Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tại nhà máy ethanol dung quoc

Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, em xin gửi lời cám ơn chân thành tới thành t ới Ban lãnh đ ạo
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung và thầy Ths: Võ Đ ức
Anh giảng viên trường ĐHCN TP Hồ Chí Minh thuộc tổ Hóa-Môi trường đã tạo
mọi điều kiện thuận lợi nhất, tận tình hướng dẫn chỉ bảo cho em hoàn thành
tốt trong suốt quá trình thực tập.
Em cũng xin chân thành cảm ơn chị Trần Thị Thảo cũng như các anh chị
khác đã giúp em có cơ hội tiếp cận, để có thể nắm chắc và hi ểu rõ v ề dây
chuyền công nghệ sản xuất của nhà máy, cấu tạo nguyên lý hoạt động và cách
vận hành của các thiết bị trong nhà máy. Giúp em được hi ểu rõ h ơn và vận
dụng những kiến thức đã học vào trong vận hành thực tế, đây có th ể là những
kiến thức, những kinh nghiệm thực tế quan trọng cho em sau này khi ra
trường xin việc làm.
Em rất cám ơn thầy cô giáo trong trường ĐHCN TP Hồ Chí Minh nói
chung, các thầy cô trong tổ Hóa - Môi trường nói riêng đã dạy dỗ cho em kiến
thức về các môn đại cương cũng như các môn chuyên ngành, giúp em có đ ược
cơ sở lý thuyết vững vàng và tạo điều kiện giúp đ ỡ em trong su ốt quá trình
học tập.
Đồng thời, em cũng xin gửi lời chúc tới quý công ty, các thầy cô, các anh
chị, chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc, và ngày càng g ặt hái thành
công trên con đường sự nghiệp của mình.
Quãng Ngãi, ngày … tháng … năm 2015
Sinh viên thực hiện

LÊ THANH TÒNG

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
Họ tên sinh viên : LÊ THANH TÒNG
Ngày tháng năm sinh : 02 – 04 – 1992
Cán bộ hướng dẫn thực tập : TRẦN THỊ THẢO
Bộ phận: PHÒNG KỸ THUẬT
Sau thời gian sinh viên LÊ THANH TÒNG thực tập tại đơn v ị, chúng tôi
có những nhận xét như sau:
1. Về ý thức chấp hành nội quy, quy định của cơ quan:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Về đạo đức, tác phong:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Về năng lực chuyên môn:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Kết luận :
Nhận xét:……………………………………………………………………
Xác nhận của đơn vị

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2015
Cán bộ hướng dẫn

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Về thái độ, ý thức của sinh viên:
........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
L I C M N Ơ
L i đ u tiên, em xin g i l i cám n chân thành t i thành t i Ban lãnh đ o ơ
Công ty C ph n Nhiên li u Sinh h c D u khí Mi n Trung và th y Ths: Võ Đ c
Anh gi ng viên tr ng ĐHCN TP H Chí Minh thu c t Hóa-Môi tr ng đã t o ườ ườ
m i đi u ki n thu n l i nh t, t n tình h ng d n ch b o cho em hoàn thành ướ
t t trong su t quá trình th c t p.
Em cũng xin chân thành c m n ơ ch Tr n Th Th o cũng nh các anh ch ư
khác đã giúp em c h i ti p c n, đ th n m ch c hi u v yơ ế
chuy n công ngh s n xu t c a nhà y, c u t o nguyên lý ho t đ ng và cách
v n hành c a các thi t b trong nhà máy. Giúp em đ c hi u h n v n ế ượ ơ
d ng nh ng ki n th c đã h c vào trong v n hành th c t , đây th nh ng ế ế
ki n th c, nh ng kinh nghi m th c t quan tr ng cho em sau này khi raế ế
tr ng xin vi c làm. ườ
Em r t cám n ơ th y giáo trong tr ng ĐH ườ CN TP H Chí Minh nói
chung, các th y trong t Hóa - Môi tr ng ườ nói riêng đã d y d cho em ki n ế
th c v các môn đ i c ng cũng nh các môn chuyên ngành, giúp em đ c ươ ư ượ
c s thuy t v ng vàng và t o đi u ki n giúp đ em trong su t quá trìnhơ ế
h c t p.
Đ ng th i, em cũng xin g i l i chúc t i quý công ty, các th y cô, các anh
ch , chúc t t c m i ng i luôn vui v , h nh phúc, ngày càng g t hái thành ườ
công trên con đ ng s nghi p c a mình.ườ
Quãng Ngãi, ngày … tháng … năm 2015
Sinh viên th c hi n
LÊ THANH TÒNG
báo cáo thực tập tại nhà máy ethanol dung quoc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tại nhà máy ethanol dung quoc - Người đăng: Đươngđời Đưađẩy Đi Đủđường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
báo cáo thực tập tại nhà máy ethanol dung quoc 9 10 569