Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT ĐÌNH QUÂN

Được đăng lên bởi Thuỷ Xuka
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 921 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI
KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
----------

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI
TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH
VỤ VÀ KỸ THUẬT ĐÌNH QUÂN

Giảng viên hƣớng dẫn
Sinh viên thực hiện
Lớp
Chuyên ngành

: Lê Thị Mỹ Dung
: Đăng Văn Luân
: QT4.2
: Quản trị kinh doanh

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2013

i

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại Đà
Nẵng, em đã học và tích lũy đƣợc nhiều kiến thức quý báu. Bài báo cáo thực tập tốt
nghiệp này đƣợc hoàn thành là sự kết hợp giữa lý thuyết đã đƣợc trang bị ở nhà trƣờng
và thực tế nghiên cứu tại Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ & Kỹ Thuật Đình
Quân.
Để có kiến thức hàn thành đề tài này là nhờ sự giảng dạy tận tình của quý thấy
cô trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại Đà Nẵng, sự hƣớng dẫn tận tâm của cô Ths. Lê thị
Mỹ Dung và sự giúp đỡ tận tình của các các bộ nhân viên trong Công ty TNHH
Thƣơng mại Dịch vụ & Kỹ Thuật Đình Quân.
Em xin chân thành cảm ơn:
-

Ban giám hiệu trƣờng Cao đẳng Thƣơng Mại Đà Nẵng

-

Quý thầy cô khoa quản trị kinh doanh trƣờng Cao đẳng Thƣơng Mại Đà Nẵng

-

Cô Ths. Lê thị Mỹ Dung, giảng viên hƣớng dẫn đề tài

-

Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch
Vụ & Kỹ Thuật Đình Quân, đặc biệt là ông Nguyễn Đình Quân, giám đốc công ty

Đã giúp đỡ, chỉ bảo và tạo mọi điều kiên thuận lợi để em hoàn thành bài báo cáo
thực tập tốt nghiệp này.
Sau cùng em xin chúc quý thầy cô và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH
Thƣơng mại Dịch vụ & Kỹ Thuật Đình Quân dồi dào sức khỏe và luôn thành cong
trong công tác.

ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu

Tên chính

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

CP

Cổ phần

ĐVT

Đơn vị tính

STT

Số thứ tự

iii

DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG

BẢNG

TÊN BẢNG

Bảng 2.1

Các đối thủ cạnh tranh chính của công ty

15

Bảng 2.2

Bảng cân đối kê toán

16

Bảng 2.3

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh

17

Bảng 2.4

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các thành
viên trong kênh phân phối của Công ty

20

Bảng 2.5

Thành phần và quy mô lực lƣợng của Công ty trong
kênh trực tiếp

21

Bảng 2.6

Bảng tiêu chuẩn tuyển chọn thành viên

23

Bảng 2.7

Bảng lựa chọn trung gian phân phối

23

Bảng 2.8

Chính sách chiết khấu của Công ty năm 2012

24

Bảng 2.9

Bảng đánh giá thành viên năm 2010

26

Bảng 2.10

Bảng đánh giá thành viên năm 2011

27

Bảng 2.11

Bảng đánh giá thành viên năm 2012

27

Bảng 2.12

Hệ số thƣởng cho các thành viên

28

Bảng 3.1

Bảng chiết khấu cho các...
i
B CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI
KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
----------
BÁO CÁO
THC TP TT NGHIP
ĐỀ TÀI:
CÔNG TÁC QUẢN TR KÊNH PHÂN PHỐI
TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DCH
V VÀ KỸ THUẬT ĐÌNH QUÂN
Giảng viên hƣớng dn : Lê Thị M Dung
Sinh viên thực hin : Đăng Văn Luân
Lp : QT4.2
Chuyên ngành : Qun tr kinh doanh
Đà Nẵng, tháng 5 năm 2013
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT ĐÌNH QUÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT ĐÌNH QUÂN - Người đăng: Thuỷ Xuka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT ĐÌNH QUÂN 9 10 740