Ktl-icon-tai-lieu

Các giải pháp nhằm chống gian lận thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại ở thành phố Buôn Ma Thuột

Được đăng lên bởi pt09k2
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 5442 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

LỜI NÓI ĐẦU
Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà
Nước mà thuế giá trị gia tăng là một trong các loại thuế có tầm quan trọng trong nền kinh
tế. Trong hầu như tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ của mọi lĩnh vực, ngành nghề của nền
kinh tế quốc dân, thuế giá trị gia tăng đều chiếm một phần trong tồng giá trị của nó. Thuế
giá trị gia tăng giúp hệ thống chính sách thuế, sắc thuế tương đồng với Luật thuế Nhà
nước và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Điều đó giúp các doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác, phù hợp với lộ trình hội
nhập kinh tế quốc tế, thực hiện bảo hộ hợp lý, có chọn lọc, có thời hạn, có điều kiện, tăng
sức cạnh tranh của nền kinh tế thúc đẩy sản xuất phát triển và đảm bảo lợi ích quốc gia.
Thuế giá trị gia tăng đã và đang phát huy tác dụng tích cực trong tất cả mọi mặt đời
sống kinh tế - xã hội; khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu đầu tư,
thúc đẩy hạch toán kinh doanh của các doanh nghiệp.
Hiện nay, để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế- xã hội thì Luật thuế giá
trị gia tăng, Quyết Định, Thông Tư, các chính sách về thuế liên tục được thay thế, sửa
đổi, bổ sung và dần ổn định. Chính vì liên tục thay đổi nên việc thi hành chính sách
thuế giá trị gia tăng và công tác hạch toán thuế giá trị gia tăng luôn cần điều chỉnh và
không tránh khỏi sai sót. Việc thực thi một số chính sách thuế có hiệu quả sẽ đảm bảo
ổn định cho nguồn thu này và từ đó tạo điều kiện để mở rộng sản xuất và phát triển
kinh tế xã hội, đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng của thuế giá trị gia tăng vận
dụng lý luận học tập ở trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán
tại doanh nghiệp ở Việt Nam, em đã chọn đề tài: “Các giải pháp nhằm chống gian
lận thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại ở thành phố Buôn
Ma Thuột”.
Nội dung đề tài gồm 3 chương:
Chương I: Một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng trong kinh doanh.
Chương II: Thực trạng gian lận thuế giá trị gia tăng ở Buôn Ma Thuột.
Chương III: Một số giải pháp chống gian lận thuế giá trị gia tăng ở Buôn Ma Thuột.
Với kiến thức chuyên môn còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những sai sót nhất
định. Em rất mong sự hướng dẫn của thầy.Ths. Lê Thế Phiệt để đề tài được bổ sung
và hoàn thiện hơn.

2

1. Đặt vấn đề:
Đối với bất kỳ một quốc gia nào thì thuế cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng
và chiếm phần lớn trong tổng thu ngân sách Nhà nước. Việc thực thi một số chính
sách thuế ...
1
LI NÓI ĐU
Thuế là công c điu tiết mô nền kinh tế, là ngun thu ch yếu ca ngân sách Nhà
Nước thuế giá trị gia tăng là mt trong các loi thuế có tầm quan trng trong nn kinh
tế. Trong hu như tất cả các loại hàng hóa, dch vụ ca mọi lĩnh vực, ngành nghề ca nền
kinh tế quốc dân, thuế giá trị gia tăng đu chiếm một phn trong tồng giá trị ca nó. Thuế
giá trị gia tăng giúp hệ thng chínhch thuế, sắc thuếơng đng với Luật thuế Nhà
nước và phù hp với tng lệ quốc tế.
Điều đó giúp các doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác, phù hợp với lộ trình hội
nhập kinh tế quốc tế, thực hin bảo hộ hợp lý, có chn lọc, có thời hn, có điều kin, tăng
sức cạnh tranh của nền kinh tế thúc đẩy sản xut phát triển đảm bảo lợi ích quốc gia.
Thuế giá trị gia tăng đã và đang phát huy tác dụng tích cực trong tất cả mọi mặt đời
sống kinh tế - hội; khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu đầu tư,
thúc đẩy hạch toán kinh doanh của các doanh nghiệp.
Hiện nay, để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế- xã hội thì Luật thuế giá
trị gia tăng, Quyết Định, Thông Tư, các chính sách về thuế liên tục được thay thế, sửa
đổi, bổ sung dần ổn định. Chính liên tục thay đổi nên việc thi hành chính sách
thuế giá trị gia tăng công tác hạch toán thuế g trị gia tăng luôn cần điều chỉnh
không tránh khỏi sai sót. Việc thực thi một số chính sách thuế hiệu quả sẽ đảm bảo
ổn định cho nguồn thu này từ đó tạo điều kiện để mở rộng sản xuất phát triển
kinh tế hội, đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng của thuế g trị gia tăng vận
dụng luận học tập trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán
tại doanh nghiệp ở Việt Nam, em đã chọn đề tài: “Các giải pháp nhằm chống gian
lận thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại thành phố Buôn
Ma Thuột”.
Nội dung đề tài gồm 3 chương:
Chương I: Một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng trong kinh doanh.
Chương II: Thực trạng gian lận thuế giá trị gia tăng ở Buôn Ma Thuột.
Chương III: Một số giải pháp chống gian lận thuế giá trị gia tăng ở Buôn Ma Thuột.
Với kiến thức chuyên môn còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những sai sót nhất
định. Em rất mong sự hướng dẫn của thầy.Ths. Thế Phiệt để đề tài được bổ sung
và hoàn thiện hơn.
Các giải pháp nhằm chống gian lận thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại ở thành phố Buôn Ma Thuột - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giải pháp nhằm chống gian lận thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại ở thành phố Buôn Ma Thuột - Người đăng: pt09k2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Các giải pháp nhằm chống gian lận thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại ở thành phố Buôn Ma Thuột 9 10 575