Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học

Được đăng lên bởi tuantrang1976
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 976 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC

Trang
2

I - Đặt vấn đề
II - Giải quyết vấn đề

3

1: Cơ sở lý luận

3

2: Thực trạng của vấn đề

6

3: Các biện pháp tiến hành để giải quyết vấn đề

11

4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

18

5. Kết luận và khuyến nghị.

19

CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT
- CNH, HĐH: Công ngiệp hoá, hiện đại hoá.
- GD- ĐT: Giáo dục- Đào tạo.
- PTCS: Phổ thông cơ sở.
- CB- GV: Cán bộ- giáo viên.
- HĐND- UBND: Hội đồng nhân dân- uỷ ban nhân dân
- GV: Giáo viên
- SL: Số lượng
- HS: Học sinh
- TL: Tỉ lệ
- THHC: Trung học hoàn chỉnh
- CĐ: Cao đẳng
- ĐH: Đại học
- BGH: Ban giám hiệu
- VD: Ví dụ
- HTT: Hoàn thành tốt

I. ĐẶT VẤN ĐỀ.
1

Đất nước ta đang phát triển về mọi mặt như kinh tế, chính trị, văn hoá -xã
hội… Phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành một nước Công nghiệp theo hướng hiện
đại. Trước tình hình đó đòi hỏi nước ta, dân ta phải vươn lên phấn đấu với ý trí tự
lực, tự cường, học tập tiến bộ không ngừng đem lại lợi ích cho dân tộc.
Để thực hiện được điều đó Giáo dục đóng vai trò quan trọng để phát triển
Quốc gia. Chính vì thế, một trong những tư tưởng chỉ đạo phát triển GD-ĐT trong
thời kỳ CNH, HĐH trong Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII có nêu: (Giáo dục
và Đào tạo trong thời kỳ CNH - HĐH phải đào tạo được những con người và thế
hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, làm chủ tri
thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư tưởng sáng tạo, có kỹ năng thực hành
giỏi, có tác phong công nghiệp, có tổ chức kỉ luật, có sức khoẻ, là những con
người xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”.).
Khi nói đến vị trí, vai trò của người giáo viên trong sự nghiệp giáo dục, cố thủ
tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định: “Thầy giáo là nhân vật trung tâm trong
nhà trường, là người quyết định đào tạo nên những con người mới xã hội chủ
nghĩa của nhà trường là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết”. Bởi vậy, vai
trò, vị trí của người giáo viên tiểu học là lực lượng nền tảng, là cái móng, là cơ sở
ban đầu trong việc hoàn thành mục tiêu GD-ĐT. Việc xây dựng đội ngũ giáo viên
giảng dạy có chất lượng là một vấn đề hết sức khó khăn với Ban giám hiệu nhà
trường. Bản thân tôi cũng luôn trăn trở là làm thế nào để quản lý hoạt động dạy học
có hiệu quả.
Hoạt động dạy học của nhà trường được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong công
tác giáo dục của nhà trường. Mỗi thầy cô luôn xác định “Thầy giỏi thì trò mới
giỏi”. Để đạt được yêu cầu đó, đòi hỏi nhà trường phải có đội ngũ giáo viên đủ về
số lượng và phải có chuyên môn vững vàng .
Trường tiểu học Bản Mé là trường còn nhiều khó ...
MỤC LỤC Trang
I - Đặt vấn đề
II - Giải quyết vấn đề
1: Cơ sở lý luận
2: Thực trạng của vấn đề
3: Các biện pháp tiến hành để giải quyết vấn đề
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
5. Kết luận và khuyến nghị.
2
3
3
6
11
18
19
CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT
- CNH, HĐH: Công ngiệp hoá, hiện đại hoá.
- GD- ĐT: Giáo dục- Đào tạo.
- PTCS: Phổ thông cơ sở.
- CB- GV: Cán bộ- giáo viên.
- HĐND- UBND: Hội đồng nhân dân- uỷ ban nhân dân
- GV: Giáo viên
- SL: Số lượng
- HS: Học sinh
- TL: Tỉ lệ
- THHC: Trung học hoàn chỉnh
- CĐ: Cao đẳng
- ĐH: Đại học
- BGH: Ban giám hiệu
- VD: Ví dụ
- HTT: Hoàn thành tốt
I. ĐẶT VẤN ĐỀ.
1
Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học - Người đăng: tuantrang1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học 9 10 675