Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất Chocolate

Được đăng lên bởi letrikieng
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1984 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

TIỂU LUẬN

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHOCOLATE

Ngành:

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Chuyên ngành: THỰC PHẨM

Giảng viên hướng dẫn :ThS.Huỳnh Phương Quyên
Sinh viên thực hiện

:

Lê Trí Kiểng
Đỗ Tuyết Mai
Lê Thị Kiều Huệ
Nguyễn Vân Hương

TP. Hồ Chí Minh, 2014

MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHOCOLATE _____________________________ 1
1.1 Giới thiệu chung về Choclate _____________________________________ 1
1.2 Nguồn gốc, xuất xứ của Chocolate ________________________________ 1
1.3 Tình hình sản xuất trên thế giới và ở Việt Nam _______________________ 3
1.4 Phân loại Chocolate ____________________________________________ 8
1.5 Các chất có trong Chocolate _____________________________________ 9
1.6 Các sản phẩm chocolate phổ biến trên thế giới ______________________ 10
1.7 Lợi ích của chocolate __________________________________________ 10
Chương 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHỤ GIA ______________________________ 12
2.1 Nguyên liệu _________________________________________________ 12
2.1.1 Ca cao khối ______________________________________________ 12
2.1.2 Bơ ca cao________________________________________________ 16
2.1.3 Đường __________________________________________________ 20
2.1.4 Sữa ____________________________________________________ 22
2.2 Phụ gia được dùng trong sản xuất Chocolate ________________________ 23
2.2.1 Một số chất phụ gia thường được sử dụng ______________________ 23
2.2.2 Cơ chế, vai trò của các chất phụ gia ___________________________ 23
2.2.3 Liều lượng sử dụng ________________________________________ 24
Chương 3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH _____ 26
3.1 Quy trình sản xuất Chocolate ____________________________________ 26
3.2 Thuyết minh quy trình sản xuất Chocolate _________________________ 29
3.2.1 Phối trộn ________________________________________________ 29
3.2.2 Nghiền mịn ______________________________________________ 33
3.2.3 Đảo trộn nhiệt ____________________________________________ 37
3.2.4 Xử lý nhiệt ______________________________________________ 46
3.2.5 Rót khuôn _______________________________________________ 50
3.2.6 Làm mát ________________________________________________ 53
3.2.7 Đóng gói ________________________________________________ 55
3.3 Các yếu tố bảo đảm vệ sinh, bảo quản và chỉ tiêu khác về Chocolate _____ 57
3.3.1 Yếu tố vệ sinh. ___________________________________________ 57
3.3.2 Bảo quản ________________________________________________ 58
3.3.3 Chỉ t...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
TIỂU LUẬN
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHOCOLATE
Ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Chuyên ngành: THỰC PHẨM
Giảng viên hướng dẫn :ThS.Huỳnh Phương Quyên
Sinh viên thực hiện : Lê Trí Kiểng
Đỗ Tuyết Mai
Lê Thị Kiều Huệ
Nguyễn Vân Hương
TP. Hồ Chí Minh, 2014
Công nghệ sản xuất Chocolate - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất Chocolate - Người đăng: letrikieng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Công nghệ sản xuất Chocolate 9 10 254