Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: BHXH ở khu vực KT ngoài QD

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 1590 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
B¶o hiÓm x· héi (BHXH) lµ nhu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan cña ngêi lao
®éng. Nhu cÇu ®ã ®· xuÊt hiÖn kh¸ sím vµ ph¸t triÓn theo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
x· héi. BHXH ®· trë thµnh mét nh÷ng quyÒn cña con ngêi vµ ®îc x· héi thõa
nhËn. Ngµy 4.6.1952,tæ chøc lao ®éng quèc tÕ(ILO) ®· ký c«ng íc Gi¬nev¬
(C«ng íc 102) vÒ “BHXH cho ngêi lao ®éng” ®· kh¼ng ®Þnh tÝnh tÊt yÕu ph¶i
triÓn khai c¸c chÕ ®é BHXH cho ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh hä.

ë níc ta BHXH ®· cã mÇm mèng tõ thêi phong kiÕn Ph¸p thuéc.
Trong chiÕn tranh vµ nh÷ng n¨m sau hoµ b×nh, do kh¶ n¨ng kinh tÕ cã h¹n chØ
cã mét bé phËn lao ®éng x· héi ®îc hëng chÕ ®é BHXH. §ã lµ c«ng nh©n
viªn chøc. §iÒu nµy ®· kh«ng ®¶m b¶o c«ng b»ng gi÷a nh÷ng ngêi lao ®éng,
thÓ hiÖn nhiÒu bÊt cËp, kh«ng phï hîp.V× vËy, 22.6.1993 ChÝnh phñ ®· ban
hµnh NghÞ ®Þnh 43/CP vÒ viÖc më réng ®èi tîng BHXH cho c¸c thµnh phÇn
kinh tÕ kh¸c trong ®ã cã doanh ngiÖp ngoµi quèc doanh (DNNQD), ®¸nh dÊu
bíc ®æi míi cña BHXH ViÖt Nam.
ChÝnh s¸ch BHXH trong c¸c DNNQD ®îc thùc hiÖn kh«ng chØ ®¶m
b¶o sù c«ng b»ng gi÷a nh÷ng ngêi lao ®éng, sù g¾n bã gi÷a ngêi lao ®éng víi
doanh nghiÖp mµ cßn ®¶m b¶o c«ng b»ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
Lùc lîng lao ®éng trong c¸c DNNNQ ngµy cµng ph¸t triÓn, trë thµnh mét bé
phËn ®¸ng kÓ trong toµn bé lùc lîng lao ®éng x· héi vµ lµ nh©n tè quan träng
gãp phÇn triÓn sù nghiÖp BHXH. §¶ng vµ nhµ níc cã chñ tr¬ng, ®êng lèi,
chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi
quèc doanh tham gia BHXH. Bíc ®Çu triÓn khai cho kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan. Tuy
nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn béc lé nhiÒu yÕu kÐm. C¸c ®¬n vÞ doanh
nghiÖp tham gia cha cã sù hiÓu biÕt râ rµng vÒ BHXH. Hä cha coi viÖc BHXH
lµ qyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng. Do vËy hä
tham gia cha tù gi¸c vµ ®Çy ®ñ, thùc hiÖn BHXH ®èi víi khu vùc ngoµi quèc
doanh cßn cha phæ biÕn, ®ång ®Òu nªn kÕt qu¶ cßn rÊt h¹n chÕ. §Æc biÖt víi

khèi DNNQD thuéc diÖn tham gia BHXH b¾t buéc nhng l¹i cè t×nh tr× ho·n,
trèn tr¸nh nghÜa vô tham gia. QuyÒn lîi cña ngêi lao ®éng kh«ng ®îc ®¶m
b¶o. cÇn ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh nµy, t¹o cë së thùc hiÖn
chÝch s¸ch BHXH ë khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ngµy cµng tèt h¬n. §©y
®îc coi lµ vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cu¶ vÊn ®Ò nµy, em ®· chän ®Ò tµi
“B¶o hiÓm x· héi ë khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh: thùc tr¹ng vµ gi¶i
ph¸p” ®Ó lµm chuyªn ®Ò thùc tËp. Néi dung néi dung cña chuyªn ®Ò bao
gåm:
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò vÒ b¶o hiÓm x· héi ë khu ...
Lêi nãi ®Çu
B¶o hiÓm x· héi (BHXH)nhu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan cña ngêi lao
®éng. Nhu cÇu ®ã ®· xuÊt hiÖn kh¸ sím vµ ph¸t triÓn theo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
héi. BHXH ®· trë thµnh mét nh÷ng quyÒn cña con ngêi vµ ®îc x· héi thõa
nhËn. Ngµy 4.6.1952,tæ chøc lao ®éng quèc tÕ(ILO) ®· c«ng íc Gi¬nev¬
(C«ng íc 102) vÒ “BHXH cho ngêi lao ®éng” ®· kh¼ng ®Þnh tÝnh tÊt yÕu ph¶i
triÓn khai c¸c chÕ ®é BHXH cho ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh hä.
ë níc ta BHXH ®· mÇm mèng thêi phong kiÕn Ph¸p thuéc.
Trong chiÕn tranh vµ nh÷ng n¨m sau hoµ b×nh, do kh¶ n¨ng kinh tÕ cã h¹n chØ
mét phËn lao ®éng héi ®îc hëng chÕ ®é BHXH. §ã c«ng nh©n
viªn chøc. §iÒu nµy ®· kh«ng ®¶m b¶o c«ng b»ng gi÷a nh÷ng ngêi lao ®éng,
thÓ hiÖn nhiÒu bÊt cËp, kh«ng phï hîp. vËy, 22.6.1993 ChÝnh phñ ®· ban
hµnh NghÞ ®Þnh 43/CP viÖc réng ®èi tîng BHXH cho c¸c thµnh phÇn
kinhkh¸c trong ®ã cã doanh ngiÖp ngoµi quèc doanh (DNNQD), ®¸nh dÊu
bíc ®æi míi cña BHXH ViÖt Nam.
ChÝnh s¸ch BHXH trong c¸c DNNQD ®îc thùc hiÖn kh«ng c ®¶m
b¶o sù c«ng b»ng gi÷a nh÷ng ngêi lao ®éng, sù g¾n bã gi÷a ngêi lao ®éng víi
doanh nghiÖp mµ cßn ®¶m b¶o c«ng b»ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
Lùc lîng lao ®éng trong c¸c DNNNQ ngµy cµng ph¸t triÓn, trë thµnh mét
phËn ®¸ng kÓ trong toµn lùc lîng lao ®éng x· i vµ lµ nh©n quan träng
gãp phÇn triÓn nghiÖp BHXH. §¶ng nhµ níc chñ tr¬ng, ®êng lèi,
chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh phÇn kinhngoµi
quèc doanh tham gia BHXH. Bíc ®Çu triÓn khai cho kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan. Tuy
nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn béc nhiÒu yÕu kÐm. C¸c ®¬n doanh
nghiÖp tham gia cha cã sù hiÓu biÕt râ rµng vÒ BHXH. Hä cha coi viÖc BHXH
lµ qyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng. Do vËy hä
tham gia cha tù gi¸c vµ ®Çy ®ñ, thùc hiÖn BHXH ®èi víi khu vùc ngoµi quèc
doanh cßn cha phæ biÕn, ®ång ®Òu nªn kÕt qu cßn rÊt h¹n chÕ. §Æc biÖt víi
ĐATN BẢO HIỂM: BHXH ở khu vực KT ngoài QD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: BHXH ở khu vực KT ngoài QD - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: BHXH ở khu vực KT ngoài QD 9 10 279