Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi xuanhungndtt-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1081 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Báo cáo tốt nghiệp thực tập tốt nghiệp
GVHD: ThS. Nguyễn Thế Tài
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN
CỦNG SƠN:
II/. KHÁI QUÁT VỀ UBND THỊ TRẤN CỦNG SƠN.
1/. Đặc điểm tình hình chung:
Qua sưu tầm tư liệu sự kiện lịch sử thị trấn Củng Sơn, nghiên cứu
sách địa chính Phú Yên trang 812, 813 có ghi: “Làng Củng Sơn nguyên là
Phước Sơn”. Thời kỳ Pháp thuộc huyện Sơn Hoà thành lập năm 1899, làng
Củng Sơn nguyên là Phước Sơn được thành lập năm 1900.
Ngày nay, Thị trấn Củng Sơn là trung tâm huyện lị của Huyện Sơn
Hòa- tỉnh Phú Yên.
Địa thế Thị trấn Củng Sơn phía Đông giáp xã Sơn Hà.
Phía Tây giáp xã Ea Chà Rang.
Phía Nam giáp tim sông ba cận xã Đức Bình, huyện Sông Hinh.
Phía Bắc giáp xã Suối Bạc, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên.
Tổng diện tích tự nhiên của Thị trấn là 2.221km 2, có 5 khu phố là
Đông Hòa, Tây Hòa, Trung Hòa Tịnh Sơn và Bắc lí, dân số là 11.034
người.
Thị trấn Củng Sơn có khí hậu ôn hoà, nhiệt độ trung bình 25ºC, cao
37ºC, ở độ cao từ 200 mét đến 800 mét, nằm trong khu vực nhiệt đới gió
mùa, thời tiết hằng năm chia thành hai mùa mưa nắng rõ rệt: mùa mưa từ
tháng 8 đến tháng 12 (âm lịch), thường mưa lụt vào tháng 9, tháng 10 (âm
lịch). Nắng nóng nhiều từ tháng 4 đến tháng 7 (âm lịch), có gió Tây nam,
gió thổi mạnh nhất vào tháng 7 âm lịch.
2/. Tình hình phát triển kinh tế xã hội:

SVTT: Nguyễn Xuân Hưng

trang: 1

Báo cáo tốt nghiệp thực tập tốt nghiệp
GVHD: ThS. Nguyễn Thế Tài
Qua nhiều năm khắc phục hậu quả của chiến tranh để lại, thị trấn
Củng Sơn đã phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Năm 1986,
thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát triển kinh
tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lí của Nhà
nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xoá bỏ quan liêu bao cấp.
Triển khai thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, dưới sự lãnh đạo
của huyện uỷ Sơn Hoà và thông qua các nhiệm kỳ Đảng uỷ thị trấn Củng
Sơn đã xác định phát triển kinh tế nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi) là
trọng tâm để nâng cao đời sống nhân dân.
- Diện tích đất nông nghiệp: 1115,76ha.
- Đất lâm nghiệp và có khả năng lâm nghiệp: 505 ha
- Đất phi nông nghiệp và đất chuyên dùng khác: 600,24 ha.
Thị trấn Củng Sơn đất đai có nhiều loại, thích hợp từng loại cây
trồng: đất đỏ bazan, đất cát pha đất sét, đất cát trắng, đất cát phù sa.
- Năm 2010 toàn Thị trấn gieo trồng được 1564 ha,trong đó diện tích
trồng mía chiếm 526 ha và cây lúa nước là 710 ha, còn lại là cây hoa màu
khác.
- Lãnh đạo Thị trấn Củng Sơn đã có sự quan tâm, độn...
Báo cáo tốt nghiệp thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thế Tài
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT V UỶ BAN NN DÂN TH TRẤN
CỦNG N:
II/. KI QT V UBND THỊ TRẤN CỦNG SƠN.
1/. Đặc điểm tình hình chung:
Qua u tm tư liệu sự kiện lịch s th trấn Củng n, nghiên cứu
sách đa chính P Yên trang 812, 813 có ghi: Làng Cng Sơn nguyên
Pc Sơn”. Thời k Pp thuộc huyện Sơn Hoà tnh lp năm 1899, ng
Củng Sơn nguyên là Phưc Sơn được tnh lp năm 1900.
Ny nay, Th trấn Củng Sơn trung m huyện l của Huyện Sơn
Hòa- tỉnh Phú n.
Địa thế Thtrn Cng Sơn phía Đông giáp xã Sơn Hà.
Pa Tây gp Ea Chà Rang.
Pa Nam giáp tim ng ba cận xã Đc Bình, huyn Sông Hinh.
Pa Bắc gp Suối Bc, huyn Sơn Hoà, tỉnh P n.
Tng diện ch tự nhn của Thị trn 2.221km
2
, 5 khu ph
Đông a, y a, Trung Hòa Tịnh Sơn và Bc , n số là 11.034
ni.
Th trấn Cng Sơn khí hu ôn hoà, nhiệt độ trung bình 25ºC, cao
3C, đ cao từ 200 mét đến 800 mét, nằm trong khu vực nhiệt đới gió
mùa, thời tiết hằng m chia thành hai mùa mưa nng rt: mùa mưa t
tng 8 đến tháng 12 (âm lch), tng a lụt o tng 9, tng 10 (âm
lịch). Nng nóng nhiều từ tháng 4 đến tháng 7 (âm lch), g Tây nam,
g thổi mạnh nhất o tháng 7 âm lịch.
2/. Tình hình phát triển kinh tế xã hi:
SVTT: Nguyễn Xuân Hưng trang: 1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: xuanhungndtt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 176