Ktl-icon-tai-lieu

cấu trúc của một đề cương khoa học

Được đăng lên bởi Phụng Văn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 35 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤU TRÚC CỦA MỘT ĐỀ CƢƠNG KHOA HỌC
Mai Văn Phụng1
Cấu trúc thường gặp nhất của một đề cương khoa học gồm:
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phần này cần giới thiệu bối cảnh chung về lý thuyết cũng như thực tiễn liên quan
đến đề tài, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Sau đó khẳng định việc nghiên cứu
đề tài là có tính cấp thiết nhằm đáp ứng những yêu cầu do tình hình nghiên cứu đặt ra.
2. Tổng quan nghiên cứu
Trong các nghiên cứu khoa học, việc trình bày lịch sử vấn đề giữ một vai trò hết
sức quan trọng và mang tính bắt buộc.
- Người viết phải đưa ra một cái nhìn tổng quát có tính toàn cảnh về những công trình của
các tác giả đi trước có liên quan đến đề tài. Cụ thể :
+ Nhìn lại những đóng góp của các tác giả đi trước về phương pháp nghiên cứu cũng như
giải pháp cho những vấn đề cụ thể.
+ Nêu giới hạn và những hạn chế của tác giả đi trước về lý thuyết cũng như thực tiễn.
+ Qua việc đánh giá những đóng góp cũng như hạn chế của các tác giả đi trước để làm
nổi rõ hơn tính cấp thiết cũng như ý nghĩa của đề tài .
3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Bao gồm Mục tiêu tổng quát và Mục tiêu cụ thể
Cách viết mục tiêu cụ thể như sau:
+ Bắt đầu mục tiêu phải sử dụng 1 cụm động từ, ví dụ: Tìm hiểu, xem xét, đánh giá, phân
tích, so sánh, đề xuất, xác định, xây dựng,....
+ Mục tiêu tổng quát viết bằng cách: Thêm 1 cụm động từ (như đã ví dụ trên) CỘNG với
tên đề tài
+ Mục tiêu cụ thể viết bằng cách: Thêm 1 cụm động từ (như đã ví dụ trên) và nêu rõ:
- Xác định mục đích nghiên cứu gắn với tình hình nghiên cứu chuyên môn của ngành
và của bản thân.

1

Sinh viên chuyên ngành Xã Hội Học - Trường ĐH Tôn Đức Thắng
1

- Nêu những lý do cụ thể, thiết thực, thúc đẩy việc chọn và nghiên cứu đề tài.
4. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu
- Xác định rõ đối tượng nghiên cứu của đề tài. Đây thực chất là nhiệm vụ nghiên cứu cụ
thể mà người nghiên cứu coi việc hoàn thành chúng là mục đích cuối cùng.
- Đồng thời với việc xác định đối tượng nghiên cứu là giới hạn phạm vi nghiên cứu đối
tượng đó.
Ví dụ: Thực trạng lười học của sinh viên hiện nay tại Tp.HCM
Đối tượng ngiên cứu: Tình trạng lười học của sinh viên
Phạm vi nghiên cứu: Tp.hcm
Khách thể: Sinh viên
Thời gian nghiên cứu: Hiện nay
5. Các phương pháp nghiên cứu đề tài
Bao gồm phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng.
- Phương pháp nghiên cứu định lượng đối với các đề tài, chủ đề có tiêu chí đo lường rõ
ràng.
Ví dụ: Vấn đề sử dụng mạng Facebook của giới trẻ và một số ảnh hưởng.
Có các tiêu chí rõ ràn...
1
CU TRÚC CA MT Đ CƢƠNG KHOA HC
Mai Văn Phụng
1
Cấu trúc thường gp nht ca mt đề cương khoa hc gm:
1. Tính cp thiết của đề tài
Phn này cn gii thiu bi cnh chung vthuyết cũng như thc tin liên quan
đến đề tài, tình hình nghiên cu trong ngoài nước. Sau đó khẳng định vic nghiên cu
đề tài là có tính cp thiết nhm đáp ứng nhng yêu cu do tình hình nghiên cứu đặt ra.
2. Tng quan nghiên cu
Trong các nghiên cu khoa hc, vic trình y lch s vấn đề gi mt vai trò hết
sc quan trng và mang tính bt buc.
- Ngưi viết phải đưa ra một cái nhìn tng quát có tính toàn cnh v nhng công trình ca
các tác gi đi trước có liên quan đến đề tài. C th :
+ Nhìn li những đóng góp của các tác gi đi trước v phương pháp nghiên cứu cũng như
gii pháp cho nhng vn đề c th.
+ Nêu gii hn và nhng hn chế ca tác gi đi trước vthuyết cũng như thực tin.
+ Qua việc đánh giá những đóng góp cũng như hạn chế ca các tác gi đi trước để làm
nổi rõ hơn tính cp thiết cũng như ý nghĩa của đề tài .
3. Mc tiêu nghiên cu của đề i
Bao gm Mc tiêu tng quátMc tiêu c th
Cách viết mc tiêu c th như sau:
+ Bt đầu mc tiêu phi s dng 1 cụm động t, d: Tìm hiểu, xem xét, đánh giá, phân
tích, so sánh, đề xuất, xác định, xây dng,....
+ Mc tiêu tng quát viết bng cách: Thêm 1 cm động t (như đã dụ trên) CNG vi
tên đề tài
+ Mc tiêu c th viết bng cách: Thêm 1 cụm động t (như đã ví d trên) và nêu rõ:
- Xác đnh mục đích nghiên cu gn vi tình hình nghiên cu chuyên môn ca ngành
và ca bn thân.
1
Sinh viên chuyên ngành Xã Hi Hc - Trường ĐH Tôn Đức Thng
cấu trúc của một đề cương khoa học - Trang 2
cấu trúc của một đề cương khoa học - Người đăng: Phụng Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
cấu trúc của một đề cương khoa học 9 10 971