Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ HÀN

Được đăng lên bởi khanhleck11c
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1943 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Đề tài:CÔNG

Giảng viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện:

Lớp:
Khoá:

NGHỆ HÀN VÀ VẬT LIỆU KIM LOẠI

NGUYỄN NHỰT PHI LONG
ĐỖ VẢN QUANG
NGUYẾN TRỌNG HẢI
PHAN BẢO TRUNG
081042A
2008 - 2012

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 02/2013
Trang 1

MSSV: 08104062
MSSV: 08104049
MSSV: 08104040

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Bộ môn Kỹ Thuật Công Nghiệp
NHIỆM VỤ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên :

NGUYỄN TRỌNG HẢI

MSSV: 08104049

Họ và tên sinh viên:

ĐỖ VĂN QUANG

MSSV: 08104062

Họ và tên sinh viên:

PHAN BẢO TRUNG

MSSV: 08104040

Khoá: 2008 - 2012
Ngành đào tạo:
1. Tên đề tài:

Kỹ Thuật Công Nghiệp

Hệ:ĐHCQ

CÔNG NGHỆ HÀN VÀ VẬT LIỆU KIM LOẠI

2. Các số liệu, tài liệu ban đầu:
+ Hướng dẫn thực hành kỹ thuật khai triển GÒ-HÀN. Trần Văn Niên,Trần Thế San.
+ Sổ tay công nghệ hàn tâp I . TS.Nguyễn Văn Thông.
+ Vật liệu cơ khí hiện đại. Trần Thế San- Nguyễn Ngọc Phương ( Khoa Cơ Khí Chế Tạo
Máy, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM ).
+ Kim loại học và nhiệt luyện . Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.
+ Vật liệu và công nghệ hàn. TS.Nguyễn Văn Thông.
3. Nội dung chính của chuyên đề: Kiểm tra mối hàn thép carbon chất lượng thường.
4. Ngày giao chuyên đề:
5. Ngày nộp chuyên đề:
TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 Được phép bảo vệ

…………………………………………

(GVHD ký, ghi rõ họ tên)

Trang 2

LỜI CAM KẾT
- Tên đề tài: Công nghệ hàn và vật liệu kim loại
- GVHD: ThS. Nguyễn Nhựt Phi Long
- Họ tên sinh viên: Nguyễn Trọng Hải
- MSSV:

08104049

Lớp: 081042A

- Địa chỉ sinh viên: 233/4b Tân Đông Hiệp_ Dĩ An_ Bình Dương.
Số điện thoại liên lạc:

0989444940

- Email: nguyentronghaispkt1@gmail.com
- Họ tên sinh viên: Đỗ Văn Quang
- MSSV:

08104062

Lớp: 081042A

- Địa chỉ sinh viên:
- Số điện thoại liên lạc:

0974337650

- Email: dovanquangpkt@gmail.com
- Họ tên sinh viên: Phan Bảo Trung
- MSSV:

08104040

Lớp: 081041B

- Địa chỉ sinh viên: 5/6/11 Lê Văn Chí quận Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc:

0977895074

- Email: lonely_star12a8@yahoo.com
- Ngày nộp chuyên đề tốt nghiệp:
- Lời cam kết: “Chúng tôi xin cam đoan chuyên đề tốt nghiệp này là công trình do chính tôi
nghiên cứu và thực hiện, không sao chép từ bất kỳ một bài viết nào đã được công bố mà
không trích dẫn nguồn gốc. Nếu có bất kỳ một sự v...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Đề tài :CÔNG NGHỆ HÀN VÀ VẬT LIỆU KIM LOẠI
Giảng viên hướng dẫn: NGUYỄN NHỰT PHI LONG
Sinh viên thực hiện: ĐỖ VẢN QUANG MSSV: 08104062
NGUYẾN TRỌNG HẢI MSSV: 08104049
PHAN BẢO TRUNG MSSV: 08104040
Lớp: 081042A
Khoá: 2008 - 2012
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 02/2013
Trang 1
CÔNG NGHỆ HÀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ HÀN - Người đăng: khanhleck11c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
CÔNG NGHỆ HÀN 9 10 386