Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài Tổ chức và điều hành công sở

Được đăng lên bởi nguyentrimt
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2185 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Cô Đỗ Thị Tình

MỤC LỤC
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................................................
NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT.................................................................................
PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP...........................
1. Tổng quan về quá trình thực tập :..........................................................................
PHẦN II : NỘI DUNG THỰC TẬP.........................................................................
I. TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẢNG ỦY XÃ CƯ NÉ....................................
1. Tên cơ quan, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực tập..........
2. Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng ủy xã Cư Né................................
3. Nhân sự và bố trí nhân sự...................................................................................
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG BỘ XÃ.............................................................
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG (THƯỜNG TRỰC) ĐẢNG ỦY
XÃ...................................................................................................................................
4. Cơ sở vật chất.....................................................................................................
II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ
TẠI ĐẢNG ỦY XÃ CƯ NÉ..........................................................................................
1. Những kết quả đạt được....................................................................................
1.1. Nguyên tắc tổ chức hoạt động :........................................................................
1.2. Kỹ thuật điều hành :........................................................................................
HÌNH ẢNH TRANG CÔNG CỤ QUẢN LÝ VĂN BẢN..................................
1.3. Xây dựng các quy chế làm việc :.....................................................................
1.4. Xây dựng kế hoạch và làm việc theo kế hoạch :............................................
1.5. Tổ chức và điều hành các cuộc họp :.............................................................
1.6. Kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ :........................................................
2. Tồn tại, hạn chế:.................................................................................................
2.1. Trong tổ chức hoạt động :...................................................
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Cô Đỗ Thị Tình
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................................................
NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT.................................................................................
PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP...........................
1. Tổng quan về quá trình thực tập :..........................................................................
PHẦN II : NỘI DUNG THỰC TẬP.........................................................................
I. TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẢNG ỦY XÃ CƯ NÉ....................................
1. Tên cơ quan, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực tập..........
2. Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng ủy xã Cư Né................................
3. Nhân sự và bố trí nhân sự...................................................................................
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG BỘ XÃ.............................................................
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG (THƯỜNG TRỰC) ĐẢNG ỦY
...................................................................................................................................
4. Cơ sở vật chất.....................................................................................................
II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ
TẠI ĐẢNG ỦY XÃ CƯ NÉ..........................................................................................
1. Những kết quả đạt được....................................................................................
1.1. Nguyên tắc tổ chc hot đng :........................................................................
1.2. Kỹ thuật điều hành :........................................................................................
HÌNH ẢNH TRANG CÔNG CỤ QUẢN LÝ VĂN BẢN..................................
1.3. Xây dựng các quy chế làm việc :.....................................................................
1.4. Xây dựng kế hoạch và làm việc theo kế hoạch :............................................
1.5. Tổ chức và điều hành các cuộc họp :.............................................................
1.6. Kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ :........................................................
2. Tồn tại, hạn chế:.................................................................................................
2.1. Trong tổ chức hoạt động :...............................................................................
2.2. Trong công tác văn thư, lưu trữ :...................................................................
III. NHẬN XÉT CHUNG........................................................................................
PHẦN III..................................................................................................................
I. KẾT LUẬN..........................................................................................................
1. Thuận lợi..............................................................................................................
2. Khó khăn.............................................................................................................
3. Những kinh nghiệm tích lũy được.......................................................................
II. KIẾN NGHỊ........................................................................................................
1. Đối với cơ sở thực tập..........................................................................................
2. Đối với nhà trường...............................................................................................
PHẦN PHỤ LỤC.....................................................................................................
Phụ lục 1..................................................................................................................
Phụ lục 2a................................................................................................................
Phụ lục 2b................................................................................................................
Phụ lục 3..................................................................................................................
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................
HVTH: Trần Nguyên Ngọc Lớp V6-HCVT Đề tài: Tổ chức và điều hành công sở
MỤC LỤC
Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài Tổ chức và điều hành công sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài Tổ chức và điều hành công sở - Người đăng: nguyentrimt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài Tổ chức và điều hành công sở 9 10 676