Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Long An

Được đăng lên bởi mvnhieu-gmail-com
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn më ®Çu
----------------

I - ý nghÜa chän ®Ò tµi:

Long An n»m tiÕp gi¸p víi vïng ngo¹i vi cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh, cã
quèc lé IA ®i xuyªn vïng §ång b»ng S«ng Cöu Long, cã cöa s«ng Soµi R¹p híng
ra biÓn §«ng. Nhê lîi thÕ so s¸nh vÒ vÞ trÝ ®Þa lý ®ã, nªn mét phÇn cña l·nh thæ
Long An bao gåm c¸nh cung phÝa T©y vïng ngo¹i vi thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ
trôc hµnh lang quèc lé IA ®îc xÕp vµo vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam cña tØnh,
cã nh÷ng ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho viÖc thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi. Trong
nh÷ng n¨m qua tØnh ®· thu hót nhiÒu nguån lùc trong vµ ngoµi níc ®Õn ®Çu t, qua
®ã ®· gãp phÇn rÊt lín trong viÖc thóc ®Èy t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, chuyÓn
dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, gi¶i quyÕt viÖc lµm
cho ngêi lao ®éng vµ t¨ng thu nhËp cña d©n c.
Tuy vËy, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn trong suèt thËp kû 90, ho¹t ®éng thu hót ®Çu t bªn
ngoµi cña tØnh, nhÊt lµ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi mÆc dï c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®· ®îc chó ý vËn dông víi nhiÒu u ®·i, ®iÒu kiÖn h¹ tÇng c¬ së ngµy cµng ph¸t triÓn nhng ngµy cµng cã kho¶ng c¸ch rÊt lín so víi c¸c tØnh l©n cËn cã ®iÒu kiÖn t¬ng tù.
Nguyªn nh©n chÝnh cña yÕu kÐm nÇy lµ g×? Gi¶i ph¸p nµo mang tÝnh chiÕn lîc cho
Long An ®Ó ®Èy m¹nh thu hót ®Çu t trong ®iÒu kiÖn nh÷ng yÕu tè h¹ tÇng c¬ së ®îc
c¶i thiÖn thuËn lîi, c¬ chÕ u ®·i ®îc vËn dông tèi u kh«ng cßn lµ u thÕ cña mét ®Þa
ph¬ng?
XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò ®Æt ra trªn ®©y, chóng t«i chän ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp
th¹c sÜ ngµnh kinh doanh ngo¹i th¬ng: "ChiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi t¹i tØnh Long An". §Ò tµi tËp trung nghiªn cøu ho¹t ®éng xóc tiÕn trong qu¸
tr×nh vËn ®éng c¸c nguån vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi, xem ®©y lµ gi¶i ph¸p chÝnh
cã ý nghÜa chiÕn lîc ®èi víi viÖc thu hót ®Çu t vµo tØnh Long An trong ®iÒu kiÖn m«i
trêng ®Çu t ®îc c¶i thiÖn vµ c¬ chÕ u ®·i ®îc vËn dông mét c¸ch tèi u.
II - Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi

