Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT nâng cao năng lực SXKD tại cty TV XD Sông Đà

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1325 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi Më ®Çu
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®¸nh dÊu sù chuyÓn m×nh
cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. §Êt níc ta chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ tõ
c¬ chÕ hµnh chÝnh, tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù
quÈn lÝ cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Theo c¬ chÕ míi
nµy tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®îc tù do ph¸t triÓn, tù m×nh t×m thÞ
trêng kinh doanh, tù h¹ch to¸n kinh doanh, më réng thÞ trêng cña m×nh.
NÕu doanh nghiÖp nµo lµm ¨n cã l·i, cã chç ®øng trªn thÞ trêng th× sÏ tån
t¹i, nÕu doanh nghiÖp nµo lµm ¨n thua lç th× sÏ bÞ ®µo th¶i khái thÞ trêng.
Khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, m«i trêng kinh doanh
lu«n biÕn ®éng kh«ng ngõng cïng víi sù thay ®æi nhanh chãng cña khoa
häc kÜ thuËt th× c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i t×m c¸ch tù ®æi míi, hoµn
thiÖn m×nh c¶ vÒ tr×nh ®é, n¨ng lùc, kinh nghiÖm vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng
nghÖ. Do ®ã, ho¹t ®éng ®Çu t n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh
trong mçi doanh nghiÖp ®· trë thµnh mèi u tiªn quan träng trong ®Þnh híng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
C«ng ty cæ phÇn t vÊn x©y dùng S«ng §µ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ
níc, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc t vÊn gi¸m s¸t, kh¶o s¸t thiÕt kÕ x©y dùng,
phôc vô thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh thuû ®iÖn, thuû lîi vµ c¸c c«ng tr×nh
x©y dùng c«ng céng. S¶n phÈm cña c«ng ty lµ c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ kÜ thuËt
cña c¸c c«ng tr×nh, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c¸c con sè kh¶o s¸t, ®Æc
®iÓm vÒ chÊt ®Êt, c¸c kÕt luËn thÝ nghiÖm…. §©y lµ nh÷ng s¶n phÈm chøa
hµm lîng chÊt x¸m lín, s¶n phÈm cã chÝnh x¸c, cã phï hîp víi thiÕt kÕ kÜ
thuËt hiÖn ®¹i hay kh«ng ®Òu phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tr×nh ®é, n¨ng lùc,
kinh nghiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm c«ng t¸c kh¶o s¸t, thÝ
nghiÖm, thiÕt kÕ, t vÊn cña c«ng ty cïng víi ®é chÝnh x¸c , hiÖn ®¹i cña
trang thiÕt bÞ m¸y mãc thÝ nghiÖm kh¶o s¸t. Do ®ã, ®Çu t n©ng cao n¨ng
lùc s¶n xuÊt kinh doanh, ®æi míi c«ng nghÖ ë c«ng ty cã vai trß quan
träng trong chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh.

Chuyªn ®Ò thùc tËp

Hoµng TuÊn Khanh-§T43A

Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn t vÊn x©y dùng S«ng
§µ, ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c« Ph¹m ThÞ Thªu-GVC bé m«n Kinh tÕ
®Çu t cïng sù gióp ®ì cña c¸c c«, c¸c anh, chÞ trong phßng Dù ¸n vµ t vÊn
®Êu thÇu, ®· gióp em nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc ®Çu t n©ng
cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp vµ lùa chän ®Ò tµi:
“§Çu t n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty cæ phÇn t
vÊn x©y dùng S«ng §µ”
Trªn c¬ së nghiªn cøu cña chuyªn nghµnh Kinh tÕ ®Çu t vµ c¸c tµi
liÖu th...
Lêi Më ®Çu
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®¸nh dÊu chuyÓn m×nh
cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. §Êt níc ta chuyÓn ®æi c¬ cqu¶n lÝ kinh tÕ tõ
c¬ chÕ hµnh chÝnh, tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã
quÈn cña Nhµ níc theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa. Theo chÕ míi
nµy tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®îc tù do ph¸t triÓn, tù m×nh t×m thÞ
trêng kinh doanh, h¹ch to¸n kinh doanh, réng thÞ trêng cña m×nh.
NÕu doanh nghiÖp nµo lµm ¨n cã l·i, chç ®øng trªn thÞ trêng th×tån
t¹i, nÕu doanh nghiÖp nµo lµm ¨n thua lç th× sÏ bÞ ®µo th¶i khái thÞ trêng.
Khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, m«i trêng kinh doanh
lu«n biÕn ®éng kh«ng ngõng cïng víi thay ®æi nhanh chãng cña khoa
häc thuËt th× c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i t×m c¸ch ®æi míi, hoµn
thiÖn m×nh tr×nh ®é, n¨ng lùc, kinh nghiÖm hiÖn ®¹i ho¸ c«ng
nghÖ. Do ®ã, ho¹t ®éng ®Çu t n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh
trong mçi doanh nghiÖp ®· trë thµnh mèi u tiªn quan träng trong ®Þnh h-
íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
C«ng ty cæ phÇn t vÊn x©y dùng S«ng §µ mét doanh nghiÖp Nhµ
níc, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc t vÊn gi¸m s¸t, kh¶o s¸t thiÕt x©y dùng,
phôc thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh thuû ®iÖn, thuû lîi c¸c c«ng tr×nh
x©y dùng c«ng céng. S¶n phÈm cña c«ng ty lµ c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ kÜ thuËt
cña c¸c c«ng tr×nh, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh c¸c con kh¶o s¸t, ®Æc
®iÓm vÒ chÊt ®Êt, c¸c kÕt luËn thÝ nghiÖm. §©y lµ nh÷ng s¶n phÈm chøa
hµm lîng chÊt x¸m lín, s¶n phÈm cã chÝnh x¸c, cã phï hîp víi thiÕt kÕ kÜ
thuËt hiÖn ®¹i hay kh«ng ®Òu phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tr×nh ®é, n¨ng lùc,
kinh nghiÖm cña c¸n c«ng nh©n viªn lµm c«ng t¸c kh¶o s¸t, thÝ
nghiÖm, thiÕt kÕ, t vÊn cña c«ng ty cïng víi ®é chÝnh x¸c , hiÖn ®¹i cña
trang thiÕt m¸y mãc thÝ nghiÖm kh¶o s¸t. Do ®ã, ®Çu t n©ng cao n¨ng
lùc s¶n xuÊt kinh doanh, ®æi míi c«ng nghÖ ë c«ng ty vai trß quan
träng trong chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh.
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT nâng cao năng lực SXKD tại cty TV XD Sông Đà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT nâng cao năng lực SXKD tại cty TV XD Sông Đà - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT nâng cao năng lực SXKD tại cty TV XD Sông Đà 9 10 154