Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: QL thu chi BHXH VN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1746 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn hai
Thùc tr¹ng qu¶n lý thu - chi cña BHXH ViÖt Nam
I. Mét vµi nÐt vÒ chÝnh s¸ch BHXH ë ViÖt Nam qua c¸c giai ®o¹n

1. Giai ®o¹n tõ sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m ®Õn n¨m 1995
Sau khi C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 thµnh c«ng, Nhµ níc ta ®·
sím quan t©m tíi chÝnh s¸ch BHXH, viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch BHXH ®îc
triÓn khai kh¸ sím. Nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ BHXH ®îc lÇn lît ban hµnh
nh: S¾c lÖnh sè 54/SL ngµy 3/11/1945 cña Chñ tÞch chÝnh phñ l©m thêi quy
®Þnh nh÷ng c¨n cø, ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng chøc nhµ níc ®îc hëng chÕ ®é hu trÝ;
S¾c lÖnh sè 105/SL ngµy 14/06/1946 cña Chñ tÞch níc ViÖt Nam d©n chñ céng
hoµ Ên ®Þnh viÖc cÊp hu bæng cho c«ng chøc Nhµ níc; S¾c lÖnh sè 76/SL ngµy
20/05/1950 cña Chñ tÞch níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ trong ®ã cã quy
®Þnh cô thÓ vÒ chÕ ®é thai s¶n, ch¨m sãc y tÕ, tai n¹n lao ®éng, trî cÊp hu trÝ
vµ tö tuÊt ®èi víi c«ng chøc Nhµ níc; S¾c lÖnh sè 29/SL ngµy 13/03/1947 vµ
S¾c lÖnh 77/SL ngµy 22/05/1950 quy ®Þnh c¸c chÕ ®é trî cÊp èm ®au, thai s¶n,
tai n¹n lao ®éng, hu trÝ, tö tuÊt ®èi víi c«ng nh©n. §èi tîng BHXH lóc nµy chØ
bao gåm hai ®èi tîng lµ c«ng nh©n vµ viªn chøc Nhµ níc, chÝnh s¸ch BHXH
bao gåm c¸c chÕ ®é: thai s¶n, èm ®au, tai n¹n lao ®éng, hu trÝ vµ tö tuÊt.
Sau khi hoµ b×nh ®îc lËp l¹i ë miÒn B¾c, thi hµnh HiÕn ph¸pn¨m 1959,
Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ c¸c chÕ ®é BHXH ®èi víi
c«ng nh©n, viªn chøc Nhµ níc (kÌm theo NghÞ ®Þnh 218/CP ngµy 27/12/1961).
Theo §iÒu lÖ t¹m thêi, quü BHXH ®îc chÝh thøuc thµnh lËp vµ thuéc vµo
Ng©n s¸ch Nhµ níc. C¸c c¬ quan, doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶i nép mét tØ lÖ
phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh so víi tæng quÜ l¬ng, c«ng nh©n viªn chøc Nhµ níc kh«ng
ph¶i ®ãng gãp cho quü BHXH. C¸c chÕ ®é BHXH ®îc thùc hiÖn gåm: èm
®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp, mÊt søc lao ®éng, hu trÝ
vµ tö tuÊt.

Trong thêi kú tõ n¨m 1950 tíi n¨m 1995, cã thÓ chia ra lµm ba giai
®o¹n sau:
- Thêi kú 1950 tíi n¨m 1962: t×nh h×nh kinh tÕ, tµi chÝnh giai ®o¹n nµy
khã kh¨n nªn quü BHXH cha ®îc thµnh lËp; vÒ chÕ ®é BHXH chØ míi ®îc
thùc hiÖn hai chÕ ®é lµ: hu trÝ vµ nghØ mÊt søc. Møc hëng cßn mang tÝnh b×nh
qu©n víi tinh thÇn chñ yÕu lµ "®ång cam, céng khæ", cha mang tÝnh chÊt l©u
dµi. C¸c kho¶n chi vÒ hu trÝ vµ mÊt søc lao ®éng cßn lÉn lén víi tiÒn l¬ng nªn
cßn rÊt khã kh¨n trong c«ng t¸c h¹ch to¸n. Toµn bé chi phÝ cho ho¹t ®éng
BHXH ®îc lÊy tõ nguån chi Ng©n s¸ch Nhµ níc, c«ng nh©n viªn chøc khi ®îc
hëng trî cÊp BHXH chØ ®îc hëng trî cÊp mét lÇn, víi møc hëng b»ng 1 n¨m
c«ng t¸c ®îc mét th¸ng l¬ng, tèi ®a kh«ng...
