Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp "Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán"

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 41495 lần   |   Lượt tải: 206 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo
nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng
những lý luận đã học được vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề
chuyên môn, vừa làm chủ được công việc sau này khi tốt nghiệp ra trường
về công tác tại cơ quan, xí nghiệp có thể nhanh chóng hoà nhập và đảm
đương các nhiệm vụ được phân công.
Sau thời gian thực tập tại Công ty Cơ khí ôtô 3-2, em đã tìm hiểu, phân
tích, đánh giá những kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời so
sánh với lý thuyết đã học được trong nhà trường để rút ra những kết luận cơ
bản trong sản xuất kinh doanh đó là lợi nhuận. Muốn có lợi nhuận cao phải
có phương án sản xuất hợp lý, phải có thị trường mở rộng, giá cả hợp lý và
đặc biệt phải có vốn đầu tư bằng tiền phù hợp.
Trên cơ sở đó em đã chọn đề tài “Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và
các khoản phải thanh toán” cho báo cáo tốt nghiệp này.
Nội dung của chuyên đề này ngoài Lời mở đầu và Kết luận, chuyên đề
gồm 3 chương chính :
Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác kế toán “Vốn bằng tiền và các
khoản phải thanh toán “ trong công ty xây lắp .
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán “Vốn bằng tiền và các khoản
phải thanh toán “ ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán “Vốn
bằng tiền và các khoản phải thanh toán “ ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2.
Với thời gian thực tập có hạn và số liệu thực tế chưa nhiều, đặc biệt là
kinh nghiệm phân tích đánh giá của em chưa được sâu sắc. Vì vậy trong
báo cáo không thể tránh khỏi những sai lầm thiếu sót, kính mong các thầy
cô giáo và nhà trường góp ý sửa chữa để em hoàn thành công việc một cách
tốt đẹp hơn.
Nhân dịp này em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo
Công ty Cơ khí ôtô 3-2 đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong thời gian thực
tập tại công ty. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bác, các cô, các
chú, các anh chị trong Công ty Cơ khí ôtô 3-2 đã nhiệt tình giúp đỡ về mặt
thực tiễn và cung cấp cho em những tài liệu quan trọng làm cơ sở nghiên
cưú chuyên đề ,giúp em hoàn thành báo cáo này.

1

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường Cao đẳng kỹ thuật
công nghiệp 1 và đặc biệt là cô giáo Nguyễn Ngọc Lan đã tận tình hướng
dẫn, dậy bảo, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo chuyên đề này.

2

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VỐN BẰNG TIỀN
VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN

I. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
1. Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền :
a. Khái niệm vốn bằng tiền:
Vốn bằng tiền là một bộ...
1
LI M ĐẦU
Sau khi được hc xong phn lý thuyết v chuyên ngành kế toán, lãnh đạo
nhà trường đã cho sinh viên thâm nhp thc tế nhm cng c vn dng
nhng lý lun đã hc được vào sn xut, va nâng cao năng lc tay ngh
chuyên môn, va làm ch được công vic sau này khi tt nghip ra trường
v công tác ti cơ quan, xí nghip có th nhanh chóng hoà nhp và đảm
đương các nhi
m v được phân công.
Sau thi gian thc tp ti Công ty Cơ khí ôtô 3-2, em đã tìm hiu, phân
tích, đánh giá nhng kết qu sn xut kinh doanh ca Công ty, đồng thi so
sánh vi lý thuyết đã hc được trong nhà trường để rút ra nhng kết lun cơ
bn trong sn xut kinh doanh đó là li nhun. Mun có li nhun cao phi
có phương án sn xut hp lý, phi có th trường m r
ng, giá c hp lý và
đặc bit phi có vn đầu tư bng tin phù hp.
Trên cơ s đó em đã chn đề tài “Kế toán nghip v vn bng tin và
các khon phi thanh toán” cho báo cáo tt nghip này.
Ni dung ca chuyên đề này ngoài Li m đầu và Kết lun, chuyên đề
gm 3 chương chính :
Chương 1: Cơ s lý lun ca công tác kế toán “Vn b
ng tin và các
khon phi thanh toán “ trong công ty xây lp .
Chương 2: Thc trng công tác kế toán “Vn bng tin và các khon
phi thanh toán “ Công ty Cơ khí ôtô 3-2.
Chương 3: Mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác kế toán “Vn
bng tin và các khon phi thanh toán “ Công ty Cơ khí ôtô 3-2.
Vi thi gian thc tp có hn và s liu thc tế chưa nhiu, đặc bit là
kinh nghim phân tích đánh giá c
a em chưa được sâu sc. Vì vy trong
báo cáo không th tránh khi nhng sai lm thiếu sót, kính mong các thy
cô giáo và nhà trường góp ý sa cha để em hoàn thành công vic mt cách
tt đẹp hơn.
Nhân dp này em xin bày t li cm ơn chân thành ti ban lãnh đạo
Công ty Cơ khí ôtô 3-2 đã to điu kin và giúp đỡ em trong thi gian thc
tp ti công ty. Em cũng xin gi li cm ơn sâu sc ti các bác, các cô, các
chú, các anh ch trong Công ty Cơ khí ôtô 3-2 đ
ã nhit tình giúp đỡ v mt
thc tin và cung cp cho em nhng tài liu quan trng làm cơ s nghiên
cưú chuyên đề ,giúp em hoàn thành báo cáo này.
Báo cáo tốt nghiệp "Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp "Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán" - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp "Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán" 9 10 459