Ktl-icon-tai-lieu

Các trình bày khóa luận

Được đăng lên bởi thanhnguyen646
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương chi tiết sẽ gồm các phần
1. Tựa đề: tựa đề của đề cương rất quan trọng. Ngoài việc thể hiện nội dung khóa luận tốt
nghiệp, tựa đề còn giúp phân loại đề tài và là tham chiếu để tránh sự trùng lắp.
2. Giới thiệu về đề tài: phần này phải nêu rõ cơ sở hình thành đề tài, phát biểu rõ vấn đề
cần phải giải quyết từ đó hình thành nên đề tài. Cơ sở của đề tài có thể là lịch sử của đề tài
và mối quan hệ của tác giả với vấn đề này, hoặc cũng có thể là lý thuyết liên quan đến đề
tài. Từ những cơ sở này xác định vấn đề mà đề tài cần giải quyết.
3. Mục tiêu đề tài: mục tiêu đề tài là kết quả khóa luận sẽ giải quyết. Mục tiêu phải cụ thể
và hướng đến trọng tâm của khóa luận.
4. Phạm vi đề tài: trong khuôn khổ đề tài KLTN nêu rõ phạm vi thực hiện của đề tài về
không gian, thời gian.
5. Phương pháp thực hiện: nêu rõ nội dung thông tin cần và cách thức để tiến hành khóa
luận tốt nghiệp, các công cụ cần sử dụng, những khó khăn dự kiến và biện pháp khắc phục.
Điều quan trọng là phải xác định được phương pháp sẽ sử dụng trong đề tài cũng như giải
thích ngắn gọn tại sao phương pháp này phù hợp trong khi phương pháp khác không phù
hợp.
6. Nội dung dự kiến: phần này thể hiện mục lục dự kiến bao gồm các chương và phần chính
của Khóa luận.
7. Tiến độ thực hiện: nêu rõ tiến độ thực hiện đề tài từ khi bắt đầu nhận đề tài đến khi hoàn
tất nộp khóa luận tốt nghiệp kèm theo khối lượng thực hiện trong từng giai đoạn.
8. Tài liệu tham khảo: tài liệu sẽ sử dụng để tham khảo cho khóa luận tốt nghiệp
CÁC QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ
Hình vẽ, bảng biểu hoặc đồ thị phải đánh số, số được đánh theo từng loại và bao gồm luôn
số thứ tự của chương. Ví dụ:
Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu nhân sự của công ty XYZ

(trong đó, số 1 đầu tiên là số thứ tự của chương, số 1, 2… tiếp theo là số thứ tự của hình
trong chương đó)
Bảng biểu phải có tên, có đơn vị tính, có nguồn.
Chú ý:
- Số phải được phân cách hàng ngàn bằng dấu chấm (.) và phân cách dấu thập phân bằng
dấu phẩy (,).
- Số phải được canh phải, không canh giữa và không canh trái
- Số trong cùng một bảng, biểu hay đồ thị phải có cùng số lượng số thập phân. Tức là
nếu lấy 2 số thập phân thì toàn bộ số trong cùng một bảng đều phải có 2 số thập phân.
- Không nên để một bảng, sơ đồ cũng như tên và nguồn của bảng, biểu, đồ nằm ở hai
trang. Cố gắng để cùng ở một trang.
Ví dụ:
Bảng 1.1: Doanh thu của doanh nghiệp: 2008- 2011
ĐVT: triệu đồng
Năm
Doanh thu

2012
1.007.876,24

2013
1.037.876,78

2014
1.119.006,19

Nguồn: Niên giám thống kê 20...
Đề cương chi tiết s gm các phn
1. Tựa đề: tựa đề của đề cương rất quan trng. Ngoài vic th hin ni dung khóa lun tt
nghip, tựa đề còn giúp phân loại đ tài và là tham chiếu đ tránh s trùng lp.
2. Gii thiu v đề tài: phn này phi nêu cơ sở hình thành đề tài, phát biu vn đề
cn phi gii quyết t đó hình thành nên đề tài. Cơ sở của đề tài có th là lch s của đề tài
mi quan h ca tác gi vi vấn đề này, hoc cũng th thuyết liên quan đến đề
tài. T những cơ s này xác định vấn đề mà đề tài cn gii quyết.
3. Mục tiêu đề tài: mục tiêu đề tài là kết qu khóa lun s gii quyết. Mc tiêu phi c th
và hướng đến trng tâm ca khóa lun.
4. Phạm vi đề tài: trong khuôn kh đề tài KLTN nêu phm vi thc hin của đề tài v
không gian, thi gian.
5. Phương pháp thực hin: u ni dung thông tin cn cách thức để tiến hành khóa
lun tt nghip, các công c cn s dng, những khó khăn dự kiến bin pháp khc phc.
Điều quan trng là phải xác định được phương pháp s s dụng trong đề tài cũng như giải
thích ngn gn tại sao phương pháp này phù hợp trong khi phương pháp khác không phù
hp.
6. Ni dung d kiến: phn này th hin mc lc d kiến bao gồm các chương và phn chính
ca Khóa lun.
7. Tiến độ thc hin: nêu rõ tiến độ thc hiện đ tài t khi bắt đầu nhận đề tài đến khi hoàn
tt np khóa lun tt nghip kèm theo khối lượng thc hin trong tng giai đoạn.
8. Tài liu tham kho: tài liu s s dụng để tham kho cho khóa lun tt nghip
CÁC QUI ĐỊNH ĐỐI VI BNG, BIỂU, ĐỒ TH, HÌNH V
Hình v, bng biu hoặc đồ th phải đánh số, s được đánh theo từng loi và bao gm luôn
s th t của chương. Ví d:
Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu nhân s ca công ty XYZ
Các trình bày khóa luận - Trang 2
Các trình bày khóa luận - Người đăng: thanhnguyen646
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các trình bày khóa luận 9 10 161