Ktl-icon-tai-lieu

code step7

Được đăng lên bởi Dương Lương
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DO AN TOT NGHIEP / MAIN (OB1)

Block:
Author:
Created:
Last Modified:

MAIN
10/31/2013 11:42:40 am
04/27/2014 12:38:22 pm

Symbol

Var Type

Data Type

Comment

TEMP
TEMP
TEMP
TEMP
PROGRAM COMMENTS
Network 1

Network Title

khoi dong va tat he thong
CHAY

DUNG

DEN_BAO_HD

/

DEN_BAO_HD

TRUNG_GIAN

TRUNG_GIAN

DEN_BAO_DUNG
NOT

Symbol
CHAY
DEN_BAO_DUNG
DEN_BAO_HD
DUNG
TRUNG_GIAN

Address
M0.1
Q0.1
Q0.0
M0.2
M0.0

Comment
den bao he thong dung hoat dong
den bao he thong hoat dong
bien trung gian

1 / 20

DO AN TOT NGHIEP / MAIN (OB1)

Network 2
giam sat va dieu khien nhiet do lo T1
TRUNG_GIAN

MOV_W
EN

ENO

CAM_BIEN_T1 IN

OUT VW0

I_DI
EN

ENO

VW0 IN

OUT VD2

DI_R

VD2

Symbol
CAM_BIEN_T1
TRUNG_GIAN

Address
AIW0
M0.0

EN

ENO

IN

OUT VD6

Comment
tin hieu cam bien T1 dua ve PLC
bien trung gian

2 / 20

DO AN TOT NGHIEP / MAIN (OB1)

Network 3
lay tin hieu cam bien tu T2
TRUNG_GIAN

MOV_W
EN

ENO

CAM_BIEN_T2 IN

OUT VW10

I_DI
EN

ENO

VW10 IN

OUT VD12

DI_R
EN

VD12 IN

Symbol
CAM_BIEN_T2
TRUNG_GIAN

Address
AIW2
M0.0

ENO

OUT VD16

Comment
tin hieu cam bien T2 dua ve PLC
bien trung gian

3 / 20

DO AN TOT NGHIEP / MAIN (OB1)

Network 4
lay tin hieu cam bien T3
TRUNG_GIAN

MOV_W
EN

ENO

CAM_BIEN_T3 IN

OUT VW20

I_DI
EN

ENO

VW20 IN

OUT VD22

DI_R
EN

VD22 IN

Symbol
CAM_BIEN_T3
TRUNG_GIAN

Address
AIW4
M0.0

ENO

OUT VD26

Comment
tin hieu cam bien T3 dua ve PLC
bien trung gian

4 / 20

DO AN TOT NGHIEP / MAIN (OB1)

Network 5
lay tin hieu cam bien T4
TRUNG_GIAN

MOV_W
EN

ENO

CAM_BIEN_T4 IN

OUT VW30

I_DI
EN

ENO

VW30 IN

OUT VD32

DI_R
EN

VD32 IN

Symbol
CAM_BIEN_T4
TRUNG_GIAN

Address
AIW6
M0.0

ENO

OUT VD36

Comment
tin hieu cam bien T4 dua ve PLC
bien trung gian

5 / 20

DO AN TOT NGHIEP / MAIN (OB1)

Network 6
trong vong quet dau tien, ta khoi tao cac gia tri ban dau cho cac o nho
SM0.1

MOV_DW

0

EN

ENO

IN

OUT VD6

MOV_R
EN

ENO

0.0 IN

OUT HIEN_THI_T1

MOV_DW

0

EN

ENO

IN

OUT VD16

MOV_DW

0

EN

ENO

IN

OUT VD26

MOV_DW

0

Symbol
HIEN_THI_T1

Address
VD1000

EN

ENO

IN

OUT VD36

Comment
hien thi nhiet do T1

6 / 20

DO AN TOT NGHIEP / MAIN (OB1)

Network 7
tinh toan hien thi nhiet do lo T1 va T2
TRUNG_GIAN

VD6

VD6

>=R

<=R

0.0

5529.6

VD6

VD6

>=R

<=R

22118.4

27648.0

DIV_R

VD6

EN

ENO

IN1

OUT HIEN_THI_T1

276.48 IN2

Symbol
HA
HIEN_THI_T1
LA
TRUNG_GIAN

Address
Q0.3
VD1000
Q0.2
M0.0

Comment
den canh bao nhiet do lo T1 cao
hien thi nhiet do T1
den canh bao nhiet do lo T1 thap
bien trung gian

Netw...
DO AN TOT NGHIEP / MAIN (OB1)
Block: MAIN
Author:
Created: 10/31/2013 11:42:40 am
Last Modified: 04/27/2014 12:38:22 pm
Symbol Var Type Data Type Comment
TEMP
TEMP
TEMP
TEMP
PROGRAM COMMENTS
Network Title
Network 1
khoi dong va tat he thong
/
NOT
CHAY DUNG DEN_BAO_HD
DEN_BAO_HD TRUNG_GIAN
TRUNG_GIAN DEN_BAO_DUNG
Symbol Address Comment
CHAY M0.1
DEN_BAO_DUNG Q0.1 den bao he thong dung hoat dong
DEN_BAO_HD Q0.0 den bao he thong hoat dong
DUNG M0.2
TRUNG_GIAN M0.0 bien trung gian
1 / 20
code step7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
code step7 - Người đăng: Dương Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
code step7 9 10 98