Trong thêi gian gÇn ®©y, c¸c cÊp ngµnh l·nh ®¹o cña tØnh Long An ®· tËp trung
nç lùc vµo nghiªn cøu c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch nh»m thÓ hiÖn sù vËn dông u ®·i cña
tØnh so víi c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c trong lÜnh vùc thu hót ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi
vµo ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®Þa bµn tØnh. Tuy vËy nh÷ng nç lùc nµy vÉn cha thËt sù
®Èy nhanh ®îc tèc ®é thu hót ®Çu t vµo tØnh. Mét trong nh÷ng h¹n chÕ dÔ nhËn thÊy
lµ nh÷ng quan ®iÓm, chñ tr¬ng, u ®·i dµnh cho c¸c nhµ ®Çu t cña tØnh ®· kh«ng kÞp
thêi ®Õn ®îc víi c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi, vai trß cña ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t cha ®îc quan t©m tháa ®¸ng...
PhÇn më ®Çu
----------------
I - ý nghÜa chän ®Ò tµi:
Long An n»m tiÕp gi¸p víi vïng ngo¹i vi cña Thµnh phè ChÝ Minh,
quèc IA ®i xuyªn vïng §ång b»ng S«ng Cöu Long, cã cöa s«ng Soµi R¹p híng
ra biÓn §«ng. Nhê lîi thÕ so s¸nh trÝ ®Þa ®ã, nªn mét phÇn cña l·nh thæ
Long An bao gåm c¸nh cung phÝa T©y vïng ngo¹i vi thµnh p C Minh
trôc hµnh lang quèc IA ®îc xÕp vµo vïng kinh träng ®iÓm phÝa Nam cña tØnh,
nh÷ng ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho viÖc thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi. Trong
nh÷ng n¨m qua tØnh ®· thu t nhiÒu nguån lùc trong ngoµi níc ®Õn ®Çu t, qua
®ã ®· gãp phÇn rÊt lín trong viÖc thóc ®Èy t¨ng trëng ph¸t triÓn kinh tÕ, chuyÓn
dÞch cÊu kinh theo híng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, gi¶i quyÕt viÖc lµm
cho ngêi lao ®éng vµ t¨ng thu nhËp cña d©n c.
Tuy vËy, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn trong suèt thËp kû 90, ho¹t ®éng thu hót ®Çu t bªn
ngoµi cña tØnh, nhÊt lµ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi mÆc dï c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®· ®-
îc chó ý vËn dông víi nhiÒu u ®·i, ®iÒu kiÖntÇng c¬ngµy cµng ph¸t triÓn nh-
ng ngµy cµng cã kho¶ng c¸ch rÊt lín so víi c¸c tØnh l©n cËn ®iÒu kiÖn t¬ng tù.
Nguyªn nh©n chÝnh cña yÕu kÐm nÇy g×? Gi¶i ph¸p nµo mang tÝnh chiÕn lîc cho
Long An ®Ó ®Èy m¹nh thu hót ®Çu t trong ®iÒu kiÖn nh÷ng yÕu tÇng ®îc
c¶i thiÖn thuËn lîi, chÕ u ®·i ®îc vËn dông tèi u kh«ng cßn lµ u thÕ cña mét ®Þa
ph¬ng?
XuÊt ph¸t vÊn ®Ò ®Æt ra trªn ®©y, chóng t«i chän ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp
th¹c ngµnh kinh doanh ngo¹i th¬ng: "ChiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi t¹i tØnh Long An". §Ò tµi tËp trung nghiªn cøu ho¹t ®éng xóc tiÕn trong qu¸
tr×nh vËn ®éng c¸c nguån vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi, xem ®©y gi¶i ph¸p chÝnh
cã ý nghÜa chiÕn lîc ®èi víi viÖc thu hót ®Çu t vµo tØnh Long An trong ®iÒu kiÖn m«i
trêng ®Çu t ®îc c¶i thiÖn vµ c¬ chÕ u ®·i ®îc vËn dông mét c¸ch tèi u.
II - Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi
Trong thêi gian gÇn ®©y, c cÊp ngµnh l·nh ®¹o cña tØnh Long An ®· tËp trung
lùc vµo nghiªn cøu c¸c chÕ chÝnh s¸ch nh»m thÓ hiÖn sù vËn dông u ®·i cña
tØnh so víi c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c trong lÜnh vùc thu hót ®Çu t trong níc níc ngoµi
vµo ph¸t triÓn kinh trªn ®Þa bµn tØnh. Tuy vËy nh÷ng lùc nµy vÉn cha thËt
®Èy nhanh ®îc tèc ®é thu hót ®Çu t vµo tØnh. Mét trong nh÷ng h¹n chÕ dÔ nhËn thÊy
nh÷ng quan ®iÓm, chñ tr¬ng, u ®·i dµnh cho c¸c nhµ ®Çu t cña tØnh ®· kh«ng kÞp
thêi ®Õn ®îc víi c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi, vai trß cña ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t cha ®-
îc quan t©m tháa ®¸nghÇu nh bu«ng láng cho métphËn chøc n¨ng r¶i r¸c
ë c¸c ngµnh. C¸c nhµ ®Çu t t×m ®Õn ®Çu t, trong ®ã nh÷ng nhµ ®Çu t thµnh
lËp c¸c khu c«ng nghiÖp sau ®ã kªu gäi ®Çu t. Thô ®éng trong xóc tiÕn ®Çu t lµm
cho qu¸ tr×nh thu hót ®Çu t níc ngoµi vµo ®Þa bµn tØnh trong thêi gian gÇn ®©y trë
nªn chËm ch¹p, kÐm hiÖu qu¶ so víi mong ®îi cña tØnh. Do ®ã, môc tiªu nghiªn cøu
®Ò tµi bao gåm c¸c môc tiªu chÝnh:
- Nghiªn cøu c¬ së luËn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ho¹t ®éng xóc tiÕn
®Çu t phôc vô cho nghiªn cøu ®Ò tµi, trªn c¬ së ®ã nghiªn cøu c¸c m« h×nh thùc tiÔn
cña c¸c níc trong khu vùc mét ®Þa ph¬ng kh¸c trong níc, rót ra bµi häc kinh
nghiÖm ®èi víi ViÖt Nam nãi chung, ®èi víi Long An nãi riªng, ho¹t ®éng xóc
tiÕn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi;
Chiến lược xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Long An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Long An - Người đăng: mvnhieu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Chiến lược xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Long An 9 10 602