yếu là diện tớch mặt nước và
đất một vụ lỳa cú năng suất thấp đó được chuyển đổi sang nuụi trồng thủy sản với diện
tớch là 83 ha.
- Vựng giữa là vựng sản xuất tập trung và cỏc loại cõy màu.
- Vựng ven biển là đất bạc màu, cằn cỗi, diện tớch sản xuất nụng nghiệp nhỏ,
manh mỳn, năng suất cỏc loại cõy trồng đạt thấp, phần lớn diện tớch phự hợp với trồng
rừng phi lao phũng hộ và cỏc trang trại chăn nuụi và nuụi trồng thủy sản.
Khớ hậu: Là vựng khớ hậu nhiệt đới giú mựa và chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của
giú phơn tõy nam. Nhỡn chung khớ hậu khắc nhiệt được phõn chia thành hai mựa rừ rệt,
mựa núng từ thỏng 4 đến thỏng 9 và mựa mưa từ thỏng 10 đến thỏng 3 năm sau.
Là vựng đất gần biển, gần sụng nờn thường bị ảnh hưởng nặng nề của những
đợt bóo, lụt làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dõn.

SVTT: Trần Đức Hùng

Trang 1

Lớp: Địa chính K17

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Xuõn Đan cú tổng số hộ dõn trong toàn xó là 1587 hộ, 4983 nhõn khẩu cú mặt
tại địa phương là 4338 người. Nhỡn chung số lao động đều chịu khú chăm chỉ làm việc
cú chớ vươn lờn xõy dựng gia đỡnh, quờ hương và chấp hành tốt cỏc chủ trương chớnh
sỏch của Đảng, phỏp luật của nhà nước.
II. CễNG VIỆC THỰC TẬP TẠI ĐỊA PHƯƠNG.

TT

Ngày, thỏng

1

15/6/2012

2

22/6/2012

3

28/6/2012

Nội dung cụng việc
Đo đạc thửa đất để cấp
bỡa cho cỏc hộ dõn.
Thu thập tài liệu
Kiểm tra những hộ gia
đỡnh lấn, chiếm đất đai.

Người giao
Địa chớnh

Kết quả

Ghi chỳ

Đó thực hiện
xong

Địa chớnh

Tốt

“

Tốt

“

Tốt

Địa chớnh

Tốt

Sắp xếp giấy chứng
4

2/7/2012

nhận quyền sử dụng đất
trong toàn xó
Lập hồ sơ cấp đổi giấy

5

8/7/2012

chứng nhận quyền sử
dụng đất.

III. XAC NHẬN, NHẬ...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
PHẦN 1:
BÁO CÁO CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Thêi gian thùc tËp cã mÆt t¹i ®Þa ph¬ng: ngµy 16 th¸ng 06 n¨m 2012.
Thêi gian thùc tËp c«ng viÖc trªn: Tõ ngµy 15 th¸ng 06 n¨m 2012 ®Õn ngµy 15
th¸ng 08 n¨m 2012.
§¬n vÞ thùc tËp: T¹i ñy ban nh©n d©n x· Xu©n §an.
§Þa chØ: X· Xu©n §an – huyÖn Nghi Xu©n – tØnh Hµ TÜnh.
§iÖn tho¹i: 0393.824.119
I. T×nh h×nh c¬ b¶n cña ®Þa ph¬ng.
Xuân Đan là một xã nằm ven biển v phía đông bắc cách trung tâm huyện Nghi
Xuân 7km về phía Nam.
Phía Bắc giáp xã Xuân Trường.
Phía Nam giáp xã Xuân Phổ.
Phía Đông giáp biển đông.
Phía Tây giáp sông Lam.
Diện tích đất tự nhiên 2124,27ha.
Địa bàn tương đối bằng phẳng theo trục bắc nam có độ dốc từ Nam ra Bắc treo
trục đông tay cố độ dốc ra 2 pa biển đông Sông Lam được phân chia thành 3
vùng.
- Vùng ven sông Lam sát chân đê Hội Thống chủ yếu diện tích mặt nước
đất một vụ lúa có năng suất thấp đã được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản với diện
tích là 83 ha.
- Vùng giữa là vùng sản xuất tập trung và các loại cây màu.
- Vùng ven biển đất bạc màu, cn cỗi, diện tích sản xuất nông nghiệp nhỏ,
manh mún, năng suất các loại cây trồng đạt thấp, phần lớn diệnch phù hợp với trồng
rừng phi lao phòng hộ và các trang trại chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
Khí hậu:vùng k hậu nhiệt đới gió achịu sự ảnh ởng trực tiếp của
gió phơn tây nam. Nhìn chung khí hậu khắc nhiệt được phân chia thành hai mùa rõ rệt,
mùa nóng từ tháng 4 đến tháng 9 và mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.
vùng đất gần biển, gần sông nên thường bị nh hưởng nặng nề của những
đợt bão, lụt làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.
SVTT: TrÇn §øc Hïng Líp: §Þa chÝnh K17
Trang 1
báo cáo thực tập ngành học địa chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập ngành học địa chính - Người đăng: tran-duc-hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
báo cáo thực tập ngành học địa chính 9 10 108