Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tổng hợp

Được đăng lên bởi Phuonglanh Do
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 3581 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
Trong công cuộc đổi mới nền kinh tế theo hướng kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nước ta đã đạt được những
thành tựu đáng kể góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh
tế, tăng thu nhập quốc dân, cải thiện đời sống người dân. Nền kinh
tế có được những thành quả như vậy chính nhờ vào đường lối,
chính sách lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Sự phát
triển cả về số lượng và chất lượng của thành phần kinh tế tư nhân
là một đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế nước ta, cụ thể
hàng loạt doanh nghiệp tư nhân được thành lập, phát triển đa
dạng về sản phẩm, dịch vụ và ngành nghề kinh doanh.
Mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là
lợi nhuận và Chi nhánh Toyota Quy Nhơn cũng không nằm ngoài
mục tiêu đó. Muốn vậy Chi nhánh phải tổ chức tốt tất cả các khâu
của quá trình hoạt động kinh doanh. Trải qua nhiều năm hoạt
động, Chi nhánh đã có những cố gắng trong việc tìm hiểu khách
hàng, phát triển thị trường cho riêng mình, củng cố năng lực bản
thân nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.
Là một sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, sau một khoảng
thời gian học tập tại trường, đợt thực tập tổng hợp này có ý nghĩa
rất lớn đối với em. Giúp em củng cố lại những kiến thức đã được
học, bổ sung thêm kiến thức mới và đối chiếu giữa lý thuyết và
thực tế có gì khác nhau. Từ đó, rút ra kinh nghiệm cho bản thân
phục vụ công việc và cuộc sống thực tế sau này.
Thông qua đợt thực tập em đã tìm hiểu, làm quen các vấn đề
thực tế ở Chi nhánh Toyota Quy Nhơn. Đồng thời vận dụng kiến
thức đã học để tiến hành phân tích, đánh giá một số hoạt động
chủ yếu của Chi nhánh như hoạt động tiêu thụ sản phẩm; công tác
Marketing; công tác lao động, tiền lương; công tác Quản lý sản
xuất; công tác Kế toán; công tác chi phí, giá thành sản phẩm trong
3 năm 2011, 2012, 2013 để phát hiện ra các ưu và nhược điểm
của Chi nhánh Toyota Quy Nhơn. Từ đó sẽ tìm ra các giải pháp
khắc phục các nhược điểm và phát huy các ưu điểm của Chi nhánh
Toyota Quy Nhơn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
trong thời gian sắp tới.
Bài thực tập sử dụng phương pháp so sánh phân tích tình
hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các chỉ tiêu hiệu quả và các tỷ
số tài chính, tình hình hoạt động so với kế hoạch của Chi nhánh
Toyota Quy Nhơn.
Bài báo cáo thực tập tổng hợp của em được trình bày theo bố
cục như sau:
Phần 1: Giới thiệu khái quát về Chi nhánh Toyota Quy Nhơn.

2

Phần 2: Phân tích các hoạt động tại Chi nhánh Toyota Quy
Nhơn.
Phần 3: Đánh giá chung và các đề ...
1
LỜI MỞ ĐẦU
Trong công cuộc đổi mới nền kinh tế theo hướng kinh tế thị
trường định hướng hội chủ nghĩa, nước ta đã đạt được những
thành tựu đáng kể góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh
tế, tăng thu nhập quốc dân, cải thiện đời sống người dân. Nền kinh
tế được những thành quả như vậy chính nh vào đường lối,
chính sách lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhà nước. Sự phát
triển cvề slượng chất lượng của thành phần kinh tế nhân
một đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế nước ta, cụ thể
hàng loạt doanh nghiệp nhân được thành lập, phát triển đa
dạng về sản phẩm, dịch vụ và ngành nghề kinh doanh.
Mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
lợi nhuận Chi nhánh Toyota Quy Nhơn cũng không nằm ngoài
mục tiêu đó. Muốn vậy Chi nhánh phải tổ chức tốt tất c các khâu
của quá trình hoạt động kinh doanh. Trải qua nhiều năm hoạt
động, Chi nhánh đã những cố gắng trong việc tìm hiểu khách
hàng, phát triển thị trường cho riêng mình, củng cố năng lực bản
thân nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.
một sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, sau một khoảng
thời gian học tập tại trường, đợt thực tập tổng hợp này ý nghĩa
rất lớn đối với em. Giúp em củng c lại những kiến thức đã được
học, bổ sung thêm kiến thức mới đối chiếu giữa thuyết
thực tế khác nhau. T đó, rút ra kinh nghiệm cho bản thân
phục vụ công việc và cuộc sống thực tế sau này.
Thông qua đợt thực tập em đã tìm hiểu, làm quen các vấn đề
thực tế Chi nhánh Toyota Quy Nhơn. Đồng thời vận dụng kiến
thức đã học để tiến hành phân tích, đánh giá một số hoạt động
chủ yếu của Chi nhánh như hoạt động tiêu thụ sản phẩm; công tác
Marketing; công tác lao động, tiền lương; công tác Quản sản
xuất; công tác Kế toán; công tác chi phí, giá thành sản phẩm trong
3 năm 2011, 2012, 2013 để phát hiện ra các ưu nhược điểm
của Chi nhánh Toyota Quy Nhơn. Từ đó sẽ tìm ra các giải pháp
khắc phục các nhược điểm và phát huy các ưu điểm của Chi nhánh
Toyota Quy Nhơn nhằm nâng cao hiệu qu hoạt động kinh doanh
trong thời gian sắp tới.
Bài thực tập sử dụng phương pháp so sánh phân tích tình
hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các chỉ tiêu hiệu quả các tỷ
số tài chính, tình hình hoạt động so với kế hoạch của Chi nhánh
Toyota Quy Nhơn.
Bài báo cáo thực tập tổng hợp của em được trình bày theo bố
cục như sau:
Phần 1: Giới thiệu khái quát về Chi nhánh Toyota Quy Nhơn.
báo cáo thực tập tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tổng hợp - Người đăng: Phuonglanh Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
báo cáo thực tập tổng hợp 9 10 318