Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển nghành dệt may QD thuộc sở CN HN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 1345 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
C«ng nghiÖp dÖt may ®· cã ë ViÖt Nam Ýt nhÊt lµ tõ mét thÕ kû nay, cßn
nh÷ng ho¹t ®éng thñ c«ng truyÒn thèng nh thªu thïa th× ®· tån t¹i tõ l©u h¬n
nhiÒu. Theo mét sè tµi liÖu ghi chÐp th× sù ph¸t triÓn chÝnh thøc cña ngµnh
c«ng nghiÖp nµy b¾t ®Çu tõ khi Khu c«ng nghiÖp dÖt Nam §Þnh ®îc thµnh lËp
vµo n¨m 1889. Sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø II, ngµnh c«ng nghiÖp nµy ph¸t
triÓn nhanh h¬n, ®Æc biÖt lµ ë miÒn Nam, t¹i ®©y c¸c h·ng dÖt cã m¸y mãc
hiÖn ®¹i cña Ch©u ¢u ®îc thµnh lËp. Trong thêi kú nµy, t¹i miÒn B¾c, c¸c
doanh nghiÖp Nhµ níc sö dông thiÕt bÞ cña Trung Quèc, Liªn X« cò vµ §«ng
¢u còng ®· ®îc thµnh lËp. MÆc dï tõ nh÷ng n¨m 1970, ngµnh ®· b¾t ®Çu xuÊt
khÈu nhng tõ ®Çu nh÷ng n¨m 1990, sau khi thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi th×
thêi kú ph¸t triÓn quan träng híng vÒ xuÊt khÈu míi b¾t ®Çu.

C«ng

nghiÖp DÖt May lµ ngµnh cã ý nghÜa quan träng trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi
cña ViÖt Nam tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
DÖt may còng lµ mét phÇn cÊu thµnh quan träng trong chÝnh s¸ch ®Þnh híng
xuÊt khÈu cña ®Êt níc, vµ mét c¸ch chung h¬n, trong c¸c nç lùc cña ViÖt Nam
®Ó hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ quèc tÕ. C«ng nghiÖp DÖt May tÊt yÕu lµ mét
trong c¸c ngµnh chñ yÕu xuÊt khÈu trong giai ®o¹n ®Çu ph¸t triÓn cña c¶ níc.
Sù thµnh c«ng vÒ xuÊt khÈu trong ngµnh nµy thêng më ®êng cho sù xuÊt hiÖn
cña mét chiÕn lîc ph¸t triÓn ®Þnh híng ph¸t triÓn cã c¬ së réng h¬n. Sù thÊt
b¹i vÒ xuÊt khÈu cña ngµnh nµy bao giê còng lµ triÖu chøng cña sù trë ng¹i cã
tÝnh th©m c¨n cè ®Õ trong níc vµ cña sù bÊt lùc, kh«ng ph¸t huy ®îc lîi thÕ so
s¸nh tiÒm n¨ng. V× vËy ®©y lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp quan träng kh«ng chØ
víi t c¸ch lµ mét nguån xuÊt khÈu vµ t¹o viÖc lµm chÝnh, mµ cßn v× sù t¨ng trëng cña ngµnh nµy cho thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ mét c¸ch tæng hîp h¬n.
Hµ Néi lµ thñ ®« cña c¶ níc ®ang bíc vµo thêi kú c«ng nghiÖp hãa hiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc mµ NghÞ quyÕt Trung ¦¬ng VII ®· chØ râ: C«ng nghiÖp hãa
nh»m vµo nh÷ng ngµnh mòi nhän theo híng xuÊt khÈu. Víi vai trß lµ ngµnh
c«ng nghiÖp chñ lùc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Hµ Néi,
1