PhÇn hai
Thùc tr¹ng qu¶n lý thu - chi cña BHXH ViÖt Nam
I. Mét vµi nÐt vÒ chÝnh s¸ch BHXH ë ViÖt Nam qua c¸c giai ®o¹n
1. Giai ®o¹n tõ sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m ®Õn n¨m 1995
Sau khi C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 thµnh c«ng, Nhµ níc ta ®·
sím quan t©m tíi chÝnh s¸ch BHXH, viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch BHXH ®îc
triÓn khai kh¸ sím. Nh÷ng n b¶n ph¸p luËt vÒ BHXH ®îc lÇn lît ban hµnh
nh: S¾c lÖnh sè 54/SL ngµy 3/11/1945 cña C tÞch chÝnh p l©m thêi quy
®Þnh nh÷ng c¨n cø, ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng chøc nhµ níc ®îc hëng chÕ ®é hu trÝ;
S¾c lÖnh sè 105/SL ngµy 14/06/1946 cña Chñ tÞch níc ViÖt Nam d©n chñ céng
hoµ Ên ®Þnh viÖc cÊp hu bæng cho c«ng chøc Nhµ níc; S¾c lÖnh sè 76/SL ngµy
20/05/1950 cña Chñ tÞch níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ trong ®ã quy
®Þnh thÓ chÕ ®é thai n, ch¨m sãc y tÕ, tai n¹n lao ®éng, trî cÊp hu t
tö tuÊt ®èi víi c«ng chøc Nhµ níc; S¾c lÖnh 29/SL ngµy 13/03/1947
S¾c lÖnh 77/SL ngµy 22/05/1950 quy ®Þnh c¸c chÕ ®é trî cÊp èm ®au, thai s¶n,
tai n¹n lao ®éng, hu trÝ, tö tuÊt ®èi víi c«ng nh©n. §èi tîng BHXH lóc nµy chØ
bao gåm hai ®èi tîng lµ c«ng nh©n vµ viªn chøc Nhµ níc, chÝnh s¸ch BHXH
bao gåm c¸c chÕ ®é: thai s¶n, èm ®au, tai n¹n lao ®éng, hu trÝ vµ tö tuÊt.
Sau khi hoµ b×nh ®îc lËp l¹i ë miÒn B¾c, thi hµnh HiÕn ph¸pn¨m 1959,
Héi ®ång ChÝnh p ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi c¸c c ®é BHXH ®èi víi
c«ng nh©n, viªn chøc Nhµ níc (kÌm theo NghÞ ®Þnh 218/CP ngµy 27/12/1961).
Theo §iÒu t¹m thêi, quü BHXH ®îc chÝh thøuc thµnh lËp thuéc vµo
Ng©n s¸ch Nhµ níc. C¸c c¬ quan, doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶i nép mét lÖ
phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh so víi tæng quÜ l¬ng, c«ng nh©n viªn chøc Nhµ níc kh«ng
ph¶i ®ãng gãp cho quü BHXH. C¸c c ®é BHXH ®îc thùc hiÖn gåm: èm
®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng bÖnh nghÒ nghiÖp, mÊt søc lao ®éng, hu t
vµ tö tuÊt.
ĐATN BẢO HIỂM: QL thu chi BHXH VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: QL thu chi BHXH VN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: QL thu chi BHXH VN 9 10 885