Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập môn Đường lối

Được đăng lên bởi Trang Vương
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách
mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Câu 1: hoàn cảnh lịch sử dẫn đế sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam.
a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó Từ cuối thế kỷ thứ XIX, chủ
nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước
tư bản đế quốc, bên trong thì tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài thì xâm
lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với
chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh chống xâm lược diễn ra
mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.

Lick

mon DLDCSVN


Dang_cong_san_Viet_Nam.html

Câu 1: Thực dân Pháp xâm chiếm nước ta nhằm mục đích:
a. Cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên.
b. Bóc lột nhân công rẻ mạt, cho vay nặng lãi.
c. Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của chính quốc.
d. a, b và c.
Đáp án: d
Câu 2: Mâu thuẫn cơ bản chủ yếu ở Việt NamThư Viện Điện Tử Trực Tuyến Việt
Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?
1. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.
2. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.
3. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai.
4. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến.
Đáp án: c
Câu 3: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam là:
1. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực
dân Pháp.
2. Phần lớn xuất thân từ nông dân.

3. Chịu sự áp bức, bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản.
4. a, b và c.
Đáp án: d
Câu 4: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:
1. Công nhân và nông dân.
2. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ.
3. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản và tư sản dân tộc.
4. Công nhân, nông dân và tiểu tư sản.
Đáp án: b
Câu 5: Phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành phong trào tự giác vào
năm nào?
1. Năm 1920 (tổ chức Công hội ở Sài Gòn được thành lập).
2. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba son).
3. Năm 1929 (sự ra đời của ba tổ chức cộng sản).
4. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời).
Đáp án: d
Câu 6: Nguyễn Ái Quốc đã gửi đến Hội nghị "Hoà bình" Véc-xay bản "Yêu
sáchKho Sách Trực Tuyến của nhân dân An Nam" vào năm nào?
1. Năm 1917.
2. Năm 1919.
3. Năm 1920.
4. Năm 1921.
Đáp án: b
Câu 7: Các yếu tố đã góp phần để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp thu chủ nghĩa MácLênin là:
1. Yếu tố dân tộc.
2. Yếu tố thời đại.
3. Yếu tố...

 
Câu 1: hoàn cảnh lịch sử dẫn đế sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam.
a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó Từ cuối thế kỷ thứ XIX, chủ
nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước
tư bản đế quốc, bên trong thì tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài thì xâm
lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với
chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh chống xâm lược diễn ra
mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.
Lick mon DLDCSVN
http://docs.4share.vn/docs/13330/20_cau_hoi_on_tap_mon_duong_loi_cach_mang_cua_
Dang_cong_san_Viet_Nam.html
!"#$%&'()*+,-#
a. Cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên.
b. Bóc lột nhân công rẻ mạt, cho vay nặng lãi.
c. Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của chính quốc.
d. a, b và c.
Đáp án: d
!#./012)3 $$4$5%$2)
6)7899:/:;<
1. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.
2. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.
3. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai.
4. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến.
Đáp án: c
!=#>?5@ :#
1. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực
dân Pháp.
2. Phần lớn xuất thân từ nông dân.
câu hỏi ôn tập môn Đường lối - Trang 2
câu hỏi ôn tập môn Đường lối - Người đăng: Trang Vương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
câu hỏi ôn tập môn Đường lối 9 10 229