ngµnh C«ng nghiÖp DÖt May trªn ®Þa bµn Hµ Néi cÇn kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i vµ
ph¸t triÓn cña m×nh trong thêi gian tíi gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ x·
héi cña Hµ Néi vµ sù ph¸t triÓn chung cña c¶ níc.
Th¸ch thøc hiÖn nay ®èi víi ngµnh c«ng nghiªp DÖt May ViÖt Nam còng
nh C«ng nghiÖp DÖt May Hµ Néi lµ ph¶i s¶n xuÊt híng vÒ xuÊt khÈu, s¶n xuÊt
c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng cao h¬n vµ ph¹m vi s¶n xuÊt lí...
Lêi nãi ®Çu
C«ng nghiÖp dÖt may ®· ë ViÖt Nam Ýt nhÊt mét thÕ nay, cßn
nh÷ng ho¹t ®éng thñ c«ng truyÒn thèng nh thªu thïa th× ®· tån t¹i l©u h¬n
nhiÒu. Theo mét tµi liÖu ghi chÐp th× ph¸t triÓn chÝnh thøc cña ngµnh
c«ng nghiÖp nµy b¾t ®Çu tõ khi Khu c«ng nghiÖp dÖt Nam §Þnh ®îc thµnh lËp
vµo n¨m 1889. Sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø II, ngµnh c«ng nghiÖp nµy ph¸t
triÓn nhanh h¬n, ®Æc biÖt ë miÒn Nam, t¹i ®©y c¸c h·ng dÖt m¸y mãc
hiÖn ®¹i cña Ch©u ¢u ®îc thµnh lËp. Trong thêi nµy, t¹i miÒn B¾c, c¸c
doanh nghiÖp Nhµ níc dông thiÕt cña Trung Quèc, Liªn §«ng
¢u còng ®· ®îc thµnh lËp. MÆc dï nh÷ng n¨m 1970, ngµnh ®· b¾t ®Çu xuÊt
khÈu nhng tõ ®Çu nh÷ng n¨m 1990, sau khi thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi th×
thêi kú ph¸t triÓn quan träng híng vÒ xuÊt khÈu míi b¾t ®Çu. C«ng
nghiÖp DÖt May ngµnh ý nghÜa quan träng trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi
cña ViÖt Nam tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
DÖt may còng mét phÇn cÊu thµnh quan träng trong chÝnh s¸ch ®Þnh híng
xuÊt khÈu cña ®Êt níc, vµ mét c¸ch chung h¬n, trong c¸c nç lùc cña ViÖt Nam
®Ó hoµ nhËp vµo nÒn kinh quèc tÕ. C«ng nghiÖp DÖt May tÊt yÕu mét
trong c¸c ngµnh chñ yÕu xuÊt khÈu trong giai ®o¹n ®Çu ph¸t triÓn cña níc.
thµnh c«ng xuÊt khÈu trong ngµnh nµy thêng më ®êng cho xuÊt hiÖn
cña mét chiÕn lîc pt triÓn ®Þnh híng pt triÓn réng h¬n. thÊt
b¹i vÒ xuÊt khÈu cña ngµnh nµy bao giê còng lµ triÖu chøng cña sù trë ng¹i cã
tÝnh th©m c¨n cè ®Õ trong níc vµ cña sù bÊt lùc, kh«ng ph¸t huy ®îc lîi thÕ so
s¸nh tiÒm n¨ng. vËy ®©y mét ngµnh c«ng nghiÖp quan träng kh«ng chØ
víi t c¸chmét nguån xuÊt khÈu vµ t¹o viÖc lµm chÝnh,cßn v× sù t¨ng tr-
ëng cña ngµnh nµy cho thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ mét c¸ch tæng hîp h¬n.
Néi thñ ®« cña níc ®ang bíc vµo thêi c«ng nghiÖp hãa hiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc NghÞ quyÕt Trung ¦¬ng VII ®· chØ râ: C«ng nghiÖp hãa
nh»m vµo nh÷ng ngµnh mòi nhän theo híng xuÊt khÈu. Víi vai trß ngµnh
c«ng nghiÖp chñ lùc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh héi cña Néi,
1
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển nghành dệt may QD thuộc sở CN HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển nghành dệt may QD thuộc sở CN HN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển nghành dệt may QD thuộc sở CN HN 9 10 898