Ktl-icon-tai-lieu

cấu trúc nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Hà Jodha
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN, HỌC VIÊN
NĂM HỌC….
TÊN ĐỀ TÀI

(Lưu ý: phần toàn văn từ 25-35 trang chưa kể tài liệu tham khảo, phụ lục, font 13 Times
New Roman…)

Tên nhóm sinh viên thực hiện nghiên cứu:
Tên giảng viên hướng dẫn:

Hà Nội, ngày…. tháng… năm …

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI (hoặc BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU)
- Lý do chọn đề tài (cơ sở thực tiễn, cơ sở lý luận, ý nghĩa thực tiễn, lý luận)
- Khái quát lịch sử nghiên cứu
- Khung lý luận / lý thuyết của nghiên cứu
2. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Mô tả cách thức và quá trinh thực hiện nghiên cứu, phương pháp thực hiện để trả lời
cho câu hỏi nghiên cứu
2.1. Tổ chức nghiên cứu
Nghiên cứu được tổ chức, thực hiện theo quy trình như thế nào…
2.2. Khách thể nghiên cứu
Miêu tả chi tiết khách thể nghiên cứu, ví dụ lớp học, cấp học, giới tính, nơi sống…
2.3. Phương pháp nghiên cứu
Nêu một cách chi tiết tất cả các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài, bao
gồm mô tả về phương pháp, cách thức thực hiện phương pháp,...
Miêu tả một cách chi tiết từng công cụ được sử dụng trong nghiên cứu, ví dụ bảng hỏi thì
bao gồm những câu như thế nào, phương án trả lời, cách tính điểm… không copy toàn bộ
bảng hỏi vào phần này.
Toàn bộ bảng hỏi sẽ được để ở phần Phụ lục
3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Phần kết quả trình bày toàn bộ kết quả phân tích dữ liệu, bao gồm con số, bảng, biểu đồ
và diễn giải.
Phần Bàn luận nhận xét về các kết quả thu được từ phần trên, so sánh với kết quả của các
nghiên cứu khác trong nước và trên thế giới.
Nhận xét điểm mạnh và điểm yếu, độ tin cậy và hiệu lực của nghiên cứu.
3.1. Kết quả 1
Kết quả 1
Bàn luận về kết quả 1

3.2. Kết quả 2
Kết quả 1
Bàn luận về kết quả 2
4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
4.1. Kết luận
Tóm tắt lại những kết quả chính yếu, nổi bật của nghiên cứu
4.2. Khuyến nghị (tùy đề tài)
Đưa ra các đề xuất, khuyến nghị trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, phù hợp với điều kiện
thực tiễn và có tính khả thi
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Theo quy định của đơn vị quản lý, ví dụ:
[1]. Beran, T.; Li, Q. (2007), The Relationship between Cyberbullying and School
Bullying, Journal of Student Wellbeing, 1, 2, 15-33.
[2]. Nguyễn Đức Chính (2002), Đánh giá chất lượng trong giáo dục đại học, NXB Giáo
dục, Hà Nội.
[3]. Patchin J. W.; Hinduja, S. (2014), Words Wound: Delete cyberbullying and make
kindness go viral, Free Spirit Publishing.
[4]. Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trần Văn Tính (2009), Tâm lý học phát
triển, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. PHỤ L...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN, HỌC VIÊN
NĂM HỌC….
TÊN ĐỀ TÀI
(Lưu ý: phần toàn văn từ 25-35 trang chưa kể tài liệu tham khảo, phụ lục, font 13 Times
New Roman…)
Tên nhóm sinh viên thực hiện nghiên cứu:
Tên giảng viên hướng dẫn:
Hà Nội, ngày…. tháng… năm …
cấu trúc nghiên cứu khoa học - Trang 2
cấu trúc nghiên cứu khoa học - Người đăng: Hà Jodha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
cấu trúc nghiên cứu khoa học 9 10 316