Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp "Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư và vật liệu PVV"

Được đăng lên bởi merlinvu93
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2435 lần   |   Lượt tải: 11 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................4
PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.......................................................................5
I – KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP...........................................5
1. Khái quát về đơn vị thực tập:.........................................................................5
1.1. Giới thiệu công ty:.....................................................................................5
1.2. Đặc thù, lĩnh vực hoạt động:....................................................................5
1.3. Các ngành nghề kinh doanh:...................................................................5
1.4. Quá trình phát triển:.................................................................................6
2, Thực trạng tổ chức bộ máy:............................................................................8
2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy:...............................................................................9
2.2.Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban:...............................................9
2.3. Đơn vị quản lý trực tiếp:.........................................................................11
2.4. Đơn vị quản lý chuyên môn:...................................................................11
2.5. Đơn vị chịu sự quản lý trực tiếp của công ty:.....................................11
II – THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC:......................................................................12
1.Thực trạng nguồn nhân lực:..........................................................................12
2, Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực:...........................................14
2.1. Bộ máy đảm nhiệm công tác quản trị nhân lực:..................................14
2.2 Tổ chức công tác quản trị nhân lực:.......................................................14
2.2.1. Phân công nhiệm vụ:........................................................................................14
2.3. Thực trạng tổ chức thực hiện một số hoạt động chức năng cơ bản:. .15
2.3.1. Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc....................................15
2.3.2 Công tác tuyển dụng nhân lực:........................................................................17
2.3.4. Công tác thù lao, phúc lợi cho người lao động:.............................................17
4. Đánh giá chung:...........
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................4
PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.......................................................................5
I – KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP...........................................5
1. Khái quát về đơn vị thực tập:.........................................................................5
1.1. Giới thiệu công ty:.....................................................................................5
1.2. Đặc thù, lĩnh vực hoạt động:....................................................................5
1.3. Các ngành nghề kinh doanh:...................................................................5
1.4. Quá trình phát triển:.................................................................................6
2, Thực trạng tổ chức bộ máy:............................................................................8
2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy:...............................................................................9
2.2.Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban:...............................................9
2.3. Đơn vị quản lý trực tiếp:.........................................................................11
2.4. Đơn vị quản lý chuyên môn:...................................................................11
2.5. Đơn vị chịu sự quản lý trực tiếp của công ty:.....................................11
II THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TỔ CHỨC CÔNG TÁC
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC:......................................................................12
1.Thực trạng nguồn nhân lực:..........................................................................12
2, Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực:...........................................14
2.1. Bộ máy đảm nhiệm công tác quản trị nhân lực:..................................14
2.2 Tổ chức công tác quản trị nhân lực:.......................................................14
2.2.1. Phân công nhiệm vụ:........................................................................................14
2.3. Thực trạng tổ chức thực hiện một số hoạt động chức năng cơ bản:. .15
2.3.1. Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc....................................15
2.3.2 Công tác tuyển dụng nhân lực:........................................................................17
2.3.4. Công tác thù lao, phúc lợi cho người lao động:.............................................17
4. Đánh giá chung:..............................................................................................20
PHẦN II: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU................................................21
“THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬT LIỆU PVV”....................................................................21
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN................................21
A- CƠ SỞ LÝ LUẬN...........................................................................................21
I- Hệ thống các khái niệm:.................................................................................21
1.Nhân lực:......................................................................................................21
2. Tuyển dụng:................................................................................................21
3.Tuyển mộ:....................................................................................................21
4. Tuyển chọn:................................................................................................21
5.Định hướng nhân viên mới:.......................................................................21
II. Vai trò của công tác tuyển dụng:.................................................................21
1. Đối với tổ chức:...........................................................................................21
Báo cáo tốt nghiệp "Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư và vật liệu PVV" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp "Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư và vật liệu PVV" - Người đăng: merlinvu93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp "Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư và vật liệu PVV" 9 10 164