Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: BH An sinh GD

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1114 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

B¶o hiÓm A-37

PHÇn III - T×nh h×nh triÓn khai ch¬ng tr×nh an sinh gi¸o dôc
t¹i C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä

29

I - Mét vµi nÐt vÒ C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä

29

1. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty

29

2. Nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n khi triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm trÎ em t¹i
C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä

31

II - T×nh h×nh triÓn khai ch¬ng tr×nh an sinh gi¸o dôc ë
C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä

34

1. §¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ nghiÖp vô b¶o hiÓm trÎ em

34

2. Ph©n tÝch t×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm trÎ em trong quý I
n¨m 1999 t¹i C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä

37

2.1. C«ng t¸c khai th¸c

37

2.2. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro ban ®Çu

37

2.3. C«ng t¸c qu¶n lý hîp ®ång

40

2.4. C«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o

42

2.5. C«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý m¹ng líi ®¹i lý

44

2.6. C«ng t¸c gi¸m dÞnh båi dìng

47

2.7. VÊn ®Ò ho¹t ®éng ®Çu t

47

III - Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t
®éng kinh doanh nghiÖp vô an sinh gi¸o
dôc

48

1. T¨ng cêng më réng m¹ng líi ®¹i lý khai th¸c

50

2. §a d¹ng c¸c biÖn ph¸p khai th¸c vµ n©ng cao chÊt lîng khai th¸c

50

3. CÇn cã ph¬ng ph¸p khai th¸c hîp víi tõng thÞ trêng

53

4. C«ng t¸c tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ qu¶n lý c¸n bé khai th¸c

54

5. C«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ tr¶ tiÒn b¶o hiÓm

55

6. Mét sè kiÕn nghÞ kh¸c

56

KÕt luËn

58

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp

B¶o hiÓm A-37

Lêi nãi ®Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc hiÖn nay,
§¶ng vµ Nhµ níc ta lu«n coi träng vai trß con ngêi. Kh«ng ngõng c¶i thiÖn
n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt còng nh tinh thÇn cña nh©n d©n lµ môc ®Ých
hµng ®Çu cña chÕ ®é x· héi ta. Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng
x· héi chñ nghÜa lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ta kh¼ng
®Þnh trong c¸c k× ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø 6, 7, 8 ®· vµ ®ang cã
nhiÒu ¶nh hëng tÝch cùc ®èi víi nÒn kinh tÕ níc ta. Sau h¬n mêi n¨m ®æi
míi, díi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng, nh©n d©n ta ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu
thµnh c«ng to lín trªn nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Nªn nÒn
kinh tÕ níc ta dÇn dÇn khëi s¾c vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c, vÒ c¬ b¶n
chóng ta ®· tho¸t ra khái t×nh tr¹ng khñng ho¶ng kÐo dµi, sù mÊt c©n ®èi vÒ
c¬ cÊu kinh tÕ ®ang ®îc ®iÒu chØnh, ®IÒu kiÖn sèng cña nh©n d©n kh«ng
ngõng ®îc c¶I thiÖn vµ n©ng cao. Trong xu thÕ ph¸t triÓn toµn diÖn ®ã,
ngµnh b¶o hiÓm còng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu
réng lÉn chiÒu s©u. Ngµy cµng cã nhiÒu nghiÖp vô míi ra ®êi, b¶o hiÓm
nh©n thä lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh. NghiÖp vô b¶o hiÓm nh©n thä mang ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp B¶o hiÓm A-37
PHÇn III - T×nh h×nh triÓn khai ch¬ng tr×nh an sinh gi¸o dôc
t¹i C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä
29
I - Mét vµi nÐt vÒ C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä 29
1. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty
29
2. Nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n khi triÓn khai nghiÖp b¶o hiÓm trÎ em t¹i
C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä
31
II - T×nh h×nh triÓn khai ch¬ng tr×nh an sinh gi¸o dôc ë
C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä
34
1. §¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ nghiÖp vô b¶o hiÓm trÎ em
34
2. Ph©n tÝch t×nh h×nh triÓn khai nghiÖp b¶o hiÓm trÎ em trong quý I
n¨m 1999 t¹i C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä
37
2.1. C«ng t¸c khai th¸c
37
2.2. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro ban ®Çu
37
2.3. C«ng t¸c qu¶n lý hîp ®ång
40
2.4. C«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o
42
2.5. C«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý m¹ng líi ®¹i
44
2.6. C«ng t¸c gi¸m dÞnh båi dìng
47
2.7. VÊn ®Ò ho¹t ®éng ®Çu t
47
III - Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu q ho¹t
®éng kinh doanh nghiÖp an sinh gi¸o
dôc
48
1. T¨ng cêng më réng m¹ng líi ®¹i lý khai th¸c
50
2. §a d¹ng c¸c biÖn ph¸p khai th¸c vµ n©ng cao chÊt lîng khai th¸c
50
3. CÇn cã ph¬ng ph¸p khai th¸c hîp víi tõng thÞ trêng
53
4. C«ng t¸c tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ qu¶n lý c¸n bé khai th¸c
54
5. C«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ tr¶ tiÒn b¶o hiÓm
55
6. Mét sè kiÕn nghÞ kh¸c
56
KÕt luËn
58
1
ĐATN BẢO HIỂM: BH An sinh GD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: BH An sinh GD - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: BH An sinh GD 9 10 852