Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: Bảo hiểm hoả hoạn

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1267 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng cuéc ®æi míi cña ChÝnh phñ víi viÖc
chuyÓn nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng ®· më
ra c¬ héi kinh doanh, lµm ¨n lín cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi vµ gãp
phÇn ®Èy nhanh tiÕn tr×nh t nh©n ho¸ t¹i ViÖt Nam. Mét trong nh÷ng
vÊn ®Ò ®ang ®îc c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ quan
t©m lµ b¶o hiÓm nãi chung vµ b¶o hiÓm tµi s¶n nãi riªng do vai trß quan
träng cña chóng trong viÖc b¶o toµn vèn, h×nh thµnh t©m lý æn ®Þnh, an
t©m cho ngêi ®îc b¶o hiÓm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh.
§©y còng lµ mèi quan t©m lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm
ViÖt Nam, nhÊt lµ tõ khi thÞ trêng b¶o hiÓm ®· chuyÓn tõ "thÞ trêng cña
ngêi b¸n" thµnh "thÞ trêng cña ngêi mua". VÊn ®Ò nghiªn cøu, c¶i tiÕn,
¸p dông vµ triÓn khai c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm míi ®ang trë thµnh mét
trong nh÷ng chiÕn lîc quan träng mµ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm sö dông ®Ó
c¹nh tranh trªn thÞ trêng.
§èi víi nh÷ng c¸n bé b¶o hiÓm còng nh nh÷ng ai ®ang nghiªn cøu,
häc tËp trªn lÜnh vùc nµy, nghiÖp vô B¶o hiÓm Ho¶ ho¹n ®· kh«ng cßn
xa l¹. Tuy nhiªn, lµm thÕ nµo ®Ó hiÓu thÊu ®¸o, têng tËn c¬ së lý luËn
vµ thùc tÕ triÓn khai lo¹i h×nh nµy cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam
mµ vÉn ®¸p øng ®îc víi nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña c¸c
doanh nghiÖp ®ang lµ c©u hái lín ®Æt ra víi tÊt c¶ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm
ho¹t ®éng t¹i ViÖt nam. ChÝnh v× vËy, em ®· chän ®Ò tµi “B¶o hiÓm ho¶
ho¹n thùc tr¹ng- gi¶i ph¸p ®èi víi Tæng C«ng ty B¶o ViÖt “ lµm néi
dung nghiªn cøu.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi nh»m tËp hîp, hÖ thèng ho¸ c¸c nguyªn t¾c lý
luËn ®îc ¸p dông chung trong lo¹i h×nh B¶o hiÓm Ho¶ ho¹n, c¸c ®Æc
®iÓm riªng biÖt cña lo¹i h×nh, còng nh nh÷ng c«ng t¸c cÇn thiÕt trong
T¹ Quang TuÊn F4-K36

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

viÖc triÓn khai nghiÖp vô. Ngoµi ra, ®Ò tµi còng dµnh mét phÇn ®Ò cËp
®Õn thùc tÕ t×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô t¹i Tæng C«ng ty B¶o hiÓm
ViÖt Nam - c«ng ty b¶o hiÓm ®Çu tiªn tiÕn hµnh lo¹i h×nh b¶o hiÓm míi
mÎ nµy trong nh÷ng n¨m võa qua.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, b¶n luËn v¨n bao gåm 3 ch¬ng
víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau:
Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy, chóng t«i ®· nhËn
®îc sù gióp ®ì tËn t×nh thiÕt thùc cña ThÇy gi¸o híng dÉn Th©n Danh
Phóc vµ mét sè c¸n bé c«ng t¸c t¹i Phßng B¶o hiÓm Ho¶ ho¹n vµ Kü
ThuËt thuéc Tæng C«ng ty B¶o hiÓm Hµ Néi. Xin ch©n thµnh bµy tá lßng
c¶m ¬n vÒ sù gióp ®ì quý b¸u ®ã.
B¶n chuyªn ®Ò nµy ch¾c ch¾n sÏ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm
khuyÕt trong biªn tËp vµ tr×nh b...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng cuéc ®æi míi cña ChÝnh phñ víi viÖc
chuyÓn nÒn kinh ho¹ch ho¸ tËp trung sang chÕ thÞ trêng ®· më
ra héi kinh doanh, lµm ¨n lín cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi vµ gãp
phÇn ®Èy nhanh tiÕn tr×nh t nh©n ho¸ t¹i ViÖt Nam. Mét trong nh÷ng
vÊn ®Ò ®ang ®îc c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh quan
t©m lµ b¶o hiÓm nãi chung vµ b¶o hiÓm tµi s¶n nãi riªng do vai trß quan
träng cña chóng trong viÖc b¶o toµn vèn, h×nh thµnh t©m æn ®Þnh, an
t©m cho ngêi ®îc b¶o hiÓm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng sn xuÊt kinh
doanh.
§©y còng mèi quan t©m lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm
ViÖt Nam, nhÊt tõ khi thÞ trêng b¶o hiÓm ®· chuyÓn "thÞ trêng cña
ngêi b¸n" thµnh "thÞ trêng cña ngêi mua". VÊn ®Ò nghiªn cøu, c¶i tiÕn,
¸p dông triÓn khai c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm míi ®ang trë thµnh mét
trong nh÷ng chiÕn lîc quan träng c¸c c«ng ty b¶o hiÓm dông ®Ó
c¹nh tranh trªn thÞ trêng.
§èi víi nh÷ng c¸n bé b¶o hiÓm còng nh nh÷ng ai ®ang nghiªn cøu,
häc tËp trªn lÜnh vùc nµy, nghiÖp B¶o hiÓm Ho¶ ho¹n ®· kh«ng cßn
xa . Tuy nhiªn, lµm thÕ nµo ®Ó hiÓu thÊu ®¸o, têng tËn luËn
thùc triÓn khai lo¹i h×nh nµy cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam
mµ vÉn ®¸p øng ®îc víi nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña c¸c
doanh nghiÖp ®ang c©u hái lín ®Æt ra víi tÊt c¸c c«ng ty b¶o hiÓm
ho¹t ®éng t¹i ViÖt nam. ChÝnh vËy, em ®· chän ®Ò i B¶o hiÓm ho¶
ho¹n thùc tr¹ng- gi¶i ph¸p ®èi víi Tæng C«ng ty B¶o ViÖt lµm néi
dung nghiªn cøu.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi nh»m tËp hîp, thèng ho¸ c¸c nguyªn t¾c
luËn ®îc ¸p dông chung trong lo¹i nh B¶o hiÓm Ho¶ ho¹n, c¸c ®Æc
®iÓm riªng biÖt cña lo¹i h×nh, còng nh nh÷ng c«ng c cÇn thiÕt trong
T¹ Quang TuÊn F4-K36
1
ĐATN BẢO HIỂM: Bảo hiểm hoả hoạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: Bảo hiểm hoả hoạn - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: Bảo hiểm hoả hoạn 9 10 142