Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: BH TNDS

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1586 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu
Cïng víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña khoa häc kü thuËt, ph¬ng
tiÖn sö dông trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i còng ®îc c¶i tiÕn ®Õn chãng mÆt
c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng. Hµng n¨m cã hµng ngh×n ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng
®îc ®iÒu khiÓn tõ con ngêi thu: xe ®¹p, xe m¸y, «t«...
Song sãng víi sù tiÕn bé nµy lµ t×nh h×nh giao th«ng ®êng bé ngµy
cµng phøc t¹p, tai n¹n giao th«ng ngµy cµng nhiÒu g©y thiÖt h¹i lín vÒ tµi s¶n
tÝnh m¹ng cho con ngêi còng nh cho toµn x· héi.
§Ó gi¶m bít nh÷ng thiÖt h¹i ®ã nnh»m ®¶m b¶o an toµn cho x· héi
®ång thêi b¶o vÖ lîi Ých ho¹t ®éng kinh doanh, c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm
Petrolimexx gäi t¾t PJICO ®· triÓn khai lo¹i h×nh “b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n
sù cña chñ xe c¬ giíi ®èi víi ngêi thø ba “. BHTNDS lµ nghiÖp vô b¶o hiÓm
quan träng, nã ®ång thêi thùc hiÖn hai môc tiªu lµ:
- Thùc hiÖn tèt nghÞ ®Þnh 115/1997 N§/CP (quy ®Þnh vÒ chÕ ®é b¶o
hiÓm b¾t buéc tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ gií nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi
chÝnh ®¸ng vµ hîp ph¸p co nh÷ng ngêi bÞ thiÖt h¹i vÒ th©n thÓ vµ tµi s¶n do
c¬ giíi g©y ra, ®ång thêi gióp chñ xe c¬ giíi kh¾c phôc ®îc hËu qu¶).
- §ãng gãp kh«ng nhá trong tæng doanh thu hµng n¨m cña c«ng ty.
PJICO míi tham gia ho¹t ®éng trªn thÞ trêng b¶o hiÓm ®îc 6 n¨m, nhng ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng b¶o hiÓm vµ triÓn khai
nghiÖp vô BHTNDS cã hiÖu qu¶. Nhng còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu xãt, víng m¾c trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, triÓn khai nghiÖp vô b¶o
hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù tõ kh©u khai th¸c ®Õn kh©u båi thêng. Qua thùc tÕ
cña c«ng ty cïng víi vai trß to lín cña nghiÖp vô b¶o hiÖm tr¸ch nhiÖm d©n
sù cña chñ xe c¬ giíi ®èi víi ngêi thø ba, sau thêi gian thùc tËp t¹i v¨n
phßng KVI -28C Lª Ngäc H©n em ®· chän ®Ò tµi: “ Thùc tr¹ng vµ nh÷ng
gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao tÝnh b¾t buéc trong nghiÖp vô BHTNDS cña
chñ xe c¬ giíi ®èi víi ngêi thø ba t¹i c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm PJICO”
Néi dung ®Ò tµi gåm:

Ch¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ BHTNDS cña chñ xe c¬ giíi ®èi víi
ngêi thø ba.
Ch¬ng II. T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô BHTNDS cña chñ xe c¬ giíi
®èi víi ngêi thø ba t¹i c«ng ty cæ phµan b¶o hiÓm PJICO giai ®o¹n 19952000.
Ch¬ng III. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn tèt nghiÖp vô BHTNDS
cña chñ xe c¬ giíi ®èi víi ngêi thø ba t¹i c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm PJICO.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy c« trong khoa
b¶o hiÓm vµ c¸n bé nh©n viªn v¨n phßng KVI - 28C Lª Ngäc H©n ®· gióp
em hoµn thµnh tèt ®Ò tµi:
LuËn v¨n nµy kh«ng tr¸nh khái thiÕu xãt do tµi liÖu vµ thêi gian cã
h¹n. Em rÊt mong ®îc...
lêi më ®Çu
Cïng víi ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña khoa häc thuËt, ph¬ng
tiÖn sö dông trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i còng ®îc c¶i tiÕn ®Õn chãng mÆt
lîng lÉn chÊt lîng. Hµng n¨m hµng ngh×n ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng
®îc ®iÒu khiÓn tõ con ngêi thu: xe ®¹p, xe m¸y, «t«...
Song sãng víi tiÕn nµy t×nh h×nh giao th«ng ®êng ngµy
cµng phøc t¹p, tai n¹n giao th«ng ngµy cµng nhiÒu g©y thiÖt h¹i lín vÒ tµi s¶n
tÝnh m¹ng cho con ngêi còng nh cho toµn x· héi.
§Ó gi¶m bít nh÷ng thiÖt h¹i ®ã nnh»m ®¶m b¶o an toµn cho héi
®ång thêi b¶o lîi Ých ho¹t ®éng kinh doanh, c«ng ty phÇn b¶o hiÓm
Petrolimexx gäi t¾t PJICO ®· triÓn khai lo¹i h×nh “b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n
cña chñ xe c¬ giíi ®èi víi ngêi thø ba “. BHTNDS lµ nghiÖp vô b¶o hiÓm
quan träng, nã ®ång thêi thùc hiÖn hai môc tiªu lµ:
- Thùc hiÖn tèt nghÞ ®Þnh 115/1997 N§/CP (quy ®Þnh vÒ chÕ ®é b¶o
hiÓm b¾t buéc tr¸ch nhiÖm d©ncña chñ xe c¬ gií nh»m b¶oquyÒn lîi
chÝnh ®¸ng hîp ph¸p co nh÷ng ngêi thiÖt h¹i th©n thÓ tµi s¶n do
c¬ giíi g©y ra, ®ång thêi gióp chñ xe c¬ giíi kh¾c phôc ®îc hËu qu¶).
- §ãng gãp kh«ng nhá trong tæng doanh thu hµng n¨m cña c«ng ty.
PJICO míi tham gia ho¹t ®éng trªn t trêng b¶o hiÓm ®îc 6 n¨m, nh-
ng ®· kh¼ng ®Þnh ®îc t cña m×nh trªn t trêng b¶o hiÓm triÓn khai
nghiÖp BHTNDS hiÖu qu¶. Nhng còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu xãt, víng m¾c trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, triÓn khai nghiÖp b¶o
hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n tõ kh©u khai th¸c ®Õn kh©u båi thêng. Qua thùc
cña c«ng ty cïng víi vai trß to lín cña nghiÖpb¶o hiÖm tr¸ch nhiÖm d©n
cña chñ xe giíi ®èi víi ngêi thø ba, sau thêi gian thùc tËp t¹i v¨n
phßng KVI -28C Ngäc H©n em ®· chän ®Ò tµi: Thùc tr¹ng nh÷ng
gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao tÝnh b¾t buéc trong nghiÖp BHTNDS cña
chñ xe c¬ giíi ®èi víi ngêi thø ba t¹i c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm PJICO
Néi dung ®Ò tµi gåm:
ĐATN BẢO HIỂM: BH TNDS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: BH TNDS - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: BH TNDS 9 10 326