Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: Thành lập quỹ BH độc lập với NS NN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1324 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ níc ta míi chuyÓn ®æi vµ ®ang cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn míi.
Song “T¨ng trëng kinh tÕ ph¶i g¾n liÒn víi tiÕn bé x· héi vµ c«ng b»ng x· héi
trong tõng bíc vµ trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn” (TrÝch v¨n kiÖn §¹i héi §¶ng lÇn
VIII).
ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi ®· phôc vô cho lîi Ých cña ngêi lao ®éng, thùc sù
v× sù c«ng b»ng, tiÕn bé x· héi vµ ®îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch lín
cña §¶ng vµ Nhµ níc ta - Nhµ níc cña d©n, do d©n vµ v× d©n.
ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi ë ViÖt nam ®· tr¶i qua chÆng ®êng h¬n 30 n¨m
x©y dùng vµ trëng thµnh kÓ tõ NghÞ ®Þnh 218/CP ngµy 27.12.1961 ban hµnh §iÒu
lÖ t¹m thêi c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, ®· ph¸t huy ®îc vai trß tÝch cùc ®èi víi x·
héi, b×nh æn ®êi sèng ngêi lao ®éng, kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß kh«ng thÓ thiÕu trong
hÖ thèng chÝnh s¸ch x· héi cña nhµ níc ta.
Trong sù nghiÖp ®æi míi, ph¸t triÓn ®Êt níc do §¶ng ta khëi xíng vµ l·nh
®¹o, ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi còng ®îc ®æi míi thÝch øng. §iÒu dã thÓ hiÖn râ
t¹i ch¬ng XII Bé LuËt lao ®éng vµ §iÒu lÖ b¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo
NghÞ ®Þnh 12/CP ngµy 26.01.1995 cña ChÝnh phñ. Mét trong nh÷ng néi dung ®æi
míi ®ã lµ: Thµnh lËp quü b¶o hiÓm x· héi ®éc lËp víi ng©n s¸ch nhµ níc. Tõ
®©y chóng ta ®· cã mét quü b¶o hiÓm x· héi ®éc lËp ®Ó tõ ®ã ph¸t huy ®îc vai trß,
t¸c dông cña chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi theo ®óng nghÜa cña nã trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng. Tuy nhiªn, nh×n l¹i chÆng ®êng ®· qua, ngµnh B¶o hiÓm x· héi nãi
chung vµ quü b¶o hiÓm x· héi nãi riªng vÉn cßn tån t¹i nhiÒu bÊt cËp mµ trong
khu«n khæ bµi luËn v¨n nµy xin ®îc ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ ho¹t ®éng quü b¶o hiÓm x· héi. §ã lµ “Thµnh lËp quü B¶o hiÓm x· héi
thµnh phÇn ë B¶o hiÓm x· héi ViÖt nam ”. Néi dung ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt
luËn bao gåm ba ch¬ng:
3

Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ B¶o hiÓm x· héi vµ quü B¶o hiÓm x·
héi
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng tæ chøc quü B¶o hiÓm x· héi ë ViÖt nam hiÖn nay.
Ch¬ng III: Thµnh lËp quü B¶o hiÓm x· héi thµnh phÇn ë B¶o hiÓm x· héi
ViÖt nam.
ViÖc thµnh lËp quü b¶o hiÓm x· héi thµnh phÇn ë ViÖt nam hiÖn nay lµ mét
vÊn ®Ò lín vµ hÕt søc míi mÎ. H¬n n÷a, mÆc dï rÊt t©m huyÕt víi ®Ò tµi song do
h¹n chÕ vÒ thêi gian còng nh n¨ng lùc, do ®ã ®· kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt.
Em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ nh÷ng ai
quan t©m ®Õn ®Ò tµi.
§Ó hoµn thµnh bµi luËn, em ®· ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña Ban l·nh ®¹o b¶o
hiÓm x· héi TØnh S¬n La còng nh tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i c¬ quan. Em
xin ch©n thµnh c¶m...
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh níc ta míi chuyÓn ®æi ®ang nh÷ng bíc ph¸t triÓn míi.
Song “T¨ng trëng kinh ph¶i n liÒn víi tiÕn héi vµ c«ng b»ng x· héi
trong tõng bíc vµ trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn” (TrÝch v¨n kiÖn §¹i héi §¶ng lÇn
VIII).
ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi ®· phôc vô cho lîi Ých cña ngêi lao ®éng, thùc sù
sù c«ng b»ng, tiÕn héi ®îc x¸c ®Þnh mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch lín
cña §¶ng vµ Nhµ níc ta - Nhµ níc cña d©n, do d©n vµ v× d©n.
ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm héi ë ViÖt nam ®· tr¶i qua chÆng ®êng h¬n 30 n¨m
x©y dùng trëng thµnh NghÞ ®Þnh 218/CP ngµy 27.12.1961 ban hµnh §iÒu
t¹m thêi c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm héi, ®· ph¸t huy ®îc vai trß tÝch cùc ®èi víi
héi, b×nh æn ®êi sèng ngêi lao ®éng, kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß kh«ng thÓ thiÕu trong
hÖ thèng chÝnh s¸ch x· héi cña nhµ níc ta.
Trong sù nghiÖp ®æi míi, ph¸t triÓn ®Êt níc do §¶ng ta khëi xíng l·nh
®¹o, ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm héi còng ®îc ®æi míi thÝch øng. §iÒu thÓ hiÖn
t¹i ch¬ng XII LuËt lao ®éng vµ §iÒu b¶o hiÓm héi ban hµnh kÌm theo
NghÞ ®Þnh 12/CP ngµy 26.01.1995 cña ChÝnh phñ. Mét trong nh÷ng néi dung ®æi
míi ®ã lµ: Thµnh lËp quü b¶o hiÓm x· héi ®éc lËp víi ng©n s¸ch nhµ níc. Tõ
®©y chóng ta ®·mét quü b¶o hiÓm x· héi ®éc lËp ®Ó tõ ®ã ph¸t huy ®îc vai trß,
t¸c dông cña chÝnh s¸ch b¶o hiÓmhéi theo ®óng nghÜa cña nã trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng. Tuy nhiªn, nh×n l¹i chÆng ®êng ®· qua, ngµnh B¶o hiÓm héi nãi
chung quü b¶o hiÓm héi nãi riªng vÉn cßn tån t¹i nhiÒu bÊt cËp mµ trong
khu«n khæ bµi luËn v¨n nµy xin ®îc ®a ra mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ ho¹t ®éng quü b¶o hiÓm héi. §ã Thµnh lËp quü o hiÓm héi
thµnh phÇn ë B¶o hiÓm héi ViÖt nam ”. Néi dung ngoµi phÇn ®Çu kÕt
luËn bao gåm ba ch¬ng:
3
ĐATN BẢO HIỂM: Thành lập quỹ BH độc lập với NS NN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: Thành lập quỹ BH độc lập với NS NN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: Thành lập quỹ BH độc lập với NS NN 9 10 38