Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi hành chính K37

Được đăng lên bởi miphuc14
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1271 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU HỎI HÀNH CHÍNH K37

1.
1.
2.

2.

Đề 1:
Nguồn của luật HC
Người có thẩm quyền đc phép áp dụng hình thức xử phạt
a. Cảnh cáo khi nào
b. Chỉ khắc phục hậu quả khi nào
1. So sánh hình thức ban hành vb qppl vs hình thức ban hành vb ad

qppl
Tiêu chí
Khái niệm
Chủ thể
ban hành

Hình thức ban hành vbqppl
Là … (giáo trình xdvbpl)
Chỉ các chủ thể được quy định trong luật
ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Hiệu lực
pháp lý
Số lần áp
dụng
Đối tượng
tác động
Thủ tục
ban hành

Có hiệu lực pháp lý cao hơn vbad

Gồm nhiều chủ thể khác nhau, số
lượng nhiều hơn so với chủ thể ban
hành vbqp
Có hiệu lực pháp lí thấp hơn vbqp

Áp dụng nhiều lần

Áp dụng một lần, để gq cviec cụ thể

Nhiều chủ thể khác nhau, những chủ thể
này thường không được xác định cụ thể
Được quy định chặt chẽ theo quy định của
luật ban hành vbpq
Thể hiện phương diện chấp hành
Đặt ra các quy tắc xử sự chung

Tác động đến chủ thể nhất định, cụ
thể
Thủ tục đơn giản hơn

Nội dung

Hình thức ban hành vbadpl

Thể hiện phương diện điều hành
Đặt ra các mệnh lệnh hành chính cụ
thể

2.
A. Tất cả các vb nguồn của lhc đều là quyết định hành chính SAI
B. Tất cả những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đều là viên
chức SAI
3.
Đề 3
1. Mặt chủ quan của VPHC (Lỗi +mục đích)
2. Trong trường hợp nào chủ thể có thẩm quyền
a. áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với tường hợp k VPHC (phòng ngừa…)
b. tuyển dụng công chức bằng hình thức xét tuyển.

Hỏi thêm:
- lấy vd về 1 VPHC và phân tích mặt chủ quan
- các hình thức tuyển dụng của cán bộ, công chức
- điều kiện thi tuyển của công chức
- cán bộ được tuyển dụng theo hình thức nào
ps: câu 2b ngoài khoản 2 điều 37 luật CBCC cô bảo còn 1 trường hợp nữa,
nh mà chẳng biết là gì :(
4.
Đề 4:
1.So sánh quy chế pháp lý hành chính của công dân và người nước ngoài
người không quốc tịch
Tiêu chí
Cơ sở pháp lí

Phạm vi

Công dân
Trong các văn bản QPPL quốc gia,

Ng nước ngoài
Trong các văn bản QPPL

cụ thể là chế định quyền và nghĩa

của VN, của nước mà ng

vụ của công dân

đó mang quốc tích và

Quy định toàn diện trên mọi lĩnh

VBPL quốc tế
Không được quy định

vực của đời sống xã hội: hành

toàn diện trên mọi lĩnh

chính – chính trị, văn hóa - xã hội,

vực, đc PL quy dịnh dựa

kinh tế - xã hội

vào: mục đích của ng đó
khi đến VN; lợi ích của
VN; mối quan hệ giữa
VN – nước ng đó mang

Nội dung

Có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ

quốc tịch
Các quyền và nghĩa vụ bị

hơn so với ng nước ngoài cư trú ở

hạn chế hơn so với công

VN. Ví dụ như có quyền bầu cử,

dân VN. Ví dụ: ko có

...
CÂU HỎI HÀNH CHÍNH K37
1. Đề 1:
1. Nguồn của luật HC
2. Người có thẩm quyền đc phép áp dụng hình thức xử phạt
a. Cảnh cáo khi nào
b. Chỉ khắc phục hậu quả khi nào
2. 1. So sánh hình thức ban hành vb qppl vs hình thức ban hành vb ad
qppl
Tiêu chí Hình thức ban hành vbqppl Hình thức ban hành vbadpl
Khái niệm Là … (giáo trình xdvbpl)
Chủ thể
ban hành
Chỉ các chủ thể được quy định trong luật
ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Gồm nhiều chủ thể khác nhau, số
lượng nhiều hơn so với chủ thể ban
hành vbqp
Hiệu lực
pháp lý
Có hiệu lực pháp lý cao hơn vbad Có hiệu lực pháp lí thấp hơn vbqp
Số lần áp
dụng
Áp dụng nhiều lần Áp dụng một lần, để gq cviec cụ thể
Đối tượng
tác động
Nhiều chủ thể khác nhau, những chủ thể
này thường không được xác định cụ thể
Tác động đến chủ thể nhất định, cụ
thể
Thủ tục
ban hành
Được quy định chặt chẽ theo quy định của
luật ban hành vbpq
Thủ tục đơn giản hơn
Thể hiện phương diện chấp hành Thể hiện phương diện điều hành
Nội dung Đặt ra các quy tắc xử sự chung Đặt ra các mệnh lệnh hành chính cụ
thể
2.
A. Tất cả các vb nguồn của lhc đều là quyết định hành chính SAI
B. Tất cả những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đều là viên
chức SAI
3. Đề 3
1. Mặt chủ quan của VPHC (Lỗi +mục đích)
2. Trong trường hợp nào chủ thể có thẩm quyền
a. áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với tường hợp k VPHC (phòng ngừa…)
b. tuyển dụng công chức bằng hình thức xét tuyển.
Câu hỏi hành chính K37 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi hành chính K37 - Người đăng: miphuc14
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Câu hỏi hành chính K37 9 10 83