Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: Giải quyết khiếu nại trong BH con người phi nhân thọ tại PJICO

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 1404 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LêI NãI §ÇU
Cuéc sèng lµ c¸i quý nhÊt cña con ngêi. Mµ cuéc sèng lµ cuéc vËn ®éng
tæng hoµ cña c¬ thÓ sèng trong m«i trêng kh«ng gian vµ thêi gian nhÊt ®Þnh.
Trong kho¶ng kh«ng gian vµ thêi gian nµo ®ã, ngêi ta cã thÓ hoµn toµn khoÎ
m¹nh, sung m·n, trµn ®Çy sinh lùc nhng ai cã thÓ ®o¸n ®îc vµo mét thêi kh¾c
kh¸c trong t¬ng lai, hä cã thÓ gÆp tai n¹n, bÞ bÖnh tËt, èm ®au, thËm chÝ c¶ tö
vong. NÕu ®©y lµ nh÷ng trô cét trong gia ®×nh, ai sÏ thay hä ch¨m lo cho nh÷ng
ngêi th©n yªu khi kh«ng may hä gÆp rñi ro?
So víi c¸c biÖn ph¸p kh¸c nh phßng tr¸nh, tiÕt kiÖm, cøu trî…th× b¶o
hiÓm ®îc coi lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt vµ b¶o hiÓm con ngêi ®· ra ®êi nh»m
b¶o ®¶m æn ®Þnh ®êi sèng cho mäi thµnh viªn trong x· héi tríc nh÷ng rñi ro, tai
n¹n bÊt ngê ®èi víi th©n thÓ, tÝnh m¹ng, søc khoÎ…
Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ, nghiÖp vô B¶o hiÓm con
ngêi ngµy cµng ®îc quan t©m, x©y dùng vµ ph¸t triÓn lín m¹nh t¬ng øng víi vÞ
trÝ cña nã trong thÞ trêng b¶o hiÓm phi nh©n thä. Do ®ã viÖc nghiªn cøu s©u s¸t
nh»m më réng h¬n n÷a thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng cña lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy lµ
cÇn thiÕt. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña b¶o hiÓm chÝnh lµ bï ®¾p c¸c tæn thÊt cho ngêi
®îc b¶o hiÓm khi x¶y ra sù kiÖn b¶o hiÓm nªn c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lu«n
®îc tÊt c¶ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®Ò cao, coi ®ã lµ kh©u quan träng nhÊt trong ho¹t
®éng kinh doanh b¶o hiÓm. V× lý do ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ
phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO), t«i ®· chän ®Ò tµi:
“Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu
n¹i trong b¶o hiÓm con ngêi phi nh©n thä t¹i c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm
Petrolimex (PJICO)” cho luËn v¨n tèt nghiÖp.
§Ò tµi ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn ®îc chia lµm ba phÇn:
PhÇn I: Lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i trong b¶o hiÓm con ngêi
phi nh©n thä.
PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm
con ngêi t¹i PJICO.
PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c gi¶i quyÕt
khiÕu n¹i c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm con ngêi t¹i PJICO.
§Ò tµi ®îc hoµn thµnh víi sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o - Th¹c sü T«n
ThÞ Thanh HuyÒn vµ sù gióp ®ì, cung cÊp nguån tµi liÖu cña c¸c anh, chÞ v¨n
phßng khu vùc 1 cña c«ng ty PJICO.
Hµ Néi th¸ng 5 n¨m 2004

LuËn v¨n tèt nghiÖp

PhÇn I:
Lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu
n¹i trong B¶o HiÓm con ngêi phi nh©n thä

I. Kh¸i qu¸t chung vÒ b¶o hiÓm con ngêi phi nh©n thä
1. Sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm con ngêi

Nhu cÇu an toµn ®èi víi c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc trong x· héi lµ vÜnh cö...
LêI NãI §ÇU
Cuéc sèng c¸i quý nhÊt cña con ngêi. cuéc sèng lµ cuéc vËn ®éng
tæng hoµ cña thÓ sèng trong m«i trêng kh«ng gian thêi gian nhÊt ®Þnh.
Trong kho¶ng kh«ng gian thêi gian nµo ®ã, ngêi ta thÓ hoµn toµn khoÎ
m¹nh, sung m·n, trµn ®Çy sinh lùc nhng ai thÓ ®o¸n ®îc vµo mét thêi kh¾c
kh¸c trong t¬ng lai, thÓ gÆp tai n¹n, bÖnh tËt, èm ®au, thËm chÝ
vong. NÕu ®©y nh÷ng trô cét trong gia ®×nh, ai thay ch¨m lo cho nh÷ng
ngêi th©n yªu khi kh«ng may hä gÆp rñi ro?
So víi c¸c biÖn ph¸p kh¸c nh phßng tr¸nh, tiÕt kiÖm, cøu trî th× b¶o
hiÓm ®îc coi biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt vµ b¶o hiÓm con ngêi ®· ra ®êi nh»m
b¶o ®¶m æn ®Þnh ®êi sèng cho mäi thµnh viªn trong x· héi tríc nh÷ng rñi ro, tai
n¹n bÊt ngê ®èi víi th©n thÓ, tÝnh m¹ng, søc khoÎ
Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ, nghiÖp vô B¶o hiÓm con
ngêi ngµy cµng ®îc quan t©m, x©y dùng vµ ph¸t triÓn lín m¹nh t¬ng øng víi vÞ
trÝ cña trong thÞ trêng b¶o hiÓm phi nh©n thä. Do ®ã viÖc nghiªn cøu s©u s¸t
nh»m réng h¬n n÷a thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng cña lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy
cÇn thiÕt. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña b¶o hiÓm chÝnh lµ bï ®¾p c¸c tæn thÊt cho ngêi
®îc b¶o hiÓm khi x¶y ra sù kiÖn b¶o hiÓm nªn c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lu«n
®îc tÊt c¶ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®Ò cao, coi ®ã lµ kh©u quan träng nhÊt trong ho¹t
®éng kinh doanh b¶o hiÓm. V× do ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty
phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO), t«i ®· chän ®Ò tµi:
Mét sè kiÕn nghÞ nh»m ng cao chÊt lîng c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu
n¹i trong b¶o hiÓm con ngêi phi nh©n thä t¹i c«ng ty phÇn b¶o hiÓm
Petrolimex (PJICO)” cho luËn v¨n tèt nghiÖp.
§Ò tµi ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn ®îc chia lµm ba phÇn:
PhÇn I: thuyÕt c¬ b¶n vÒ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i trong b¶o hiÓm con ngêi
phi nh©n thä.
PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i c¸c nghiÖp b¶o hiÓm
con ngêi t¹i PJICO.
PhÇn III: Mét kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c gi¶i quyÕt
khiÕu n¹i c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm con ngêi t¹i PJICO.
§Ò tµi ®îc hoµn thµnh víi híng dÉn tËn t×nh cña gi¸o - Th¹c sü T«n
ThÞ Thanh HuyÒn gióp ®ì, cung cÊp nguån tµi liÖu cña c¸c anh, chÞ v¨n
phßng khu vùc 1 cña c«ng ty PJICO.
Hµ Néi th¸ng 5 n¨m 2004
ĐATN BẢO HIỂM: Giải quyết khiếu nại trong BH con người phi nhân thọ tại PJICO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: Giải quyết khiếu nại trong BH con người phi nhân thọ tại PJICO - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: Giải quyết khiếu nại trong BH con người phi nhân thọ tại PJICO 9 10 505