Ktl-icon-tai-lieu

Chiến tranh du kích Thái Bỉnh 1950 - 1954

Được đăng lên bởi sonmai1234
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2204 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... i
1. Lí do chọn đề tài ............................................................................................ 1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................................ 3
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và nhiệm vụ của đề tài ............................... 5
4. Nguồn tư liệu phương pháp nghiên cứu........................................................ 6
5. Đóng góp của luận văn .................................................................................. 7
6. Kết cấu luận văn ............................................................................................ 7
PHẦN NỘI DUNG .......................................................................................... 8
CHƢƠNG 1: QUÂN DÂN TRONG TỈNH THỰC HIỆN CUỘC CHIẾN
TRANH DU KÍCH CHỐNG ĐỊCH ĐÁNH CHIẾM THÁI BÌNH (TỪ 21950 ĐẾN 4-1950) ............................................................................................ 8
1.1. Vị trí chiến lược của Thái Bình ở đồng bằng Bắc Bộ ................................ 8
1.2. Quân dân trong tỉnh thực hiện cuộc chiến tranh du kích chống địch đánh
chiếm Thái Bình (từ tháng 2-1950 đến tháng 4-1950) ................................... 17
của ta (từ 17-3 đến 30-4-1950)........................................................................ 28
CHƢƠNG 2: CHIẾN TRANH DU KÍCH Ở THÁI BÌNH BƢỚC VÀO
GIAI ĐOẠN GIÀNH GIẬT QUYẾT LIỆT VỚI ĐỊCH, TIẾN LÊN
GIÀNH VÀ GIỮ VỮNG THẾ CHỦ ĐỘNG, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN
QUÊ HƢƠNG (TỪ THÁNG 5-1950 ĐẾN THÁNG 7-1954) ....................... 35
2.1. Chiến tranh du kích ở Thái Bình bước vào giai đoạn giành giật quyết liệt với
địch (từ tháng 5-1950 đến tháng 11-1951) ...................................................... 35
2.2. Phối hợp với chiến dịch Hòa Bình, phát triển mạnh chiến tranh du kích,
giành thế chủ động (từ tháng 11-1951 đến tháng 2- 1952) ............................ 60
2.3. Giữ vững thế chủ động, chiến tranh du kích ở Thái Bình giành thêm
những thắng lợi mới (3-1952 đến 4-1953) ...................................................... 70
2.4. Chiến tranh du kích ở Thái Bình góp phần làm thất bại kế hoạch Nava, giải
phóng quê hương (từ tháng 5-1953 đến tháng 7-1954)……………………….... 78
Chƣơng 3: VỊ TRÍ, Ý NGHĨA VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
CỦA CHIẾN TRANH DU KÍCH Ở THÁI BÌNH (1950 - 1954) ............. 92
3.1. Vị trí, ý nghĩa của chiến tranh du kích ở Thái...



 !"#$%
%&'()*+,# !"#-,#./01
2"3'4-"*'5*6* !"7
188*/04"9#:;
7<=$"4"9#:;
>?@AB
CDAEFG@GHIJAHKHL?M>?N
HIO@<PQARS?NHS?TUVHWX
Y1ZN2XY1Z[B
\]=4'(/0H6T^_3`aTbTcB
F"dd]ef-"c=]0"g&6
=,H6T^Vh6XY1Z=62XY1Z[;
/00Vh;X%=%ZX2XY1Z[B
CDAE?NHIO@<PHS?TUTCi\jJ
A?O?JkA?jA?lHFmNH?MH\i?R)H?Nn
A?j\jA?o\oAHNp>A)A?q?rAJjHJj
FnCDAVHWHSA1XY1ZNHSA;XY12[%1
=]0"g_H6T^`'s#0+9t"u=4-#s
Vh61XY1Z=6XY1[%1
&(*#s=v0T^)*6]w,+=]0"g)
=/cVh6XY1=6XY1[7Z
%Ax#x=/c)=]0"g_H6T^ ,
xb4(,sV%XY1=2XY1%[;Z
2=]0"g_H6T^8**y4,$`+g=+0#0)z
*8t" '5Vh61XY1%=6;XY12[{{{{{{{{{;B
|5%E\RHIP)}A~O\j>H•QTj?€<?A?M
pO?NHIO@<PHS?TUVY1ZXY12[Y
%\])•‚0/0=]0"g_H6T^VY1ZX Y12[Y
%c&`g-,]ƒ]0h#- !""c=]0"
g_H6T^VY1ZXY12[YB
<NHl
@OHj??MHO<qJ2

•&80`_H]"d,4-"„+H6"u 
*E……†††4]X"‡"#

P@J€ˆHj?
Hb4(/0"cg6=&fd6*8f0-*/0‚
VY21XY12[4,c,&84]4f's#x's/0d
c\-0,)b4(ug‰e+]0`'sŠ&#s6,+\-
Chiến tranh du kích Thái Bỉnh 1950 - 1954 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến tranh du kích Thái Bỉnh 1950 - 1954 - Người đăng: sonmai1234
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Chiến tranh du kích Thái Bỉnh 1950 - 1954 9 10 908