Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển nghành chè VN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 1279 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi c¶m ¬n
§Ó hoµn thµnh luËn v¨n “ §Çu t ph¸t triÓn ngµnh ChÌ ViÖt Nam - Thùc tr¹ng vµ
gi¶i ph¸p “ t«i ®· ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy, c¸c c« gi¸o trong Bé m«n Kinh
tÕ §Çu t, Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Hµ néi; cña c¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh Côc
ChÕ biÕn N«ng L©m s¶n vµ nghÒ Muèi; cña Tæng C«ng ty ChÌ ViÖt Nam - VINATEAvµ HiÖp Héi ChÌ ViÖt Nam -VITAS - vµ nhiÒu chuyªn viªn kinh tÕ, khoa häc kü thuËt
cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n.
T«i xin c¶m ¬n sù gióp ®ì nµy, ®Æc biÖt lµ c¶m ¬n:
- Nhµ gi¸o TiÕn sÜ Tõ Quang Ph¬ng - Chñ nhiÖm Bé m«n Kinh tÕ §Çu t, Trêng
§¹i häc kinh tÕ Quèc d©n Hµ Néi - ngêi ®· trùc tiÕp híng dÉn t«i hoµn thµnh
néi dung Thùc tËp chuyªn ®Ò;
- TiÕn sÜ NguyÔn TÊn Phong - Tæng th ký HiÖp héi chÌ ViÖt Nam;
- ¤ng B¹ch Quèc Khang - TiÕn sÜ khoa häc - Côc trëng vµ c¸c «ng Côc phã :
NguyÔn §øc XuyÒn, Vò C«ng Trø, §ç ChÝ Cêng vµ c¸c chuyªn viªn cña Côc
ChÕ biÕn N«ng L©m s¶n vµ nghÒ Muèi, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng
th«n ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t«i tiÕp cËn c¸c tµi liÖu chuyªn ngµnh ®Ó
hoµn thµnh viÖc thùc tËp chuyªn ®Ò cña t«i
Tuy nhiªn, trong b¶n LuËn v¨n nµy cña t«i cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt cha nªu ®îc hÕt
bøc tranh ®Çu t ph¸t triÓn cña ngµnh chÌ. T«i mong ®îc c¸c thÇy c«, c¸c chuyªn gia cña
ngµnh chÌ vµ c¸c b¹n ®ång m«n ®ãng gãp thªm ý kiÕn.
Xin c¶m ¬n.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Më ®Çu .
Tõ xa xa, c©y chÌ ®· trë nªn rÊt ®çi th©n quen víi ngêi d©n ViÖt Nam. ChÌ ®· cã
mÆt ngay trong nh÷ng g¸nh hµng níc gi¶n dÞ chèn th«n quª, trong c©u ca dao chan chøa
t×nh yªu th¬ng cña bµ, cña mÑ cho ®Õn c¸c ¸ng v¨n th¬ tr¸c tuyÖt cña c¸c v¨n nh©n thi sÜ
hay nh÷ng lóc luËn bµn chÝnh sù. ë ®©u ngêi ta còng nãi ®Õn chÌ, uèng chÌ vµ b×nh phÈm
vÒ v¨n ho¸ chÌ ViÖt.
Ngµy nay, chÌ ®· kh«ng cßn chØ lµ mét ngêi b¹n lóc “trµ d töu hËu” mµ ®· trë
thµnh mét nguån sèng cña rÊt nhiÒu bµ con ë nh÷ng vïng s©u, vïng xa, hÎo l¸nh vµ l¹c
hËu. ChÌ cßn lµ mét nguån thu ngo¹i tÖ to lín cho ®Êt níc, lµ c©y mòi nhän trong chiÕn lîc ph¸t triÓn, hoµ nhËp cïng céng ®ång quèc tÕ.
ThÕ nhng, bíc sang n¨m 2003, ngµnh chÌ ®· thùc sù bíc vµo hoµn c¶nh khã kh¨n
nhÊt tõ tríc ®Õn nay. ThÞ trêng xuÊt khÈu dÇn dÇn mÊt æn ®Þnh. ThÞ trêng IRAQ chiÕm
36,7% tæng s¶n lîng xuÊt khÈu ®· trë nªn ®ãng b¨ng víi mÆt hµng chÌ ViÖt Nam sau thêi
kú chiÕn sù. ThÞ trêng Mü vµ EU th× tõ chèi chÌ ViÖt Nam do kh«ng ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn
vÖ sinh vµ an toµn thùc phÈm. ThÞ trêng trong níc bÞ c¹nh tranh gay g¾t bëi c¸c h·ng chÌ
næi tiÕng trªn thÕ giíi nh: Lipton, Dilmah, ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi c¶m ¬n
Lêi c¶m ¬n
§Ó hoµn thµnh luËn v¨n §Çu t ph¸t triÓn ngµnh ChÌ ViÖt Nam - Thùc tr¹ng
gi¶i ph¸p“ t«i ®· ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy, c¸c c« gi¸o trong Bé m«n Kinh
§Çu t, Trêng §¹i häc Kinh Quèc d©n néi; cña c¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh Côc
ChÕ biÕn N«ng L©m s¶n nghÒ Muèi; cña Tæng C«ng ty ChÌ ViÖt Nam - VINATEA-
HiÖp Héi ChÌ ViÖt Nam -VITAS - nhiÒu chuyªn viªn kinh tÕ, khoa häc thuËt
cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n.
T«i xin c¶m ¬n sù gióp ®ì nµy, ®Æc biÖt lµ c¶m ¬n:
- Nhµ gi¸o TiÕn Quang Ph¬ng - Chñ nhiÖm m«n Kinh §Çu t, Trêng
§¹i häc kinh Quèc d©n Néi - ngêi ®· trùc tiÕp híng dÉn t«i hoµn thµnh
néi dung Thùc tËp chuyªn ®Ò;
- TiÕn sÜ NguyÔn TÊn Phong - Tæng th ký HiÖp héi chÌ ViÖt Nam;
- ¤ng B¹ch Quèc Khang - TiÕn khoa häc - Côc trëng c¸c «ng Côc phã :
NguyÔn §øc XuyÒn, C«ng Trø, §ç ChÝ Cêng c¸c chuyªn viªn cña Côc
ChÕ biÕn N«ng L©m s¶n nghÒ Muèi, N«ng nghiÖp Ph¸t triÓn N«ng
th«n ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t«i tiÕp cËn c¸c tµi liÖu chuyªn ngµnh ®Ó
hoµn thµnh viÖc thùc tËp chuyªn ®Ò cña t«i
Tuy nhiªn, trong b¶n LuËn v¨n nµy cña t«i cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt cha nªu ®îc hÕt
bøc tranh ®Çu t ph¸t triÓn cña ngµnh chÌ. T«i mong ®îc c¸c thÇy c«, c¸c chuyªn gia cña
ngµnh chÌ vµ c¸c b¹n ®ång m«n ®ãng gãp thªm ý kiÕn.
Xin c¶m ¬n.
1
1
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển nghành chè VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển nghành chè VN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển nghành chè VN 9 10 54