Ktl-icon-tai-lieu

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN 2015

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 2198 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
---------------------------------------

Nguyễn Công Bình

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP
Ở TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN 2015
Chuyên ngành:
Mã số:

Kinh tế phát triển
60.31.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM PHI YÊN

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2007

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục các bảng biểu
LỜI MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1
CHƯƠNG I: CƠ SỚ LÝ LUẬN VỀ HTX VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI ............ 4
1.1 Khái niệm và lịch sử phát triển HTX ...................................................................... 4
1.1.1 Khái niệm ................................................................................................................. 4
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển HTX ..................................................................... 4
1.1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển HTX trên thế giới...........................................
1.1.2.2 Kinh nghiệm phát triển HTX NN một số nước trên thế giới ................................
1.1.2.3 Quá trình hình thành và phát triển HTX ở Việt Nam ...........................................
1.2 Vị trí vai trò của HTX NN trong nền kinh tế.......................................................... 6
1.2.1 Vị trí của HTX NN................................................................................................... 6
1.2.2 Vai trò của HTX NN ................................................................................................ 6
1.3 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh tế xã hội của HTX NN................................. 7
1.3.1 Khái niệm, bản chất và phân loại hiệu quả .............................................................. 7
1.3.1.1 Khái niệm hiệu quả ...............................................................................................
1.3.1.2 Bản chất của hiệu quả kinh tế ...............................................................................
1.3.1.3 Phân loại hiệu quả .................................................................................................
1.3.2 Hiệu quả hoạt động của HTX NN............................................................................ 12
1.3.2.1 Quan niệm về hiệu quả hoạt động của HTX NN ..................................................
1.3.2.1...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP H CHÍ MINH
---------------------------------------
Nguyn Công Bình
BIN PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT ĐỘNG
CA CÁC HP TÁC XÃ NÔNG NGHIP
TNH TIN GIANG ĐẾN 2015
Chuyên ngành: Kinh tế phát trin
Mã s: 60.31.05
LUN VĂN THC SĨ KINH T
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC: TS. PHM PHI YÊN
Thành ph H Chí Minh - Năm 2007
BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN 2015 - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN 2015 9 10 849