Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp : “Tổ chức và hoạt động của UBND phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Được đăng lên bởi hv_dam
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2784 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD : TS Trần Thị Diệu Oanh

PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
1. Thời gian, địa điểm, mục đích, nội dung và kế hoạch thực tập :
1.1. Thời gian thực tập : Sau khi có công văn của Học viện hành chính tổ
chức cho sinh viên đi thực tập thời gian bắt đầu từ ngày 27/8/2014 đến hết ngày
27/9/2014; Bản thân em đã liên hệ và được nhà trường cũng như đơn vị đồng ý
cho thực tập tại UBND Phường Phú Hòa, 51 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
1.2- Mục đích thực tập: Để nâng cao khả năng vận dụng các kiến thức đã
được học trong nhà trường, đặc biệt là các kiến thức, kỹ năng chuyên môn
nghiệp vụ về công tác QLNN áp dụng vào thực tế trong quá trình công tác.
1.3. Nội dung thực tập : Tổ chức và hoạt động của UBND cấp xã; Nhiệm
vụ, quyền hạn của UBND cấp xã; Thực trạng về tổ chức và hoạt động của
UBND Phường Phú Hòa; Kết quả hoạt động; tổ chức bộ máy và năng lực, hiệu
quả công tác của UBND Phường năm 2013.
1.4. Kế hoạch thực tập :
Thời gian
Tuần 1

Nội dung
- Tự nghiên cứu tài liệu;

Địa điểm
VP. UBND

Từ ngày 27/8

- Làm quen với công việc thực tập;

phường

đến 31/8/2014
Tuần 2

- Tiếp cận, hệ thống hóa hồ sơ.
- Hệ thống hóa hồ sơ liên quan;

Phú Hòa

Từ ngày 01/9 - Nghiên cứu tài liệu cơ quan UBND phường;
đến 07/9/2014
Tuần 3

- Tham gia một số công việc như hội họp, sơ
kết cùng tập thể UBND phường.
- Nghiên cứu tài liệu về cơ cấu, tổ chức và

Từ ngày 08/9 hoạt động của cơ quan UBND phường;
đến 14/9/2014
Tuần 4

- Tham gia giải quyết các vụ việc xây dựng,
sửa chữa trái phép tại VP.UBND phường.
- Nghiên cứu tài liệu về thực hiện nhiệm vụ

VP. UBND
phường
Phú Hòa
VP. UBND
phường
Phú Hòa
VP. UBND

Từ ngày 15/9 KT-VHXH-QPAN của UBND phường

phường

đến 21/9/2014

Phú Hòa

- Đi thực tế tại cơ sở địa bàn dân cư (11 Tổ
DP) để nắm bắt ý kiến của người dân về hoạt

- Cơ sở Tổ

SV : Huỳnh Văn Đạm 1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD : TS Trần Thị Diệu Oanh

động của UBND phường.
- Viết báo cáo thực tập;

DP
Tại nhà và tại

Từ ngày 22/9 - Trình lãnh đạo cơ quan UBND xem xét và

cơ quan thực

Tuần 5
đến 27/9/2014

có ý kiến về báo cáo thực tập.

tập

PHẦN 2: NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP
CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

1. Các khái niệm có bản:
1.1. Khái niệm về UBND cấp xã:

Chính quyền cấp xã bao gồm HĐND và UBND là cấp thấp nhất trong hệ
thống chính quyền bốn cấp ở Việt Nam, thực hiện quyền lực nhà nước ở địa
phương, có chức năng thay mặt nhân dân địa phương, căn cứ vào nguyện vọng
c...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : TS Trần Thị Diệu Oanh
PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
1. Thời gian, địa điểm, mục đích, nội dung và kế hoạch thực tập :
1.1. Thời gian thực tập : Sau khi công văn của Học viện hành chính tổ
chức cho sinh viên đi thực tập thời gian bắt đầu từ ngày 27/8/2014 đến hết ngày
27/9/2014; Bản thân em đã liên hệ được ntrường cũng như đơn vị đồng ý
cho thực tập tại UBND Phường Phú Hòa, 51 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
1.2- Mục đích thực tập: Để nâng cao khả năng vận dụng các kiến thức đã
được học trong nhà trường, đặc biệt các kiến thức, kỹ ng chuyên môn
nghiệp vụ về công tác QLNN áp dụng vào thực tế trong quá trình công tác.
1.3. Nội dung thực tập : Tổ chức hoạt động của UBND cấp xã; Nhiệm
vụ, quyền hạn của UBND cấp xã; Thực trạng về tổ chức hoạt động của
UBND Phường Phú Hòa; Kết quả hoạt động; tổ chức bộ máy ng lực, hiệu
quả công tác của UBND Phường năm 2013.
1.4. Kế hoạch thực tập :
Thời gian Nội dung Địa điểm
Tuần 1
Từ ngày 27/8
đến 31/8/2014
- Tự nghiên cứu tài liệu;
- Làm quen với công việc thực tập;
- Tiếp cận, hệ thống hóa hồ sơ.
VP. UBND
phường
Phú Hòa
Tuần 2
Từ ngày 01/9
đến 07/9/2014
- Hệ thống hóa hồ sơ liên quan;
- Nghiên cứu tài liệu cơ quan UBND phường;
- Tham gia một số công việc như hội họp, sơ
kết cùng tập thể UBND phường.
VP. UBND
phường
Phú Hòa
Tuần 3
Từ ngày 08/9
đến 14/9/2014
- Nghiên cứu tài liệu về cơ cấu, tổ chức và
hoạt động của cơ quan UBND phường;
- Tham gia giải quyết các vụ việc xây dựng,
sửa chữa trái phép tại VP.UBND phường.
VP. UBND
phường
Phú Hòa
Tuần 4
Từ ngày 15/9
đến 21/9/2014
- Nghiên cứu tài liệu về thực hiện nhiệm vụ
KT-VHXH-QPAN của UBND phường
- Đi thực tế tại cơ sở địa bàn dân cư (11 Tổ
DP) để nắm bắt ý kiến của người dân về hoạt
VP. UBND
phường
Phú Hòa
- Cơ sở Tổ
SV : Huỳnh Văn Đạm
1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp : “Tổ chức và hoạt động của UBND phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp : “Tổ chức và hoạt động của UBND phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”. - Người đăng: hv_dam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp : “Tổ chức và hoạt động của UBND phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”. 9 10 152