Ktl-icon-tai-lieu

cơ cấu tổ chức của nestle

Được đăng lên bởi Nguyễn Tiến Thắng
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
ĐA QUỐC GIA - NESTLE
A/ CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I/ Thế nào là cơ cấu tổ chức
Trước tiên, ta tìm hiểu về thế nào là tổ chức của công ty:
Tổ chức công ty là việc bố trí, sắp xếp mọi người trong công ty vào những vai trò,
những công việc cụ thể. Nói cách khác, tổ chức là tổng thể những trách nhiệm hay vai trò
được phân chia cho nhiều người khác nhau nhằm đạt được mục tiêu và nhiệm vụ chung.
Trên cơ sở đó ta có ta có thể hiểu cơ cấu tổ chức như sau:
Khi nói đến cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp, người ta cần phải xét đến những vấn
đề chủ yếu như sự phân công trong nội bộ tổ chức việc sắp xếp nhiệm vụ công tác cho
các phòng, ban khác nhau, cơ cấu tổ chức là việc thực hiện sự điều hòa, phối hợp cần
thiết nhằm bảo đảm thực hiện được mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp…

II/ Vai trò, Nguyên tắc và Mục đích của cơ cấu tổ chức


Các công ty đa quốc gia (MNCs) không thể thực hiện các chiến lược của mình nếu thiếu
một cấu trúc hiệu quả. Chiến lược đặt trước kế hoạch hành động, nhưng cấu trúc này rất
khó trong việc đảm bảo rằng mục tiêu mong muốn được đáp ứng một cách hiệu quả.Vì vậy
các công ty đa quốc gia cần có sự lựa chọn để quyết định một mô hình tổ chức và một số
yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn đó.



Một nguyên tắc cần tuân thủ khi tổ chức cơ cấu công ty là phải đảm bảo cho công ty được
tổ chức theo một hình thức có thể làm tăng khả năng thực hiện các chức năng đã định của
công ty.



Giúp các công ty thực hiện đầy đủ kế hoạch chiến lược .Mặc dù phần lớn các công ty đa
quốc gia tự thiết kế hay đôi khi kết hợp các cấu trúc tổ chức khác nhau nhưng vẫn có thể
chọn từ một số cấu trúc cơ bản.

III/ Các dạng cấu trúc tổ chức của công ty
1/ Cấu trúc tổ chức cho những công ty mới bắt đầu đi vào thị trường quốc tế
Khi một công ty lần đầu tiên bước vào vũ đài quốc tế, nó đều nhìn nhận những nỗ lực này là mở
rộng hoạt động nội địa. MNC sẽ điều khiển kinh doanh ở hải ngoại trực tiếp thông qua phòng
Marketing, phòng xuất khẩu, hay một công ty con.
1

Nestle - Cơ Cấu Tổ Chức

a/ Cấu trúc phòng xuất khẩu

TỔNG GIÁM ĐỐC

P.TGĐ
SẢN XUẤT

P.TGĐ
MARKETING

P.TGĐ
NHÂN SỰ

P.TGĐ
TÀI CHÍNH

Giám đốc Xuất Khẩu

Nhân viên tiếp
thị xuất khẩu

Hành chính
phối

Đại diện ở
nước

Phân
ngoài

Hình 1: Cấu trúc phòng Xuất khẩu
b/ Cấu trúc theo chi
nhánh

TỔNG GIÁM ĐỐC

P.TGĐ.SX
P.TGĐ.SX

KOREA

P.TGĐ.SX

HONGKON
G
AUSTRALI
A
GGGG
Hình 2: Cấu trúc theo chi nhánh

2

P.TGĐ.SX

GERMANY

Nestle - Cơ Cấu Tổ Chức

Công Ty Đa Quốc Gia

Nhóm 5 – 06QKNT2

2/ Cấu trúc bộ phận kin...
CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
ĐA QUỐC GIA - NESTLE
A/ CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I/ Thế nào là cơ cấu tổ chức
Trước tiên, ta tìm hiểu về thế nào là tổ chức của công ty:
Tổ chức công ty việc bố trí, sắp xếp mọi người trong công ty vào những vai trò,
những công việc cụ thể. Nói cách khác, tổ chức tổng thể những trách nhiệm hay vai trò
được phân chia cho nhiều người khác nhau nhằm đạt được mục tiêu và nhiệm vụ chung.
Trên cơ sở đó ta có ta có thể hiểu cơ cấu tổ chức như sau:
Khi nói đến cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp, người ta cần phải xét đến những vấn
đề ch yếu như sự phân công trong nội b tổ chức việc sắp xếp nhiệm vụ công tác cho
các phòng, ban khác nhau, cấu tổ chức việc thực hiện s điều hòa, phối hợp cần
thiết nhằm bảo đảm thực hiện được mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp…
II/ Vai trò, Nguyên tắc và Mục đích của cơ cấu tổ chức
Các công ty đa quốc gia (MNCs) không thể thực hiện các chiến lược của mình nếu thiếu
một cấu trúc hiệu quả. Chiến lược đặt trước kế hoạch hành động, nhưng cấu trúc này rất
khó trong việc đảm bảo rằng mục tiêu mong muốn được đáp ứng một cách hiệu quả.Vì vậy
các công ty đa quốc gia cần sự lựa chọn để quyết định một hình tổ chức một số
yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn đó.
Một nguyên tắc cần tuân th khi tổ chức cấu công ty phải đảm bảo cho công ty được
tổ chức theo một hình thức thể làm tăng khả năng thực hiện các
chức ng đã định của
công ty.
Giúp các công ty thực hiện đầy đủ kế hoạch chiến lược .Mặc phần lớn các công ty đa
quốc gia tự thiết kế hay đôi khi kết hợp các cấu trúc tổ chức khác nhau nhưng vẫn thể
chọn từ một số cấu trúc cơ bản.
III/ Các dạng cấu trúc tổ chức của công ty
1/ Cấu trúc tổ chức cho những công ty mới bắt đầu đi vào thị trường quốc tế
Khi một công ty lần đầu tiên bước vào đài quốc tế, đều nhìn nhận những nỗ lực này mở
rộng hoạt động nội địa. MNC sẽ điều khiển kinh doanh hải ngoại trực tiếp thông qua phòng
Marketing, phòng xuất khẩu, hay một công ty con.
1
Nestle - Cơ Cấu Tổ Chức
cơ cấu tổ chức của nestle - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ cấu tổ chức của nestle - Người đăng: Nguyễn Tiến Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
cơ cấu tổ chức của nestle 9 10 849