Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập Sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi Lâm Phan Thanh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2008 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo thực tập Sức bền vật liệu
LỚP XÂY DỰNG 2011

NHÓM THỰC HIỆN

1) Hoï vaø teân: Phan Thanh Laâm

, MSSV: 21110061CT

2) Hoï vaø teân: Nguyễn Viết Khánh

, MSSV: 21110115CT

3) Hoï vaø teân: Nguyễn Văn Đạt

, MSSV: 21110114NCT

4) Hoï vaø teân: Huỳnh Hồng Quang

, MSSV: 21110062CT

5) Hoï vaø teân: Trần Phú Hiệp Thịnh

, MSSV: 21110078CT

6) Hoï vaø teân: Nguyễn Đình Thủy

, MSSV: 21110085CT

Đòa ñieåm thöïc taäp : Khoa Công nghệ Trường Đại học Cần Thơ
Thôøi gian thöïc taäp: 18/11/2012

BÀI 1

Báo cáo thực tập Sức bền vật liệu

NÉN ĐÚNG TÂM
I. Mục đích thí nghiệm:
 Quan sát mối quan hệ giữa P và L.
 Quan sát các đặc trưng cơ học của vật liệu.
1. Vật liệu dẻo

2. Vật liệu dòn

Pch

Pb

ch =

b =
A0

A0

Pph
ph =
A0
.d2
A0 =
4

II. Cơ sở lý thuyết:
Dựa theo đồ thị nén mẫu sau đây:

Pch

Pb

Ptl

0

0
Đồ thị nén mẫu thép

III. Mẫu thí nghiệm:
h0

L
Đồ thị nén mẫu gang

Báo cáo thực tập Sức bền vật liệu
Điều kiện mẫu

ℓ

2
d0

Độ nhám cấp 4
h0

Độ nhám cấp 6
d0
IV. Chuẩn bị thí nghiệm:


Đo h0, d0 (lấy giá trị trung bình)



Tính A0, định cấp tải Pcấptải  A0.b

Vậy lấy Pcấptải = 10.000 kg
V. Kết quả thí nghiệm:
 Tính các giá trị giới hạn của vật liệu dòn, dẻo.
Áp dụng các công thức trên, ta có bảng kết quả sau:
h0

d0

A0

Ptl

Pch

Pb

Ppháhủy

tl

ch

b

pháhủy

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg/mm2)

(kg/mm2)

(kg/mm2)

(kg/mm2)

Mẫu
Thép
Gang

 Vẽ dạng phá hủy của mẫu:

Thép

Gang

Báo cáo thực tập Sức bền vật liệu
450

 Vẽ đồ thị nén mẫu:

Pch

Pb

Ptl

0

0
Đồ thị nén mẫu thép

L
Đồ thị nén mẫu gang

 Nhận xét:
 Đánh giá phẩm chất của vật liệu (dựa theo bảng tiêu chuẩn vật liệu)
+ Mác thép: …………………
+ Mác gang: …………………
+ Gang có độ bền cao: b = …………..
 Đánh giá quá trình tiến hành thí nghiệm (sai số, mô tả máy, mô tả dụng cụ đo…)
+ Sai số:
-

Sai số của thước kẹp:  0,02 mm

-

Sai số của máy đo:  20 kg

+ Mô tả máy đo:
-

Máy đo hiệu: SIMADZU.

-

Cấu tạo: gồm 2 bộ phận.

 Bộ phận cơ học: gồm các động lực chính, phần điều khiển hệ thống thủy lực, phần
điều khiển tốc độ tăng tải và phần điều khiển cấp tải, bộ phận đèn báo sáng.

Báo cáo thực tập Sức bền vật liệu
 Bộ phận hiển thị kết quả: đồng hồ hiển thị kết quả, 2 kim chỉ áp lực (kim đỏ và kim
đen).
-

Nước sản xuất: không xác định

-

Hoạt động: Điều khiển bằng áp lực.

+ Mô tả dụng cụ đo:
 Thước kẹp.
 Nước sản xuất: Trung Quốc.
 Hoạt động: Điều khiển bằng tay.

BÀI 2
KÉO ĐÚNG TÂM
I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM:
 Quan sát mối quan hệ giữa P và L.
Ptl
 Xác...
Báo cáo thực tập Sức bền vật liệu
LỚP XÂY DỰNG 2011
NHÓM THỰC HIỆN
1) Hoï vaø teân: Phan Thanh Laâm , MSSV: 21110061CT
2) Hoï vaø teân: Nguyễn Viết Khánh , MSSV: 21110115CT
3) Hoï vaø teân: Nguyễn Văn Đạt , MSSV: 21110114NCT
4) Hoï vaø teân: Huỳnh Hồng Quang , MSSV: 21110062CT
5) Hoï vaø teân: Trần Phú Hiệp Thịnh , MSSV: 21110078CT
6) Hoï vaø teân: Nguyễn Đình Thủy , MSSV: 21110085CT
Đòa ñieåm thöïc taäp : Khoa Công nghệ Trường Đại học Cần Thơ
Thôøi gian thöïc taäp: 18/11/2012
BÀI 1
Báo cáo thực tập Sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập Sức bền vật liệu - Người đăng: Lâm Phan Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo thực tập Sức bền vật liệu 9 10 733